महागृहनिर्माण योजना सोडत २०१८

  प्रथम फेरी - विजेते द्वितीय फेरी – विजेते तृतीय फेरी - प्रतिक्षा यादी चतुर्थ फेरी - प्रतिक्षा यादी
आ.दृ.घ. २७ - तळोजा (आ.दु.घ.) प्र. फे. २७ - तळोजा (आ.दु.घ.) द्वि. फे. २७ - तळोजा (आ.दु.घ.) तृ. फे. २७ - तळोजा (आ.दु.घ.) च. फे.
२१-तळोजा (आ.दु.घ.) प्र. फे २१-तळोजा (आ.दु.घ.) द्वि. फे. २१-तळोजा (आ.दु.घ.) तृ. फे. २१ -तळोजा (आ.दु.घ.) च. फे.
२२-तळोजा (आ.दु.घ.) प्र. फे २२-तळोजा (आ.दु.घ.) द्वि. फे. २२-तळोजा (आ.दु.घ.) तृ. फे. २२ -तळोजा (आ.दु.घ.) च. फे.
२९-तळोजा (आ.दु.घ.) प्र. फे २९-तळोजा (आ.दु.घ.) द्वि. फे. २९-तळोजा (आ.दु.घ.) तृ. फे. २९-तळोजा (आ.दु.घ.) च. फे.
४०- खारघर (आ.दु.घ.) प्र. फे ४०- खारघर (आ.दु.घ.) द्वि. फे. ४०- खारघर (आ.दु.घ.) तृ. फे. ४०- खारघर (आ.दु.घ.) च. फे.
१५-कळंबोली (आ.दु.घ.) प्र. फे १५-कळंबोली (आ.दु.घ.) द्वि. फे. १५-कळंबोली (आ.दु.घ.) तृ. फे. १५-कळंबोली (आ.दु.घ.) च. फे.
भू. १-१० घणसोली (आ.दु.घ.) प्र. फे भू. १-१० घणसोली (आ.दु.घ.) द्वि. फे. भू. १-१० घणसोली (आ.दु.घ.) तृ. फे. भू. १-१० घणसोली (आ.दु.घ.) च. फे.
भू.२-१० घणसोली (आ.दु.घ.) प्र. फे भू.२-१० घणसोली (आ.दु.घ.) द्वि. फे. भू.२-१० घणसोली (आ.दु.घ.) तृ. फे. भू.२-१० घणसोली (आ.दु.घ.) च. फे.
भू १- ११ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) प्र. फे भू १- ११ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) द्वि. फे. भू १- ११ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) तृ. फे. भू १- ११ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) च. फे.
भू.६३– १२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) प्र. फे भू.६३ –१२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) द्वि. फे. भू.६३ –१२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) तृ. फे. भू.६३– १२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) च. फे.
भू.६८–१२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) प्र. फे भू.६८–१२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) द्वि. फे. भू.६८–१२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) तृ. फे. भू.६८–१२ द्रोणागिरी (आ.दु.घ.) च. फे.
  प्रथम फेरी - विजेते द्वितीय फेरी – विजेते तृतीय फेरी - प्रतिक्षा यादी चतुर्थ फेरी - प्रतिक्षा यादी
अ.उ.ग. २७ - तळोजा (अ.उ.ग.) प्र. फे. २७ - तळोजा (अ.उ.ग.) द्वि. फे. २७ - तळोजा (अ.उ.ग.) तृ. फे. २७ - तळोजा (अ.उ.ग.) च. फे.
२१-तळोजा (अ.उ.ग.) प्र. फे २१-तळोजा (अ.उ.ग.) द्वि. फे. २१-तळोजा (अ.उ.ग.) तृ. फे. २१-तळोजा (अ.उ.ग.) च. फे.
२२-तळोजा (अ.उ.ग.) प्र. फे २२-तळोजा (अ.उ.ग.) द्वि. फे. २२-तळोजा (अ.उ.ग.) तृ. फे. २२ -तळोजा (अ.उ.ग.) च. फे.
२९-तळोजा (अ.उ.ग.) प्र. फे २९-तळोजा (अ.उ.ग.) द्वि. फे. २९-तळोजा (अ.उ.ग.) तृ. फे. २९-तळोजा (अ.उ.ग.) च. फे.
४०- खारघर (अ.उ.ग.) प्र. फे ४०- खारघर (अ.उ.ग.) द्वि. फे. ४०- खारघर (अ.उ.ग.) तृ. फे. ४०- खारघर (अ.उ.ग.) च. फे.
१५-कळंबोली (अ.उ.ग.) प्र. फे १५-कळंबोली (अ.उ.ग.) द्वि. फे. १५-कळंबोली (अ.उ.ग.) तृ. फे. १५-कळंबोली (अ.उ.ग.) च. फे.
भू. १-१० घणसोली (अ.उ.ग.) प्र. फे भू. १-१० घणसोली (अ.उ.ग.) द्वि. फे. भू. १-१० घणसोली (अ.उ.ग.) तृ. फे. भू. १-१० घणसोली (अ.उ.ग.) च. फे.
भू.२-१० घणसोली (अ.उ.ग.) प्र. फे भू.२-१० घणसोली (अ.उ.ग.) द्वि. फे. भू.२-१० घणसोली (अ.उ.ग.) तृ. फे. भू.२-१० घणसोली (अ.उ.ग.) च. फे.
भू १- ११ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) प्र. फे भू १- ११ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) द्वि. फे. भू १- ११ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) तृ. फे. भू १- ११ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) च. फे.
भू.६३–१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) प्र. फे भू.६३ –१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) द्वि. फे. भू.६३–१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) तृ. फे. भू.६३–१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) च. फे.
भू.६८–१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) प्र. फे भू.६८–१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) द्वि. फे. भू.६८–१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) तृ. फे. भू.६८–१२ द्रोणागिरी (अ.उ.ग.) च. फे.