सध्याच्या उपलब्ध जागा

वर्णन डाउनलोड करण्यासाठी दुवा
(कंत्राटी / प्रतिनियुक्ती) वर सुरक्षा अधिकारी पदासाठी निकाल Download
सुरक्षा अधिकारी पदासाठी मुलाखत (करार / प्रतिनियुक्ती) Download
सुरक्षा अधिकारी पदासाठी कागदपत्र पडताळणी Download
अर्जाचा विहित नमुना Download
सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी / प्रतिनियुक्ती ) पदासाठी जाहिरात Download
शुध्दीपत्रक-१) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी); पदे ११ २) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती); पदे: ०१ Download
पद भरती तपशील - १) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी); पदे ११ २) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती); पदे: ०१ Download
अर्जाचा विहित नमुना Download
पुढील पदांसाठी सिडकोने मागविलेल्या अर्जांची जाहिरात: (१) सहाय्यक परिवहन अभियंता (कायमस्वरूपी); पदे ११ (२) सुरक्षा अधिकारी (कंत्राटी/प्रतिनियुक्ती); पदे: ०१ Download
लेखा लिपिक पदाच्या उमेदवराची प्रतिक्षा यादी Download
वरिष्ठ लेखा अधिकाऱ्याच्या भरतीची जाहिरात रद्द Download
सहाय्यक विधि अधिकारी/सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)/ कार्यकारी अभियंता (दूरसंवाद)/ सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)/ आज्ञावलीकार या पदांसाठी १५/१६ डिसेंबर २०१८ रोजी होणारी भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढील दिनांक यथावकाश कळविला जाईल. Download
सहाय्यक विधि अधिकारी/सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)/ कार्यकारी अभियंता (दूरसंवाद)/ सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य)/ आज्ञावलीकार पदभरती परीक्षा १५/१६ डिसेंबर २०१८ रोजी; प्रवेशपत्रासाठी ; परीचर् पुस्तिका. येथे क्लिक करा Download
क्षेत्र अधिकारी (सामान्य) पदासाठी निवडलेल्या उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी Download
श्रेणी 'अ' आणि 'ब' च्या पदांसाठी अर्ज Download
लिपिक-टंकलेखक आणि लेखालिपिक पदाच्या उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी. Download
सहाय्यक विधि अधिकारी,सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार),सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य),आज्ञावलीकर (प्रॉग्रॅमर) या पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात Download
कंत्राटी तत्वावर नेमावयाच्या वरिष्ठ विधि अधिकारी पदाचा निकाल Download
सिडकोच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी पदासाठी करावयाच्या विहित अर्जाचा नमुना Download
सिडको मधील वरिष्ठ लेखा अधिकारी यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात Download
कंत्राटी तत्वावर नेमावयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी पदासाठी मुलाखत आणि कागदपत्र पडताळणी Download
उद्यान विभाग सहाय्यक पदाची जाहिरात रद्द Download
क्षेत्र अधिकारी (सामान्य) पदाचा निकाल Download
वरीष्ठ विधी अधिकारी (कंत्राटी तत्वावर) पदभरतीचा नमुना अर्ज Download
वरिष्ठ सांख्यिकीशास्त्रज्ञ पदासाठी भरती प्रक्रिया रद्द Download
क्षेत्र अधिकारी ( सामाजिक सेवा ) पदाचा अंतिम निकाल Download
आज्ञावलीकार पदाचा अंतिम निकाल Download
संगणक चालक पदाचा अंतिम निकाल Download
सिडकोमध्ये कंत्राटी तत्वावर वरिष्ठ कायदा अधिकारी यांचे पद भरण्याची जाहिरात Download
मुख्य लेखा अधिकारी व वरिष्ठ लेखा अधिकारी पदासाठीचा अर्ज Download
शुद्धिपत्रक-सिडको महामंडळातील मुख्य लेखा अधिकारी व वरिष्ठ लेखा अधिकारी पदभरती Download
मुख्य लेखा अधिकारी व वरिष्ठ लेखा अधिकारी पदासाठीचा अर्ज Download
लेखा लिपिक पदासाठी अंतिम निकाल Download
लिपिक-टंकलेखक पदाचा अंतिम निकाल Download
सहाय्यक विधि अधिकारी पदाची भरती प्रक्रिया रद्द Download
वरिष्ठ विधि अधिकारी पदाची भरती प्रक्रिया रद्द Download
वर्ग 2 व 3 च्या पदांसाठी कागदपत्र सत्यापनासाठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी Download
वर्ग २ आणि ३ साठी झालेल्या ऑनलाइन परीक्षेमध्ये ९० व त्याहून अधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या (२०० गुणांपैकी ४५%) उमेदवारांचा निकाल Download
वर्ग २ आणि ३ च्या पदभरतीच्या ऑनलाइन परीक्षेचा निकाल Download
सिडकोमधील सुरक्षा रक्षकांच्या भरती प्रक्रियेस रद्द करणे Download
वरिष्ठ विकास अधिकारी (सामान्य) पदासाठी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा निकाल Download
वरिष्ठ विकास अधिकारी (सर्वसाधारण) च्या पदासाठी कागदपत्र पडताळणीचे परिणाम Download
विकास अधिकारी (सर्वसाधारण) च्या पदासाठी मुलाखत वेळापत्रक. Download
क्षेत्र अधिकारी (सामाजिक सेवा) या पदासाठी शुध्दिपत्रक Download
प्रतिनियुक्तीवर नैना प्रकल्पामधील पदांसाठी जाहिरात Download
वरिष्ठ विकास अधिकारी (सर्वसाधारण) पदासाठी जाहिरात Download
लिपिक टंकलेखक/लेखालिपिक/संगणक चालक/क्षेत्र अधिकारी (सामान्य)/क्षेत्र अधिकारी जाहिरात (सामाजिक सेवा)/प्रोग्रामर पदासाठी ऑनलाईन अर्ज Download
कनिष्ठ स्तर लघुलेखक व भूमापक पदाच्या कालावधीस वाढ Download
सहायक परिवहन अभियंता जाहिरात रद्द करणे Download
कनिष्ठ स्तर लघुलेखक, भूमापक आणि शिपाई पदाच्या उमेदवारांची निवड प्रतीक्षा यादी Download
कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार) आणि वरिष्ठ विकास अधिकारी (सामान्य) जाहिरात रद्द Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) कालावधी वाढ मान्यता Download
भूमापक आणि कनिष्ठ स्तर लघुलेखक पद कालावधी वाढ मान्यता Download
चालक ऑपरेटर पद कालावधी वाढ मंजुरी Download
२९ जून. व ३० जून २०१७ रोजी उपनियोजनकार पदाच्या मुलाखतीचा निकाल. Download
अग्निशमन सेवक पोस्टसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) पदासाठी निवड केलेल्या उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी Download
भूमापक पदाच्या भरतीकरिता विस्तारमान्यता यादी Download
निम्नस्तरीय लघुलेखक पदाच्या भरतीकरिता विस्तारमान्यता यादी Download
उपनियोजक पदाच्या भरतीकरिता मूळ कागदपत्र पडताळणी आणि मुलाखतीकरिता निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
उपनियोजक पदाच्या भारतीकरिता मुलाखती. Download
लिपिक व टंकलेखक आणि शिपाई पदाच्या भरती करिता प्रतीक्षा यादीमधून निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी. Download
सहाय्यक परिवहन अभियंता भरतीकरिता निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी. Download
सुधारित निम्न श्रेणी लघुलेखक पदाच्या भरतीसाठी निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
उपनियोजनकार पदाच्या भरतीसाठी उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र पडताळणीचा निकाल Download
सहाय्यक विधी अधिकारी पदाच्या भरतीकरिता जाहिरात Download
सहाय्यक विधी अधिकारी पदाच्या भरतीकरिता अर्ज Download
कनिष्ठ स्तर लघुलेखक पदभरतीचा निकाल Download
चालक ऑपरेटर आणि अग्निशमन सेवक भरतीच्या नियुक्त उमेदवारांकरिता विस्तार मंजुरी यादी Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या भरतीच्या नियुक्त उमेदवारांकरिता विस्तार मंजुरी यादी Download
शुध्दीपत्रक - कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार), सहाय्यक परिवहन अभियंता, उप नियोजक पदाच्या भारतीकरिता Download
कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार), सहाय्यक परिवहन अभियंता, उप नियोजक पदाच्या भरतीकरिता तपशीलवार जाहिरात. Download
कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार), सहाय्यक परिवहन अभियंता, उप नियोजक पदाच्या भरतीकरिता भरावयाचा अर्ज. Download
प्रतीक्षा यादी मधून सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) यांची निवड Download
सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षक पदाच्या भरतीसाठी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र/ प्रमाणपत्र पडताळणी Download
भूमापक पदासाठीची Download
दिनांक २,३आणि ५ एप्रिल २०१७ रोजी भूमापक पदासाठीची व्यावसायिक चाचणी Download
मुख्य वित्त अधिकारी पदाकरिता मूळ कागदपत्र पडताळणीचा निकाल Download
भूमापक आणि निम्नश्रेणी लघुलेखक पदाकरिता घेण्यात आलेल्या नैपुण्य चाचणीचा निकाल Download
शुध्दीपत्रक - पात्र मुख्य भूमापक, भूमापक, निम्नश्रेणी लघुलेखक यांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणीच्या ठिकाणात बदल. Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) भरतीकरिता निवडण्यात आलेल्या अर्जदारांची प्रतीक्षा यादी Download
मुख्य भूमापक, भूमापक आणि निम्नश्रेणी लघुलेखक यांना मूळ कागदपत्र पडताळणीचे वेळापत्रक Download
​सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरतीकरिता प्रतीक्षा यादीतून निवडण्यात आलेल्या अर्जदाराची यादी Download
शुध्दीपत्रक - प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीकरिता नाकारण्यात आलेल्या अर्जदारांची यादी. Download
प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीकरिता वैयक्तिक मुलाखतींकरिता निवडण्यात आलेल्या अर्जदारांची यादी. Download
प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीकरिता वैयक्तिक मुलाखतींकरिता नाकारण्यात आलेल्या अर्जदारांची यादी Download
लिपिक आणि टंकलेखक पदाकरिता मान्यताप्राप्त विस्तार यादी​ Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) पदाकरिता विस्तार मान्यता यादी Download
लिपिक टंकलेखक आणि ड्राइवर पदाकरिता गुणवत्ता यादी, निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी Download
लिपिक टंकलेखक आणि शिपाई पदाकरिता गुणवत्ता यादी, निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी Download
शुध्दीपत्रक - सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) नियुक्ती पत्र संबंधित महत्वाची सूचना Download
सहाय्यक अभियंता(स्थापत्य) क्षेत्र अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची छाननी यादी. Download
सहाय्यक अभियंता(स्थापत्य) क्षेत्र अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करीता निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी आणि प्रतीक्षा यादी. Download
विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा निकाल Download
सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचा निकाल Download
शुधीपत्रक - प्रणाली व्यवस्थापक पदाचे नाकारलेले अर्ज Download
विकास अधिकारी आणि साहाय्यक विकास अधिकारी पदाच्या भरतीकरीता उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणीनंतर निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी Download
विकास अधिकारी आणि साहाय्यक विकास अधिकारी पदाच्या भरतीकरीता घेण्यात येणा-या मुलाखतीचे वेळापत्रक Download
फायरमन, ड्रायवर ऑपरेटर आणि वाहनचालक यांच्या नैपुन्य चाचणी आणि दस्तावेज पडताळनी करिता वेळापञक Download
वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ पदाच्या भारतीकरिता घेण्यात आलेल्या मुलाखतीचे निकाल Download
सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) आणि क्षेत्रीय अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी ​ Download
विकास अधिकारी (सामान्य) आणि सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करिता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची य Download
विकास अधिकारी (सामान्य) आणि सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचे निकाल Download
क्षेत्र अधिकारी(वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करिता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्र तपासणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी. Download
शुध्दीपत्रक - अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधील महिला उमेदवारांना प्रगत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer certificate) आणण्याची गरज नाही. Download
सहाय्यक अभियंता(स्थापत्य) क्षेत्र अधिकारी (वास्तुशास्त्र) पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचे निकाल Download
अग्निशमन सेवक आणि चालक ऑपरेटर पदाच्या भरती करीत घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचे निकाल Download
क्लास क आणि ड पदाच्या भरतीकरिता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल. Download
मूळ कागदपत्र/ प्रमाणपत्र पडताळणीकरिता बोलावण्यात येणा-या उमेदवारांची यादी. Download
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत (NUHM) सिडको नागरी आरोग्य केंद्रातील विविध पदांसाठी कंत्राटी तत्वावर पदभरतीसाठीची निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी. Download
सर्व्हेयरचा निकाल Download
प्रणाली व्यवस्थापक पदाच्या भरतीचा निकाल Download
क्षेत्राधिकारी (सामान्य) / क्षेत्राधिकारी (सामाजिक सेवा) / आज्ञावलीकार / संगणक चालक / लिपीक टंकलेखक/ लेखालिपीक पदांच्या ऑनलाईन परिक्षेबाबतची माहिती पुस्तिका. Download
क्षेत्राधिकारी (सामान्य) / क्षेत्राधिकारी (सामाजिक सेवा) / आज्ञावलीकार / संगणक चालक / लिपीक टंकलेखक/ लेखालिपीक यांच्या ऑनलाईन परिक्षेबाबतचे वेळापत्रक Download

अर्ज कसा करावा ?

उमेदवाराने ऑनलाईन नोंदणी करावी आणि अधिसूचित केलेल्या प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्ररित्या आवश्यक तपशीलासह अर्ज करावेत. पात्रतेचे निकष पूर्ण केलेल्या आणि त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडलेल्या अर्जांचाच स्वीकार केला जातो.

नियुक्ती प्रक्रिया

रिक्त जागांसाठी जाहिरात सिडको वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करते तसेच आपल्या वेबसाईटवर प्रस्तुत करते. ज्या पदासाठी जाहिरात करण्यात आली आहे केवळ त्या पदासाठीच केलेल्या, नियत वेळेत आलेल्या अर्जांचाच विचार करण्यात येतो. त्याखेरीज आलेल्या अन्य अर्जांचा सिडको विचार करत नाही किंवा त्यां  अर्जदारांना उत्तर पाठवत नाही.

नियम आणि अटी

जाहिरात दिलेल्या पदांशी संबधित विशिष्ट सूचना तसेच सर्वसाधारण अटी व शर्ती जाहिराती/अधिसूचनांमध्ये समाविष्ट केलेल्या असतात. कोणत्याही शाखेसाठी मनुष्यबळाची गरज असेल त्यानुसार पदे अधिसूचित करून त्यासाठी जाहिरातींद्वारे आर्ज मागवले जातात. सिडकोतील कर्मचाऱ्याची सिडकोच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकल्पात बदली केली जाऊ शकते.

सिडकोमधील रोजगार संधी

रोजगार संधी

वैश्विक भविष्यवेध आणि उच्चत्तम ध्येय असणाऱ्या शहर आणि औदद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडकोमध्ये रोजगाराच्या आणि जीवन विकासाच्या उत्तम संधी उपलब्ध आहेत. सुमारे १७५० कर्मचारी वर्ग असलेल्या या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नगर नियोजन आणि भौतिक सुविधा विकासाच्या क्षेत्रातले तज्ज्ञ कार्यरत आहेत.

व्यक्तिगत विकासासाठी सुयोग्य वातावरणाखेरीज महामंडळात राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमाशी तुलना करता सर्वोत्तम असे पगाराचे पॅकेज दिले जाते. ज्यात बेसिक व ग्रेड पे, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर निवास भत्ता, प्रवासभाडे भत्ता, स्वनिर्मित भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी तथा कुटुंबीय याच्यासाठी आरोग्य सुविधा, ग्रॅच्युटी आदिंचा समावेश आहे.        

सिडकोमधील विविध विभागात निम्न, मध्यम तसेच वरिष्ठ स्तरावरील उपलब्ध रोजगार संधींचा लाभ उमेदवाराला घेता येईल. विविध तज्ज्ञ विभाग पुढील प्रमाणे:

नियोजन

 • नियोजन
 • परिवहन
 • वास्तुशास्त्र
 • बांधकाम परवाना 

अभियांत्रिकी

 • स्थापत्य
 • विद्युत
 • दूरसंवाद
 • रेल्वे

प्रशासन

 • सामान्य प्रशासन
 • मनुष्यबळ विभाग
 • जनसंपर्क विभाग
 • पणन विभाग
 • विधी विभाग

 

 लेखा आणि वित्त

 • अर्थशास्त्र विभाग
 • सांख्यिकी विभाग

सुरक्षा

 • अग्निशमन
 • उद्द्यानशास्त्र विभाग  
 • शहर सेवा विभाग
 • भूमी आणि भूमापन 
 • सार्वजनिक आरोग्य विभाग
 • सामाजिक सेवा विभाग