क्र. क्रमांक वर्णन Action
1 आपले सरकार Link
2 महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा कायदा करण्यासाठी अधिकार Link
3 आपले सरकार PDF
4 मा.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माहिती अधिकार कायदा कलम 4-1 ख अंतर्गत स्वयंप्रेरणेने पब्लिक डोमेनवर खाली नमूद 17 मुद्यांची माहिती तातडीने उपलब्ध करुन देत मा.न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणेबाबत निवेदन PDF
5 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ – कलम - ३ अनुसूची - अ   PDF   PDF