भाडे आणि इतर शुल्क (प्रति दिन)

अ.क्र. तपशील भाडे शुल्क रक्कम
संपूर्ण कलाग्राम रु. ३५००० +जी.एस.टी. ४१३००.००
अँम्फीथिएटर रु. ६५०० + जी.एस.टी. ७६७०.००
प्रदर्शन सभागृह रु. ६५००+ जी.एस.टी. ७६७०.००
क्लस्टर ए (१ ते १० दुकाने) रु. ४००= विद्युत शुल्क + जी.एस.टी. ५०७.००
क्लस्टर बी (११ ते ३० दुकाने) रु. ३००= विद्युत शुल्क + जी.एस.टी. ३८९.००
क्लस्टर सी (३१ ते ४० दुकाने) रु . २५० = विद्युत शुल्क + जी.एस.टी. ३३०.००
क्लस्टर डी (४१ ते ५० दुकाने) रु. २०० = विद्युत शुल्क + जी.एस.टी. २७०.००