आपत्कालीन नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन सेवा

१) अभियांत्रिकी विभागाच्या तांत्रिक तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

२) सामान्य प्रशासकीय तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

नागरिकांसाठी
 
मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी पद्धती
व्हॉट्स अॅप: ८८७९४ ५०४५०
लँडलाइन: ०२२ ६७९१८३८३/८४/८५, ०२२ २७५६२९९९
टोल-फ्री: १८००२२६७९१
रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या तक्रारी
तक्रार निवारण व्यवस्थापन
 
Emergency Operation Center
संबधित संकेतस्थळे
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
बृहन् मुंबई महानगर पालिका
शासन निर्णय
 
नोडचे नकाशे
पनवेल नोड
उलवे नोड
द्रोणागिरी नोड
 

 

मुख्य अभियंता (नवी मुंबई)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६७९१८३०१ / ८३८०    ई-मेल आयडी : -- ce[dot]nm[at]cidcoindia[dot]com
 
     
अधिक्षक अभियंता (तळोजा आणि कामोठे)
दूरध्वनी क्रमांक :- -     ई-मेल आयडी :- se[dot]tkmt[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (तळोजा) ee[dot]taloja[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (कामोठे) ee[dot]kmt[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (खारघर आणि वाशी)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६७९१८५१८     ई-मेल आयडी :- se[dot]vashi[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (वाशी) ee[dot]vas[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (खारघर-१) ee[dot]khr1[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (खारघर-२) ee[dot]khr2[at]cidcoindia[dot]com
   
अधिक्षक अभियंता (द्रोणागिरी आणि उलवे)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६७१२१००७     ई-मेल आयडी :- se[dot]du[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (द्रोणागिरी-१). ee[dot]dron1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (द्रोणागिरी-२) ee[dot]dron2[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (उलवे-१) ee[dot]ul1[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (उलवे-२)) ee[dot]ul2[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (पनवेल आणि कळंबोली)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६११७३८२०     ई-मेल आयडी :-  se[dot]pk[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (पनवेल) ee[dot]pnl1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (कळंबोली) ee[dot]klm[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (नैना आणि मेट्रो)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६७९१८६१०    ई-मेल आयडी :- se[dot]naiana[dot]metro[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (नैना) ee[dot]naina[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो-१) ee[dot]mr1[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो-२) ee[dot]mr2[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विद्युत-न.मुं.)
दूरध्वनी क्रमांक :- -     ई-मेल आयडी :- se[dot]elect[dot]nm[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विद्युत-क्षेत्रिय) ee[dot]elect[underscore]n[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विद्युत-गृहनिर्माण) ee[dot]elect[underscore]hsg[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (विद्युत-मेट्रो) -
 
अधिक्षक अभियंता (विद्युत-प्रकल्प)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६७९१८६२८     ई-मेल आयडी :- se[dot]elect[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विद्युत-विमानतळ) ee[dot]elect[underscore]ap[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विद्युत-रेल्वे प्रकल्प) ee[dot]elect[underscore]rp[at]cidcoindia[dot]com
 
मुख्य अभियंता (नवी मुंबई आं.वि.)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६७९१८३११    ई-मेल आयडी :-  ce[dot]nmia[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 अधिक्षक अभियंता (सांडपाणी प्रकल्प) se[dot]ws[at]cidcoindia[dot]com
2 अधिक्षक अभियंता (विमानतळ) se[dot]ap[at]cidcoindia[dot]com
3 अधिक्षक अभियंता (पालघर आणि रेल्वे) se[dot]palghar[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (सांडपाणी प्रकल्प)
दूरध्वनी क्रमांक :- ६७९१८३०९    ई-मेल आयडी :-  se[dot]ws[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (सांडपाणी प्रकल्प) ee[dot]swrg[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विमानतळ)
दूरध्वनी क्रमांक :- -     ई-मेल आयडी :- se[dot]ap[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-१) ee[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-२) ee[dot]ap2[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-३) ee[dot]ap3[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-४) ee[dot]ap4[at]cidcoindia[dot]com
5 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-६) ee[dot]ap6[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (पालघर आणि रेल्वे)
दूरध्वनी क्रमांक :- -     ई-मेल आयडी : - se[dot]palghar[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (बेलापूर पनवेल रेल्वे) ee[dot]bpr[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (नेरुळ रेल्वे) ee[dot]nur1[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (पि पि आणि क्यू ) ee[dot]ppq[at]cidcoindia[dot]com