सध्याच्या उपलब्ध जागा

अनु. क्र. दिनांक वर्णन डाउनलोड करण्यासाठी दुवा
1 15-03-2024 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या जाहिरातीबाबत शुद्धिपत्रक क्र. 4 Click Here
2 12-03-2024 सहाय्यक परिवहन अभियंता व सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदांसाठी प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची निवड Click Here
3 01-03-2024 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या जाहिरातीबाबत शुद्धिपत्रक क्र. 3 Click Here
4 23-02-2024 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या जाहिरातीबाबत शुद्धिपत्रक क्र. 2 Click Here
5 15-02-2024 शुद्धिपत्रक क्र.१ सिडको मध्ये वर्ग-1 पदांची भरती Click Here
6 15-02-2024 वर्ग-1 मधील रिक्त पदभरतीसाठी अर्जाचा नमुना. Click Here
7 15-02-2024 वर्ग -1 मधील रिक्त पदांची जाहिरात. Click Here
8 31-01-2024 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम Click Here
9 19-01-2024 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सुचना Click Here
10 19-01-2024 सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात Click Here
11 08-01-2024 दि.09.12.2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लेखा लिपिक या सवंर्गातील रिक्त पदांच्या जाहिरातीबाबत शुद्धिपत्रक क्र.2 व अर्ज सादर करण्याच्या कालावधीमध्ये मुदतवाढ Click Here
12 05-01-2024 सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाच्या दि.29.11.2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निकालाबाबत जाहीर सुचना​ Click Here
13 30-12-2023 दिनांक 09.12.2023 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या लेखा लिपिक या संवर्गातील रिक्त पदांच्या जाहिरातीबाबत शुध्दीपत्रक Click Here
14 08-12-2023 लेखा लिपिक या पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम Click Here
15 08-12-2023 उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सुचना Click Here
16 08-12-2023 लेखा लिपिक या संवर्गातील रिक्त पदांची जाहिरात Click Here
17 29-11-2023 सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाचा निकाल Click Here
18 24-11-2023 कंपनी सचिव या पदाचा निकाल Click Here
19 10-11-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (विद्युत​) या पदाचा निकाल Click Here
20 10-11-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदाचा निकाल Click Here
21 01-11-2023 सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाच्या मुलाखतीचे सुधारीत वेळापत्रक Click Here
22 26-10-2023 सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाच्या कागदपत्र पडताळणीचा निकाल व मुलाखतीचे वेळापत्रक​ Click Here
23 20-10-2023 कंपनी सचिव या पदाच्या मुलाखतीचे सुधारीत वेळापत्रक Click Here
24 19-10-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदाच्या मुलाखतीचे सुधारीत वेळापत्रक Click Here
25 19-10-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या मुलाखतीचे सुधारीत वेळापत्रक Click Here
26 17-10-2023 कंपनी सचिव या पदाच्या मुलाखतीचे सुधारीत वेळापत्रक Click Here
27 16-10-2023 सहाय्यक विधी अधिकारी या पदाच्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करणेबाबत Click Here
28 10-10-2023 अर्थशास्त्रज्ञ या पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा व मुलाखतीचा निकाल Click Here
29 10-10-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदाची दि.11.10.2023 रोजीची मुलाखत रद्द करण्याबाबत Click Here
30 10-10-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदाची दि.11.10.2023 रोजीची मुलाखत रद्द करण्याबाबत Click Here
31 09-10-2023 कंपनी सचिव या पदाची दि. 10.10.2023 रोजी आयोजित केलेली मुलाखत रद्द करण्याबाबत​. Click Here
32 06-10-2023 कंपनी सचिव या पदाच्या मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी Click Here
33 04-10-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदाच्या कागदपत्र पडताळणीचा निकाल व मुलाखतीचे वेळापत्रक Click Here
34 04-10-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदाच्या कागदपत्र पडताळणीचा निकाल व मुलाखतीचे वेळापत्रक​ Click Here
35 03-10-2023 कंपनी सचिव या पदाच्या मुलाखतीचे सुधारित वेळापत्रक Click Here
36 27-09-2023 अर्थशास्त्रज्ञ या पदाच्या मुलाखतीचे सुधारित वेळापत्रक Click Here
37 18-09-2023 कंपनी सचिव या पदासाठीच्या पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी Click Here
38 08-09-2023 अर्थशास्त्रज्ञ या पदाच्या कागदपत्र पडताळणीचा निकाल व मुलाखतीचे वेळापत्रक Click Here
39 10-08-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सहाय्यक परिवहन अभियंता, अर्थशास्त्रज्ञ, वरिष्ठ नियोजनकार व सहाय्यक विधी अधिकारी या पदांसाठी कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी व वेळापत्रक. Click Here
40 26-06-2023 सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सहाय्यक परिवहन अभियंता, अर्थशास्त्रज्ञ, वरिष्ठ नियोजनकार व सहाय्यक विधी अधिकारी या पदांच्या परीक्षेचे प्रवेशपत्र Click Here
41 13-06-2023 दिनांक 12.04.2023 ​ रोजीच्या जाहिरातीनुसार भरती करावयाच्या पदांसाठी परीक्षेचे वेळापत्रक Click Here
42 24-05-2023 सिडको महामंडळाने दि. 12.04.2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मार्गास प्रवर्गातील महिलांसाठी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबत जाहिर सूचना. Click Here
43 24-05-2023 सिडकोतर्फे दि. 12.04.2023 रोजीच्या जाहिरातीनुसार विविध पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम Click Here
44 23-05-2023 सिडको महामंडळात कंपनी सचिव या पदाची भरती Click Here
45 12-04-2023 सिडको मध्ये वर्ग-1 च्या विविध जागा भरण्यासाठी जाहिरात Click Here
46 02-05-2022 जाहीर सूचना - भरती प्रक्रिया रद्द करणेबाबत Click Here
47 02-05-2022 जाहिर सूचना - सहाय्यक परिवहन अभियंता या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत Click Here
48 23-06-2021 अर्ज : सिडको महामंडळात अपर जिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार या संवर्गातील पदे महाराष्ट्र शासनातील कार्यरत अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीने भारणेबाबत Click Here
49 23-06-2021 सिडको महामंडळात अपर जिल्हाधिकारी , उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार या संवर्गातील पदे महाराष्ट्र शासनातील कार्यरत अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीने भारणेबाबत Click Here
50 25-05-2021 प्रतिक्षा यादीवरील सहाय्यक परिवहन अभियंता पदासाठी उमेदवाराची निवड (कंत्राट) Click Here
51 09-04-2021 सिडको तर्फे मुख्य आरोग्य अधिकारी (नियमित /प्रतिनियुक्ती /कंत्राटी ) पदासाठी जाहिरात आणि मुख्य आरोग्य अधिकारी पदासाठी अर्ज Click Here
52 07-04-2021 तज्ञ सल्लागार (वैयक्तिक) या कंत्राटी तत्त्वावरील पदाच्या मुलाखतीचा निकाल. Click Here
53 31-03-2021 कंत्राटी पद्धत तत्त्वावर सहाय्यक परिवहन अभियंता पदाचा निकाल Click Here
54 30-03-2021 तज्ञ सल्लागार (वैयक्तिक) या कंत्राटी तत्त्वावरील पदाकरिता मुलाखत वेळापत्रक Click Here
55 12-03-2021 सिडको महामंडळातर्फे कंत्राटी पद्धत तत्त्वावर सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाकरिता मुलाखतीसाठी सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे Click Here
56 10-03-2021 सिडको महामंडळातर्फे कंत्राटी पद्धत तत्त्वावर सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाकरिता मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी Click Here
57 26-02-2021 जोडपत्र : सिडको महामंडळातर्फे ठाणे नागरी पुनरुज्जीवन योजनेमधील सहभागासाठी तज्ञ सल्लागार (वैयक्तिक) या कंत्राटी तत्त्वावरील पदाकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. Click Here
58 19-02-2021 सिडको महामंडळातर्फे ठाणे नागरी पुनरुज्जीवन योजनेमधील सहभागासाठी तज्ञ सल्लागार (वैयक्तिक) या कंत्राटी तत्त्वावरील पदाकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. Click Here
59 13-01-2021 अर्ज - सिडको महामंडळातर्फे कंत्राटी पद्धत तत्त्वावर सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाकरिता जाहिरात Click Here
60 13-01-2021 सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे - सिडको महामंडळातर्फे कंत्राटी पद्धत तत्त्वावर सहाय्यक परिवहन अभियंता या पदाकरिता जाहिरात Click Here
61 19-12-2019 (कंत्राटी / प्रतिनियुक्ती) वर सुरक्षा अधिकारी पदासाठी निकाल Click Here
62 01-10-2019 शुध्दीपत्रक-१) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी); पदे ११ २) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती); पदे: ०१ Click Here
63 25-09-2019 पद भरती तपशील - १) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी); पदे ११ २) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती); पदे: ०१ Click Here
64 25-09-2019 पुढील पदांसाठी सिडकोने मागविलेल्या अर्जांची जाहिरात: (१) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी); पदे ११ (२) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती); पदे: ०१ Click Here
65 14-12-2018 सहाय्यक विधि अधिकारी/सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)/ कार्यकारी अभियंता (दूरसंवाद)/ सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)/ आज्ञावलीकार या पदांसाठी १५/१६ डिसेंबर २०१८ रोजी होणारी भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील दिनांक यथावकाश कळविला जाईल. Click Here
66 07-12-2018 सहाय्यक विधि अधिकारी/सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)/ कार्यकारी अभियंता (दूरसंवाद)/ सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)/ आज्ञावलीकार पदभरती परीक्षा १५/१६ डिसेंबर २०१८ रोजी; प्रवेशपत्रासाठी ; परीचर् पुस्तिका. येथे क्लिक करा Click Here
67 24-10-2018 सहाय्यक विधि अधिकारी,सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार),सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य),आज्ञावलीकर (प्रॉग्रॅमर) या पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात Click Here
68 02-05-2018 आज्ञावलीकार पदाचा अंतिम निकाल Click Here

अर्ज कसा करावा ?

उमेदवाराने ऑनलाईन नोंदणी करावी आणि अधिसूचित केलेल्या प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्ररित्या आवश्यक तपशीलासह अर्ज करावेत. पात्रतेचे निकष पूर्ण केलेल्या आणि त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडलेल्या अर्जांचाच स्वीकार केला जातो.

नियुक्ती प्रक्रिया

रिक्त जागांसाठी जाहिरात सिडको वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करते तसेच आपल्या वेबसाईटवर प्रस्तुत करते. ज्या पदासाठी जाहिरात करण्यात आली आहे केवळ त्या पदासाठीच केलेल्या, नियत वेळेत आलेल्या अर्जांचाच विचार करण्यात येतो. त्याखेरीज आलेल्या अन्य अर्जांचा सिडको विचार करत नाही किंवा त्यां  अर्जदारांना उत्तर पाठवत नाही.

नियम आणि अटी

जाहिरात दिलेल्या पदांशी संबधित विशिष्ट सूचना तसेच सर्वसाधारण अटी व शर्ती जाहिराती/अधिसूचनांमध्ये समाविष्ट केलेल्या असतात. कोणत्याही शाखेसाठी मनुष्यबळाची गरज असेल त्यानुसार पदे अधिसूचित करून त्यासाठी जाहिरातींद्वारे आर्ज मागवले जातात. सिडकोतील कर्मचाऱ्याची सिडकोच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकल्पात बदली केली जाऊ शकते.

सिडकोमधील रोजगार संधी

रोजगार संधी

वैश्विक भविष्यवेध आणि उच्चत्तम ध्येय असणाऱ्या शहर आणि औदद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडकोमध्ये रोजगाराच्या आणि जीवन विकासाच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहेत. सुमारे १७५० कर्मचारी वर्ग असलेल्या या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नगर नियोजन आणि भौतिक सुविधा विकासाच्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ कार्यरत आहेत.

व्यक्तिगत विकासासाठी सुयोग्य वातावरणाखेरीज महामंडळात राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमाशी तुलना करता सर्वोत्तम असे पगाराचे पॅकेज दिले जाते. ज्यात बेसिक व ग्रेड पे, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर निवास भत्ता, प्रवासभाडे भत्ता, स्वनिर्मित भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी तथा कुटुंबीय याच्यासाठी आरोग्य सुविधा, ग्रॅच्युटी आदिंचा समावेश आहे.        

सिडकोमधील विविध विभागात निम्न, मध्यम तसेच वरिष्ठ स्तरावरील उपलब्ध रोजगार संधींचा लाभ उमेदवाराला घेता येईल. विविध तज्ज्ञ विभाग पुढील प्रमाणे:

नियोजन

 • नियोजन
 • परिवहन
 • वास्तुशास्त्र
 • बांधकाम परवाना 

अभियांत्रिकी

 • स्थापत्य
 • विद्युत
 • दूरसंवाद
 • रेल्वे

प्रशासन

 • सामान्य प्रशासन
 • मनुष्यबळ विभाग
 • जनसंपर्क विभाग
 • पणन विभाग
 • विधी विभाग

 

 लेखा आणि वित्त

 • अर्थशास्त्र विभाग
 • सांख्यिकी विभाग

सुरक्षा

 • अग्निशमन
 • उद्द्यानशास्त्र विभाग  
 • शहर सेवा विभाग
 • भूमी आणि भूमापन 
 • सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • सामाजिक सेवा विभाग