ईओसी- तात्काळ सेवा आणि आपत्ती व्यवस्थापन सेवा

विषय: १) अभियांत्रिकी विभागाच्या तांत्रिक तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

विषय: १) सामान्य प्रशासकीय तक्रारी निवारण करण्याची यंत्रणा

नागरिकांसाठी
 
मध्यवर्ती तक्रार नोंदणी पद्धती

तात्काळ सेवा यादी
सुरक्षाविषयक सूचना
सामान्य कार्य प्रणाली
 
बेकायदेशीर अतिक्रमण

७०४५६५३३७३
 
पर्जन्यमानाची नोंद
 
आत्तापर्यंतचे पर्जन्यमान २७५३.५० मि.मि.
आपत्ती जोखीम आणि संभाव्यता
 
दुर्घटना माहिती आणि आकडेवारी
आपत्ती व्यवस्थापन पद्धती
संभाव्य दुर्घटना तपशील
 
संबधित संकेतस्थळे
 
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
 
संपर्क क्रमांक
 
नोडमधील संपर्क
नोडचे नकाशे

 

श्री. के. के. वरखेडकर मु. अ. (न.मु.)
दूरध्वनी क्रमांक:- ६७९१८३०१/८३८० ई-मेल आयडी:   -- ce[dot]nm[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. एस.जी. रोकडे, अ.अ. (खारघर,कळंबोली, नैना) ६१३७२३३३/२७७४३९०१ se[dot]kkn[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. व्ही.डी. बनकर, का.अ. (खारघर-२) ६१३७२३०१ ee[dot]khr4[at]cidcoindia[dot]com
3 श्री. ए.टी अनुसे, का.अ. (खारघर-३) - ee[dot]khr3[at]cidcoindia[dot]com
4 श्री. जी.एस. रघुवंशी, का.अ. (कळंबोली १ व नैना) - ee[dot]naina[at]cidcoindia[dot]com
5 श्री. जे बी निर्मले, का.अ. (कळंबोली -2) - ee[dot]klm2[at]cidcoindia[dot]com
6 श्री. जी.एस. रघुवंशी, का.अ (कामोठे) - ee[dot]naina[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. पी. एस. फुलारी, अ.अ. (पनवेल)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६११७३८२० ई-मेल आयडी: se[dot]pnl[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. बी. बी. साळवे, का.अ. (पनवेल-१) - ee[dot]pnl1[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. किरसावळगी, का.अ. (पनवेल-२)   aee[dot]sekkn[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. आर.जे. गिरी, अ.अ. (द्रोणागिरी व उल्वे)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७३६८५००    ई-मेल आयडी:- se[dot]ulwe[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. ए.बी. रसाळ, का.अ. (द्रोणागिरी-१) - ee[dot]dron1[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. ए.बी. रसाळ, का.अ. (द्रोणागिरी-२) - ee[dot]dron1[at]cidcoindia[dot]com
3 श्री. एस.के. ठक्कर, का.अ. (उल्वे -१). - ee[dot]ul3[at]cidcoindia[dot]com
4 श्री. बी.एन.रामोड, का.अ. (उल्वे-२) . - ee[dot]ul2[at]cidcoindia[dot]com
5 श्री. एस.के. ठक्कर, का.अ. (उल्वे-३).

-

ee[dot]ul3[at]cidcoindia[dot]com
   
श्री. एस.ए. नाडगौडा, अ.अ. (मेट्रो १)
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:- se[dot]mr1[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. व्ही.बी. जावळे, का.अ.(मेट्रो १) . - ee[dot]mr1[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. एम.एम. मुंडे, का.अ.(मेट्रो २) - ee[dot]mr2[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. डी. आर. हरताळकर, अ.अ.(मेट्रो २)
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:-  se[dot]mr2[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. के.टी. मगरे, का.अ.(मेट्रो ३) - ee[dot]mr3[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. डी.ए. वानखेडे, का.अ.(मेट्रो ४). - ee[dot]mr4[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. पी.बी. ठाकरे, अ.अ. (विद्यूत – न.मु.) )
दूरध्वनी क्रमांक: - -    ई-मेल आयडी:- ee[dot]elect-rp[at]cidcoindia[dot]com 
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. ए.टी. गायधनकर, का.अ. (विद्यूत - क्षेत्रीय) - aee[dot]elect1[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. एल.एस. अढाळगे, का.अ. (विद्यूत - मेट्रो) - ee[dot]elect-s[at]cidcoindia[dot]com
3 श्री. वाय.एम.एस. मापारा, का. अ. (विद्यूत – गृह.) - aee2[dot]elect-n[at]cidcoindia[dot]com
4 श्री. एम.एस. महाजन, का. अ. (यांत्रिकी) - ee[dot]mech[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. आर. बी. धायटकर, मु. अ. (नवी मुंबई आं.वि.)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८३८१    ई-मेल आयडी:-  ce[dot]nmia[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. एस.एस. दाहेदार, अ.अ. (विमानतळ १) ६१३६५२२१ se[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. सतीश परब, का.अ.(विमानतळ-३)   aee1[dot]nur3[at]cidcoindia[dot]com
3 श्री. एम.सी.व्यास, का.अ. (विमानतळ-४) ६१३६५२१८ ee[dot]ap4[at]cidcoindia[dot]com
4 श्री. एसएस कंठे, का.अ.(विमानतळ-४) ६१३६५२०९ ee[dot]ap5[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. ए. व्ही देशमुख, अ.अ. (विमानतळ २)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६१३६५२४१    ई-मेल आयडी:-  se[dot]ap2[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. डीजे जरीवाला, का.अ. (विमानतळ १) ६१३६५२१० ee[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. डीजे जरीवाला, का.अ. (विमानतळ २) ६१३६५२१० ee[dot]ap1[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. पी.व्ही मूल, अ.अ. (विमानतळ ३)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६१३६५२६७    ई-मेल आयडी:- se[dot]ap3[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. एस.एस. गोसावी, का.अ. (विमानतळ ६) - ee[dot]ap6[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. डी.जे. चौहान, अ.अ. (विद्युत प्रकल्प)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६२८    ई-मेल आयडी: - se[dot]elect[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. एस.आर. कासारे, का.अ. (विद्युत - विमानतळ) - ee[dot]elect-ap[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. एस.के. चौटालिया अ.अ. (वि. प्र.)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६९६    ई-मेल आयडी: - ce[dot]sp[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. एम.पी. पुजारी, अ. अ. (न.नि. २ व मुख्यालय) ६७९१८६०७ se[dot]tp2[at]cidcoindia[dot]com
2 २. श्री. पी.बी. मोहिले, का.अ. (बेलापूर व मुख्यालय) - ee[dot]bprhq[at]cidcoindia[dot]com
3 के.यू. पाटील, का.अ. (नेरूळ -१) ६५११९६६४ ee[dot]nur1[at]cidcoindia[dot]com
4 श्री. के.यू. पाटील, का.अ. (नेरूळ -२) ६५११९६६४ ee[dot]nur1[at]cidcoindia[dot]com
5 ५. श्री. एस.डी. पुदळे, का.अ. (नेरूळ -३) - ee[dot]nur3[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. एस एस विसाळे, का. अ. (न.नि-४ व न.श.)
दूरध्वनी क्रमांक: --     ई-मेल आयडी: - se[dot]nt[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्री. आर बजाज, का.अ. (न.नि.-३) २७५६०५१७ ee[dot]tp4[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. आर.बी. जयस्वाल, का.अ (पीपी आणि क्यू) - ee[dot]ppq[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. व्ही.टी. रवी अ. अ. (न. नि.-३)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७१२११२१    ई-मेल आयडी: - se[dot]tp3[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
  श्री. आर बजाज, का.अ (टीपी- III). २७५६०५१७ ee[dot]tp4[at]cidcoindia[dot]com
  श्री. आर.बी. जयस्वाल, का.अ (पीपी आणि क्यू). - ee[dot]ppq[at]cidcoindia[dot]com
 
श्री. डीजे चौहान, अ.अ. (इलेक्ट्री-प्रोजेक्ट्स)
दूरध्वनी क्रमांक: - ६७९१८६२८    ई-मेल आयडी: - se[dot]elect[at]cidcoindia[dot]com
 
अ. क्र. नोडल कार्यालय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- ई - मेल आयडी
1 श्रीमती. एन.ए. डहाके, का.अ (इलेक्ट्री-आरपी) - aee[dot]elect-ap[at]cidcoindia[dot]com
2 श्री. बी.एल. येवले, का.अ (इलेक्ट्री-एनटी) - aee[dot]elect-rp[at]cidcoindia[dot]com
3 श्री. एसएस देशमुख, का.अ (एमटीएस- I) ६७९१८१२२ eohq[dot]mts1[at]cidcoindia[dot]com