आपत्कालीन नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन सेवा

१) अभियांत्रिकी विभागाच्या तांत्रिक तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

२) सामान्य प्रशासकीय तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

नागरिकांसाठी
 
मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी पद्धती
व्हॉट्स अॅप: ८८७९४ ५०४५०
रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या तक्रारी
तक्रार निवारण व्यवस्थापन
 
अनिधिकृत बांधकाम/अतिक्रमण
मुख्य नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे
व्हॉट्स अॅप: ७०४५६५३३७३
 
पर्जन्यमान माहिती
वर्तमान पर्जन्यमान नोंद: २७७२ मि.मि.
 
संबधित संकेतस्थळे
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
बृहन् मुंबई महानगर पालिका
शासन निर्णय
 
संपर्क क्रमांक
नोडमधील संपर्क
 
नोडचे नकाशे
पनवेल नोड
उलवे नोड
द्रोणागिरी नोड
 

.

मुख्य अभियंता (नवी मुंबई )
दूरध्वनी क्रमांक:- ६७९१८३०१/८३८० ई-मेल आयडी:   -- ce[dot]nm[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 अधिक्षक अभियंता (खारघर,कळंबोली, नैना) ६१३७२३३३/२७७४३९०१ se[dot]kkn[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (खारघर-१)   ee[dot]khr1[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (खारघर-२) ६१३७२३०१ ee[dot]khr4[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (खारघर-३) - ee[dot]khr3[at]cidcoindia[dot]com
5 कार्यकारी अभियंता (कळंबोली १ व नैना) - ee[dot]naina[at]cidcoindia[dot]com
6 कार्यकारी अभियंता (कळंबोली -2) - ee[dot]klm2[at]cidcoindia[dot]com
7 कार्यकारी अभियंता (कामोठे) - ee[dot]naina[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (पनवेल)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६११७३८२० ई-मेल आयडी: se[dot]pnl[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (पनवेल-१) - ee[dot]pnl1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (पनवेल-२)   aee[dot]sekkn[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (द्रोणागिरी व उल्वे)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७३६८५००    ई-मेल आयडी:- se[dot]ulwe[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (द्रोणागिरी-१) - ee[dot]dron1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (द्रोणागिरी-२) - ee[dot]dron1[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (उल्वे -१). - ee[dot]ul3[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (उल्वे-२) . - ee[dot]ul2[at]cidcoindia[dot]com
5 कार्यकारी अभियंता (उल्वे-३).

-

ee[dot]ul3[at]cidcoindia[dot]com
   
अधिक्षक अभियंता (मेट्रो १)
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:- se[dot]mr1[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो १) . - ee[dot]mr1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो २) - ee[dot]mr2[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (मेट्रो २)
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:-  se[dot]mr2[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो ३) - ee[dot]mr3[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो ४). - ee[dot]mr4[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विद्यूत – नवी मुंबई )
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:- ee[dot]elect-rp[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विद्यूत - क्षेत्रीय) - aee[dot]elect1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विद्यूत - मेट्रो) - ee[dot]elect-s[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (विद्यूत – गृह.) - aee2[dot]elect-n[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) - ee[dot]mech[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (नवी मुंबई आं.वि.)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८३८१    ई-मेल आयडी:-  ce[dot]nmia[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 अधिक्षक अभियंता (विमानतळ १) ६१३६५२२१ se[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-३)   aee1[dot]nur3[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-४) ६१३६५२१८ ee[dot]ap4[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-४) ६१३६५२०९ ee[dot]ap5[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विमानतळ २)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६१३६५२४१    ई-मेल आयडी:-  se[dot]ap2[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ १) ६१३६५२१० ee[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ २) ६१३६५२१० ee[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विमानतळ ३)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६१३६५२६७    ई-मेल आयडी:- se[dot]ap3[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ ६) - ee[dot]ap6[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विद्युत प्रकल्प)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६२८    ई-मेल आयडी: - se[dot]elect[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विद्युत - विमानतळ) - ee[dot]elect-ap[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विशेष प्रकल्प)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६९६    ई-मेल आयडी: - ce[dot]sp[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 अधिक्षक अभियंता (नगर रचना -२ / मुख्य कार्यालय ) ६७९१८६०७ se[dot]tp2[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (बेलापूर व मुख्यालय) - ee[dot]bprhq[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (नेरूळ -१) ६५११९६६४ ee[dot]nur1[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (नेरूळ -२) ६५११९६६४ ee[dot]nur1[at]cidcoindia[dot]com
5 कार्यकारी अभियंता (नेरूळ -३) - ee[dot]nur3[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (नगर रचना - ४)
दूरध्वनी क्रमांक: --     ई-मेल आयडी: - se[dot]nt[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (नगर रचना - ४) प्रभारी २७५६०५१७ ee[dot]tp4[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (पीपी आणि क्यू) - ee[dot]ppq[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (नवी मुंबई .-३)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७१२११२१    ई-मेल आयडी: - se[dot]tp3[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
  कार्यकारी अभियंता (टीपी- III). २७५६०५१७ ee[dot]tp4[at]cidcoindia[dot]com
  कार्यकारी अभियंता (पीपी आणि क्यू). - ee[dot]ppq[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (इलेक्ट्री-प्रोजेक्ट्स)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६२८    ई-मेल आयडी: - se[dot]elect[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्री-आरपी) - aee[dot]elect-ap[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्री-एनटी) - aee[dot]elect-rp[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (एमटीएस- I) ६७९१८१२२ eohq[dot]mts1[at]cidcoindia[dot]com