सध्याच्या उपलब्ध जागा

वर्णन डाउनलोड करण्यासाठी दुवा
CORRIGENDUM- Advertisement for filing up the vacant posts of Chief Accounts Officer and Senior Accounts Officer in CIDCO Download
लेखा लिपिक पदासाठी अंतिम निकाल Download
लिपिक-टंकलेखकाचा अंतिम निकाल Download
सहाय्यक विधि अधिकारी पदाची भरती प्रक्रिया रद्द Download
वरिष्ठ विधि अधिकारी पदाची भरती प्रक्रिया रद्द Download
वर्ग 2 व 3 च्या पदांसाठी कागदपत्र सत्यापनासाठी शॉर्टलिस्ट केलेली उमेदवारांची यादी Download
वर्ग २ आणि ३ साठी झालेल्या ऑनलाइन परीक्षेमध्ये ९० किंवा अधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या (२०० गुणांपैकी ४५%) उमेदवारांचा निकाल Download
वर्ग २ आणि ३ च्या पद्भारातीच्या ऑनलाइन परीक्षेचा निकाल Download
सिडकोमधील सुरक्षा रक्षकांच्या भरती प्रक्रियेस रद्द करणे Download
वरिष्ठ विकास अधिकारी (सामान्य ) पदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीची निकाल Download
वरिष्ठ विकास अधिकारी (सर्वसाधारण) च्या पदासाठी कागदपत्र पडताळणीचे परिणाम Download
विकास अधिकारी (सर्वसाधारण) च्या पदासाठी मुलाखत वेळापत्रक. Download
" नक्षेत्र अधिकारी (सामाजिक सेवा) या पदासाठी शुध्दिपत्रक" Download
" नक्षेत्र अधिकारी (सामाजिक सेवा) या पदासाठी शुध्दिपत्रक" Download
" नैना प्रोजेक्टच्या प्रतिनियुक्तीवर पोस्टसाठी जाहिरात" Download
" सीनियर डेव्हलपमेंट ऑफिसर (सर्वसाधारण) या पदासाठी जाहिरात" Download
" जाहिरात लिपिक टंकलेखक / लेखालिपिक/ संगणक चालक / क्षेत्र अधिकारी (सामान्य) / क्षेत्र अधिकारी (सामाजिक सेवा) / प्रोग्रामर पोस्टसाठी ऑनलाईन अर्ज" Download
" एलजीएस व सर्व्हेयरच्या पदावर विस्तार मान्यता" Download
"सहायक परिवहन अभियंताची जाहिरात रद्द करणे" Download
"कनिष्ठ ग्रेड स्टॅनोग्राफर, सर्व्हेअर आणि शिपाई पदाच्या उमेदवारांची निवड प्रतीक्षा यादी" Download
"कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार) आणि वरिष्ठ विकास अधिकारी (सामान्य) जाहिरात रद्द" Download
"सहाय्यक अभियंता (नागरी) च्या पदावर विस्तार मान्यता" Download
"सर्व्हेयर आणि लोअर ग्रेड स्टॅनोओग्राफरच्या पदांवर विस्तार मंजुरी" Download
"चालक ऑपरेटरच्या पोस्टसाठी विस्तार मंजुरी" Download
"29.06.2017 व 30 . 06.2017 रोजी उपनियोजनकार पदांसाठी आयोजित मुलाखतीचा निकाल". Download
फायरमॅन ​​पोस्टसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी Download
सहाय्यक अभियंता (नागरी) या पदासाठी निवड केलेल्या प्रतीक्षा यादी उमेदवारांची यादी. Download
भूमापक पदाच्या भरतीकरिता विस्तारमान्यता यादी Download
निम्नस्तरीय लघुलेखक पदाच्या भरतीकरिता विस्तारमान्यता यादी Download
उपनियोजक पदाच्या भरतीकरिता मूळ कागदपत्र पडताळणी आणि मुलाखतीकरिता निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
उपनियोजक पदाच्या भारतीकरिता मुलाखती. Download
लिपिक व टंकलेखक आणि शिपाई पदाच्या भरती करिता प्रतीक्षा यादीमधून निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी. Download
सहाय्यक परिवहन अभियंता भरतीकरिता निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी. Download
सुधारित निम्न श्रेणी लघुलेखक पदाच्या भरतीसाठी निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
उपनियोजनकार पदाच्या भरतीसाठी उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र पडताळणीचा निकाल Download
सहाय्यक विधी अधिकारी पदाच्या भरतीकरिता जाहिरात Download
सहाय्यक विधी अधिकारी पदाच्या भरतीकरिता अर्ज Download
लोअर ग्रेड स्टिन्ओग्राफरचा निकाल Download
ड्रायवर ऑपरेटर आणि फायरमन पदाच्या भरतीच्या नियुक्त उमेदवारांकरिता विस्तार मंजुरी यादी Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या भरतीच्या नियुक्त उमेदवारांकरिता विस्तार मंजुरी यादी Download
शुध्दीपत्रक - कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार), सहाय्यक परिवहन अभियंता, उप नियोजक पदाच्या भारतीकरिता Download
कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार), सहाय्यक परिवहन अभियंता, उप नियोजक पदाच्या भारतीकरिता तपशीलवार जाहिरात. Download
कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार), सहाय्यक परिवहन अभियंता, उप नियोजक पदाच्या भारतीकरिता भरावयाचा अर्ज. Download
प्रतीक्षा यादी मधून सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) यांची निवड Download
सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदाच्या भरतीसाठी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र/ प्रमाणपत्र पडताळणी Download
भूमापक पदासाठीची Download
भूमापक पदासाठीची व्यावसायिक चाचणी दि.२,३ आणि ५ एप्रिल २०१७ रोजी Download
मुख्य वित्त अधिकारी पदाकरिता मूळ कागदपत्र पडताळणीचा निकाल Download
भूमापक आणि निम्नश्रेणी लघुलेखक पदाकरिता घेण्यात आलेल्या नैपुण्य चाचणीचा निकाल Download
शुध्दीपत्रक - पात्र मुख्य भूमापक, भूमापक, निम्नश्रेणी लघुलेखक यांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणीच्या ठिकाणात बदल. Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) भरतीकरिता निवडण्यात आलेल्या अर्जदारांची प्रतीक्षा यादी Download
मुख्य भूमापक, भूमापक आणि निम्नश्रेणी लघुलेखक यांना मूळ कागदपत्र पडताळणीचे वेळापत्रक Download
​सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरतीकरिता प्रतीक्षा यादीतून निवडण्यात आलेल्या अर्जदाराची यादी Download
शुध्दीपत्रक - प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीकरिता नाकारण्यात आलेल्या अर्जदारांची यादी. Download
प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीकरिता वैयक्तिक मुलाखतींकरिता निवडण्यात आलेल्या अर्जदारांची यादी. Download
Career Description...प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीकरिता वैयक्तिक मुलाखतींकरिता नाकारण्यात आलेल्या अर्जदारांची यादी Download
लिपिक आणि टंकलेखक पदाकरिता मान्यताप्राप्त विस्तार यादी​ Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) पदाकरिता विस्तार मान्यता यादी Download
लिपिक टंकलेखक आणि ड्राइवर पदाकरिता गुणवत्ता यादी, निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी Download
लिपिक टंकलेखक आणि शिपाई पदाकरिता गुणवत्ता यादी, निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी Download
शुध्दीपत्रक - सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) नियुक्ती पत्र संबंधित महत्वाची सूचना Download
सहाय्यक अभियंता(स्थापत्य) क्षेत्र अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची छाननी यादी. Download
सहाय्यक अभियंता(स्थापत्य) क्षेत्र अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करीता निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी आणि प्रतीक्षा यादी. Download
विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा निकाल Download
सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा निकाल Download
Corrigendum-The list of Application rejected for the post of System Manager Download
विकास अधिकारी आणि साहाय्यक विकास अधिकारी पदाच्या भरतीकरीता उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणीनंतर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
विकास अधिकारी आणि साहाय्यक विकास अधिकारी पदाच्या भरतीकरीता घेण्यात येणा-या मुलाखतीचे वेळापत्रक Download
फायरमन, ड्रायवर ऑपरेटर आणि वाहनचालक यांच्या नैपुन्य चाचणी आणि दस्तावेज पडताळनी करिता वेळापञक Download
वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ पदाच्या भारतीकरिता घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचे निकाल Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) आणि क्षेत्रीय अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी ​ Download
विकास अधिकारी (सामान्य) आणि सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करिता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची य Download
विकास अधिकारी (सामान्य) आणि सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचे निकाल Download
क्षेत्र अधिकारी(वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करिता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी. Download
शुध्दीपत्रक - अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधील महिला उमेदवारांना प्रगत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer certificate) आणण्याची गरज नाही. Download
सहाय्यक अभियंता(स्थापत्य) क्षेत्र अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचे निकाल Download
फायरमन आणि ड्राइवर ऑपरेटर पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचे निकाल Download
क्लास क आणि ड पदाच्या भरतीकरिता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल. Download
मूळ कागदपत्र/ प्रमाणपत्र पडताळणीकरिता बोलावण्यात येणा-या उमेदवारांची यादी. Download
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत (NUHM) सिडको नागरी आरोग्य केंद्रातील विविध पदांसाठी कंत्राटी तत्वावर पदभरतीसाठीची निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी. Download
सर्व्हेयरचा निकाल Download
प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीचा निकाल Download
क्षेत्राधिकारी (सामान्य) / क्षेत्राधिकारी (सामाजिक सेवा) / आज्ञावलीकार / संगणक चालक / लिपीक टंकलेखक/ लेखालिपीक पदांच्या ऑनलाईन परिक्षेबाबतची माहिती पुस्तिका. Download
क्षेत्राधिकारी (सामान्य) / क्षेत्राधिकारी (सामाजिक सेवा) / आज्ञावलीकार / संगणक चालक / लिपीक टंकलेखक/ लेखालिपीक यांच्या ऑनलाईन परिक्षेबाबतचे वेळापत्रक Download