आपत्कालीन नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन सेवा

१) अभियांत्रिकी विभागाच्या तांत्रिक तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

२) सामान्य प्रशासकीय तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

नागरिकांसाठी
 
मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी पद्धती
व्हॉट्स अॅप: ८८७९४ ५०४५०
लँडलाइन: ०२२ ६७९१८३८३/८४/८५, ०२२ २७५६२९९९
टोल-फ्री: १८००२२६७९१
रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या तक्रारी
तक्रार निवारण व्यवस्थापन
 
Emergency Operation Center
संबधित संकेतस्थळे
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
बृहन् मुंबई महानगर पालिका
शासन निर्णय
 
नोडचे नकाशे
पनवेल नोड
उलवे नोड
द्रोणागिरी नोड
 

.

मुख्य अभियंता (नवी मुंबई )
दूरध्वनी क्रमांक:- ६७९१८३०१/८३८० ई-मेल आयडी:   -- ce[dot]nm[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 अधिक्षक अभियंता (खारघर,कळंबोली, नैना) se[dot]kkn[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (खारघर-१) ee[dot]khr1[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (खारघर-२) ee[dot]khr4[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (खारघर-३) ee[dot]khr3[at]cidcoindia[dot]com
5 कार्यकारी अभियंता (कळंबोली १ व नैना) ee[dot]naina[at]cidcoindia[dot]com
6 कार्यकारी अभियंता (कळंबोली -2) ee[dot]klm2[at]cidcoindia[dot]com
7 कार्यकारी अभियंता (कामोठे) ee[dot]naina[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (पनवेल)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६११७३८२० ई-मेल आयडी: se[dot]pnl[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (पनवेल-१) ee[dot]pnl1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (पनवेल-२) aee[dot]sekkn[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (द्रोणागिरी व उल्वे)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७३६८५००    ई-मेल आयडी:- se[dot]ulwe[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (द्रोणागिरी-१) ee[dot]dron1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (द्रोणागिरी-२) ee[dot]dron1[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (उल्वे -१). ee[dot]ul3[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (उल्वे-२) . ee[dot]ul2[at]cidcoindia[dot]com
5 कार्यकारी अभियंता (उल्वे-३). ee[dot]ul3[at]cidcoindia[dot]com
   
अधिक्षक अभियंता (मेट्रो १)
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:- se[dot]mr1[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो १) . ee[dot]mr1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो २) ee[dot]mr2[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (मेट्रो २)
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:-  se[dot]mr2[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो ३) ee[dot]mr3[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (मेट्रो ४). ee[dot]mr4[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विद्यूत – नवी मुंबई )
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:- ee[dot]elect-rp[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विद्यूत - क्षेत्रीय) aee[dot]elect1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विद्यूत - मेट्रो) ee[dot]elect-s[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (विद्यूत – गृह.) aee2[dot]elect-n[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) ee[dot]mech[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (नवी मुंबई आं.वि.)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८३८१    ई-मेल आयडी:-  ce[dot]nmia[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 अधिक्षक अभियंता (विमानतळ १) se[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-३) aee1[dot]nur3[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-४) ee[dot]ap4[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ-४) ee[dot]ap5[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विमानतळ २)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६१३६५२४१    ई-मेल आयडी:-  se[dot]ap2[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ १) ee[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ २) ee[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विमानतळ ३)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६१३६५२६७    ई-मेल आयडी:- se[dot]ap3[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विमानतळ ६) ee[dot]ap6[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विद्युत प्रकल्प)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६२८    ई-मेल आयडी: - se[dot]elect[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (विद्युत - विमानतळ) ee[dot]elect-ap[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (विशेष प्रकल्प)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६९६    ई-मेल आयडी: - ce[dot]sp[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 अधिक्षक अभियंता (नगर रचना -२ / मुख्य कार्यालय ) se[dot]tp2[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (बेलापूर व मुख्यालय) ee[dot]bprhq[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (नेरूळ -१) ee[dot]nur1[at]cidcoindia[dot]com
4 कार्यकारी अभियंता (नेरूळ -२) ee[dot]nur1[at]cidcoindia[dot]com
5 कार्यकारी अभियंता (नेरूळ -३) ee[dot]nur3[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (नगर रचना - ४)
दूरध्वनी क्रमांक: --     ई-मेल आयडी: - se[dot]nt[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (नगर रचना - ४) प्रभारी ee[dot]tp4[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (पीपी आणि क्यू) ee[dot]ppq[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (नवी मुंबई .-३)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७१२११२१    ई-मेल आयडी: - se[dot]tp3[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (टीपी- III). ee[dot]tp4[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (पीपी आणि क्यू). ee[dot]ppq[at]cidcoindia[dot]com
 
अधिक्षक अभियंता (इलेक्ट्री-प्रोजेक्ट्स)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६२८    ई-मेल आयडी: - se[dot]elect[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय ई - मेल आयडी
1 कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्री-आरपी) aee[dot]elect-ap[at]cidcoindia[dot]com
2 कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्री-एनटी) aee[dot]elect-rp[at]cidcoindia[dot]com
3 कार्यकारी अभियंता (एमटीएस- I) eohq[dot]mts1[at]cidcoindia[dot]com