NAINA

Sr.No. Description Pdf.
1 अधिसूचित क्षेत्राचा आराखडा
2 नैना प्रकल्प अविस्तर माहिती
3 राजपत्र अधिसूचना (मराठी) Link
4 राजपत्र अधिसूचना (इंग्रजी)
5 झेड.सी.आर. अर्ज
6 झेड.सी.आर. साठी आवश्यक कागदपत्रे
7 शुल्क/कर श्रेणी
8 शपथपत्र नमुना /प्रतिज्ञापत्र आणि जमीन मालकाने द्यावयाच्या इंडेदेम्निटी बॉन्डचा नमुना
9 नैना प्रकल्पाकरिता नगर रचना अधिकारी नियुक्ती पत्र
10 अधिसूचना - नैना प्रकल्पक्षेत्राकरिता विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यामागील उद्देश
11 अनुषंगिक नकाशा आणि अधिसूचना
12 सुधारित विकास शुल्क
13 सुधारित विकास आराखडा
14 नैना कार्यालयातुन देन्यात आलेल्या बांधकाम/ विकास परवानग्यांची यादी (सी.सी) Link
15 नैना कार्यालयातुन देन्यात आलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्रांची यादी ( ओ.सी ) Link
16 २३ गावांकरिता प्रारूप अंतरिम विकास योजना आराखडा Link
17 नैना प्रकल्प क्षेत्रातील प्रारूप अंतरिम विकास योजना आराखडा संबंधित सूचना व आक्षेप सदर करण्यासठी वेळ मर्यादा विस्तार
18 नागरिकांची सनद
19 नैना प्रकल्प, सिडकोद्वारे जारी केलेले बिगर कृषी शेरे तपशील
20 १८ जून रोजी अर्जदारांच्या सुनावणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या कार्यक्रमच संपून वेळापत्रक
21 २३ गावांकरिता सुधारित प्रारूप अंतरिम विकास योजना आराखडा Link
22 महाराष्ट्र शासन अख्यारीत नगर विकास विभागातर्फे मान्यताप्राप्त विकास शुल्क
23 नैना प्रकल्पातील विविध विकास प्रस्तावामध्ये हार्डशिपच्या प्रकरणी मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेअंतर्गत विकास नियंत्रण नियमावलीतील स्वेच्छाधिकार वापरणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६चे कलम १५४ अन्वये अधिसूचना
24 अधिकार वाटप
25 शासन अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.४९/१५/प्रायो(अ)/कलम२०(४)/नवी-१३. राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रात "शेती तथा ना-विकास विभाग" या वापर विभागामध्ये गावठाणापासून विवक्षित अंतरामध्ये अनुज्ञेय करावयाच्या रहिवासी वापरासाठी अधिमूल्य आकारण्यासंदर्भाने नवीन विनिमय अंतर्भूत करण्याबाबत कलम २०(४) अन्वये अंतिम मंजुरी.
26 नैना प्रकल्प प्रारुप विकास आराखडा Link
27 १५ ते १६ मार्च दरम्यान २३६ अर्जदारांच्या सुनावणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या कार्यक्रमच संपूर्ण वेळापत्रक Link
28 २९ ते ३० मार्च दरम्यान ५४८ अर्जदारांच्या सुनावणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या कार्यक्रमच संपूर्ण वेळापत्रक Link
29 ६ ते ७ मार्च दरम्यान सुनावणीकरिता बोलावण्यात आलेल्या कार्यक्रमच संपूर्ण वेळापत्रक Link
30 नैना अंमलबजावणी फॉर्मेट
31 राजपत्र- नैना आयडीपी वगळण्यात आलेला भाग आणि राजपत्र - नैना आयडीपी मंजूर करण्यात आलेली अधिसूचना
32 नैना कार्यालयास '२९ /११/२०१९ पर्यंत' प्राप्त झालेल्या बांधकाम परवाना नस्तींची सद्यस्थिती
33 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र (नैना) बाबतीत वारंवार विचारण्यात आलेले प्रश्न
34 अद्ययावत केलेला अर्ज- नैनासाठी बांधकाम परवानगी प्रस्ताव
35 एमआर अँड टीपी अॅक्ट च्या कलम 28 (4) च्या तरतुदीनुसार नैना साठी ड्राफ्ट डेव्हलपमेंट प्लॅनमधील बदल. 1 9 66 Link
36 प्रशमीत संरचना घोषणा (Compounding Structure Declaration)
37 नगर नियोजन स्कीम - नंबर 1 चे घोषणापत्रासाठी निवेदन प्रकाशन
38 नैना मराठी राजपत्र अधिसूचना
39 जाहीर सूचना - जमीन मालकाने त्यांचे क्षेत्र तसेच जमिनीविषयी सविस्तर तपासणीकामी तयार केलेली सूचना
40 ड्राफ्ट अंतरिम विकास आराखडयाशी संबंधित सूचना व हरकती जमा करण्यासाठी वेळ मर्यादा वाढवा, नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना)
41 नगर नियोजन स्कीम - नंबर 2 चे घोषणापत्रासाठी निवेदन प्रकाशन Link
42 जाहीर सूचना - जमीन मालकांच्या सभेकरिता जाहीर सूचना - नगर योजना परियोजना - २ .
43 नगर नियोजन स्कीम - नंबर 1 चे घोषणापत्रासाठी निवेदन प्रकाशन
44 नगर रचना योजना ०३ (टीपी ०३) चे परिक्षेत्र दर्शवणारा नकाशा
45 प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्ताव सादरीकरणासाठी मुदतवाढ व मराठी राजपत्र अधिसूचना.
46 जाहीर सूचना - (नगर रचना परियोजना 3) जमीन मालकाने त्यांचे क्षेत्र तसेच जमिनीविषयी सविस्तर तपासणेकामी तयार केलेली सूचना व यादी
47 एम.आर.टी.पी. कायदा, १९६६ भाग ६१ च्या अनुभाग (१) अनुसार प्रकाशित मसुदा नगर रचना योजना-०१
48 नगर परियोजना क्र. ०३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या जमीन मालकांसोबत चर्चा करण्यासंबंधीच्या वेळापत्रकासंदर्भातील जाहीर सूचना
49 नगर परियोजना क्र. ०३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या जमीन मालकांसोबत चर्चा करण्यासंबंधीचे वेळापत्रक
50 नगर रचना योजना - १ मसुद्यास अधिनियमाच्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजुरी
51 नैना नगररचना योजना पुढील वाटचाल Link
52 महाराष्ट्र नगर नियोजन योजना नियम 1974 कलम 13 अन्वये नगर रचना 1 संदर्भात जाहीर सुचना
53 मोबाइल टॉवरची परवानगी प्रक्रियेसाठी चेकलिस्ट
54 एमआर अँड टीपी अॅक्ट 1966 मधील कलम 68 मधील उपकलम (2) अंतर्गत मंजूरकेलेला प्रारूप टीपीएस -2
55 एमआर आणि टीपी कायदा, 1966, च्या कलम 61 (1) अंतर्गत प्रारूप नगर रचना परियोजना क्र. 3 Link
56 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६, कलम ७२ (१) अन्वये लवाद नियुक्त करणेबाबत
57 नगररचना परीयोजना क्रमांक ४ (टीपीएस नं. ४) Link
58 नगररचना परीयोजना क्रमांक 5 (टीपीएस नं. 5) Link
59 नगररचना परियोजना क्रमांक ६ (टीपीएस ६) Link
60 नगर रचना परियोजना २ - लवादासमोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक Link
61 नैना नगर रचना परियोजनेसंबंंधी शंका-समाधान (एफ ए क्यू )
62 आयडीपी अंतर्गत सूचना टीपीएस ७/२०१९
63 मंजूर प्राथमिक योजना न. र. परियोजना - 01 Link
64 नैना विकास आराखाडा वगळलेले परिक्षेत्र अधिसूचना दि. १६.०९.२०१९
65 नैना विकास आराखडा मंजुरी अधिसूचना दि. १६.०९.२०१९
66 टीपीएस नं. ७: हद्द दर्शविणारा नकाशा
67 प्रारूप नगर रचना योजना - ०३ मसुद्यास एमआर अँड टीपी ऍक्ट १९६६ च्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजुरी Link
68 नगर योजना क्र. ४, नगर योजना क्र. ५, नगर योजना क्र. ६,नगर योजना क्र. ७ मधील सर्वे नंबर ची यादी Link
69 नगर रचना परियोजना २ - अंतिम सुनावणी तारखा Link
70 नगररचना परियोजना क्रमांक ९ (टीपीएस ९) Link
71 नगर रचना परियोजना ४: जमीन मालकांच्या सभेचे वेळा पत्रक
72 नगर रचना परियोजना 5: जमीन मालकांच्या सभेचे वेळा पत्रक
73 नगररचना परीयोजना क्रमांक ८ (टीपीएस नं. ८ ) Link
74 नगररचना परीयोजना क्रमांक १० (टीपीएस नं. १० ) Link
75 नगररचना परियोजना क्रमांक ६ (टीपीएस ६) : जमीन मालक भेटीसाठी जाहीर सूचना आणि वेळापत्रक" Link
76 नगररचना परियोजना क्रमांक ७ (टीपीएस ७) : जमीन मालक भेटीसाठी जाहीर सूचना आणि वेळापत्रक Link
77 नैना विकास आराखडा वगळलेले परिक्षेत्र अधिसूचना व नकाशे Link
78 नैना मधील नगररचना परियोजना यादी Link
79 अंतिम नगररचना परियोजना क्रमांक 1 (टीपीएस 1)- लवाद पुरस्कार Link
80 मंजूर केलेला नैना अंतरिम विकास आराखड्याचा वगळलेला भाग
81 मंजूर केलेली नैना विकास योजना
82 नगररचना योजना क्र. 3 लवाद सुनावणी
83 Policy for provision of Trunk infrastructures to the Integrated Township Projects (ITPs) in NAINA
84 नगररचना परियोजना 4 ते 11 च्या जमीन मालकांचे तपशील
85 नगररचना योजना क्र. 3 लवाद सुनावणी (ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१)
86 खोपटा नव नगर- राजपत्रातील प्रसिद्ध झालेली सूचनेची प्रत
87 खोपटा नव नगर विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शवीणारा नकाशा
88 Proposed Modifications to Sanctioned DCPR of NAINA under Section 37(1) of the MR & TP Act, 1966
89 मंजूर प्रारंभिक नगर रचना परियोजना क्र. २ Link
90 नैना नियमावली _TDR तरतुदींमधील बदलांसाठीची सूचना
91 नगर रचना परियोजना क्रमांक ४ - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ६१(१) अंतर्गत मसुदा योजनेची सुचना Link
92 नगर रचना परियोजना क्रमांक ५ - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ६१(१) अंतर्गत मसुदा योजनेची सुचना Link
93 प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. ६ , नैना - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 61 (1) अन्वये सूचना Link
94 प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. ७, नैना - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 61 (1) अन्वये सूचना Link
95 नगररचना परियोजना क्रमांक ११ (टीपीएस ११ ) Link
96 नगररचना परियोजना क्रमांक १२ (टीपीएस १२) Link
97 मंजूर अंतिम नगर रचना परियोजना क्र १
98 प्रारूप नगर रचना योजना - 04 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी Link
99 प्रारूप नगर रचना योजना - 05 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी Link
100 प्रारूप नगर रचना योजना - 06 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी Link
101 प्रारूप नगर रचना योजना - 07 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी Link
102 नगररचना परीयोजना क्रमांक ८ (टीपीएस नं. ८ ) Link
103 नगररचना परीयोजना क्रमांक ९ (टीपीएस नं. ९ ) Link
104 नगररचना परियोजना क्रमांक १० (टीपीएस १० ) Link
105 मंजूर प्रारंभिक नगर रचना परियोजना क्र 3 Link
106 नगररचना परियोजना क्रमांक 12 (टीपीएस-12) Link
107 नगर रचना परियोजना क्र. ४: लवाद नियुक्ती बाबत Link
108 नगर रचना परियोजना क्र. ५: लवाद नियुक्ती बाबत Link
109 नगर रचना परियोजना क्र. ६: लवाद नियुक्ती बाबत Link
110 नगर रचना परियोजना क्र. 7: लवाद नियुक्ती बाबत Link
111 नगर रचना परियोजना क्र. ४: लवादासमोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक - २ मे २०२३ ते १२ मे २०२३
112 नगर रचना परियोजना क्र. ६: लवादासमोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक - २ मे २०२३ ते ३० मे २०२३
113 नगर रचना परियोजना क्र. ४: लवादासमोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक - १५ मे २०२३ ते २९ मे २०२३
114 MR आणि TP कायदा, 1966 च्या कलम 37(1) अंतर्गत उत्खनन क्रियाकलापांबाबत नैना च्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमनात प्रस्तावित बदल
115 नगर रचना परि यो जना क्र . ४: लवादा समोरील विशेष सुनावणी चे वेळा पत्रक - १९ जून २०२३ ते ४ जुलै २०२३
116 नगर रचना परियोजना क्र. ६: लवादासमोरील दुसऱ्या विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक - १२ जून २०२३ ते २६ जून २०२३
117 अंतिम नगर रचना परियोजना क्र. ३ निवडा Link
118 नगर रचना परियोजना क्र. ५: लवादासमोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक - ३ जुलै २०२३ ते ४ ऑगस्ट २०२३
119 नगर रचना परियोजना क्र. ७: लवादप्रक्रिया सुनावणीचे वेळापत्रक - २४ जुलै २०२३ ते २१ ऑगस्ट २०२३
120 नगर रचना परियोजना क्र. ४: लवादा समोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक - २३ ऑगस्ट २०२३ व २४ ऑगस्ट २०२३
121 नगर रचना परियोजना क्र. ५: लवादासमोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक - २१ ऑगस्ट २०२३ व २२ ऑगस्ट २०२३
122 नगररचना परियोजना क्र. 3 --लवाद प्रक्रिया (फॉर्म ५) (जाहीर सूचना - महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम १९७४ च्या नियम १३ (९) नुसार)
123 नगर रचना परियोजना क्र. ७: लवादप्रक्रिया दुसऱ्या सुनावणीचे वेळापत्रक - ०४ सप्टेंबर २०२३ ते १५ सप्टेंबर २०२३
124 प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. १० - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६१ (१) अन्वये सूचना Link
125 प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. 9, नैना - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 61 (1) अन्वये सूचना Link
126 नगर रचना परियोजना क्रमांक १२- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ६१(१) अंतर्गत मसुदा योजनेची सुचना Link
127 प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. ११ - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६१ (१) अन्वये सूचना Link
128 नगर रचना परियोजना क्र. ४- प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये Link
129 नगर रचना परियोजना क्र. ५ - प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये. Link
130 प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र.०८- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६१ (१) अन्वये सूचना Link
131 नगर रचना परियोजना क्र. 6 - प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये Link
132 नगर रचना परियोजना क्र. ७ - प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये Link
133 प्रारूप नगर रचना योजना – १० मसुद्यास एमआर अँड टीपी ऍक्ट १९६६ च्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजुरी Link
134 प्रारूप नगर रचना परियोजना - 09 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी Link

NAINA - List of commencement Certificate (CC) Granted

Sr no. File No. Village Name Survey No. u/r Name of Applicant Name Of Architect Date of Outward Building Type File
1 B-91 Ajivali 165 Shree Vasturachana Creators Neha Jain AN Arch 15/7/2014 Residential
2 B-91 Rees 123/7B Shree Milind R Shinde Neha Jain AN Arch 21/11/2014 Residential
3 B-98 Dighode & Kanthavali 109/1/U, 109/1/I and others (Dighode) 34/1, 36/1 & others (Kanthavali) Sarveshwar logistices Pankaj Kakade (Extreme Infraprojects PVT. LTD) 21/7/2014 Agrobased industries & crop storage
4 B-127 Boagaon Khurd 14/2 Suraj Samant Surendra Patil (Sankalp Consultants) 12/12/2014 Farmhouse
5 B-99 Shedung 42, 118, 124/1 & 124/2 M/s Shree enterprises Neha Jain(AN ARCH) 17/12/2014 Residential
6 B-123 Vichumbe 119/1 Ramesh Narayan Patil & other4 Swapnil Kalyankar (Skyline associates) 06/02/2015 Residential
7 BP- 89 Kon 63/0.. & Others M/s Diana Infrastructure Limited Neha Jain(AN Arch) 13/02/2015 Residential (Rental Housing)
8 BP- 08 Kevale 74/2A, 2B, Plot No 5 & 6 Mrs. Surekha Harish Patil Meenakshi Shrivastav (Meenakshi & Associates) 10/03/2015 Residential
9 BP- 125 Sangurli 24/0, 27/2+4+6+7 Shri Siddhivinayak Gyan Mandir Educational Trust Abhishek Singasane(Nirman Architect) 17/04/2015 Educational
10 BP- 106 Chindhran 26/5 Shri Ninath Bhausaheb Shingade Neha Jain (AN Arch) 10/06/2015 Residential
11 BP- 126 Adai 141/2+4A M/s Swastik Builders and Developers Jeetendra Parmar(Jeetendra Parmar & Associates) 19/06/2015 Residential
12 BP- 119 Vakadi 3/0 M/s Dharati Developers Jeetendra Parmar(Jeetendra Parmar & Associates) 01/07/2015 Residential
13 BP- 148 Khanav 27/0 Shahikant Maruti Disale Neha Jain (An Arch) 13/07/2015 Residential
14 BP- 133 Chikhale 7/1C M/s Om Construction Vinay Vaidya (Vistaar Architects & Planners) 28/07/2015 Residential
15 BP- 103 Morbe 195/1, 2 & 6, 197/1 & 2 Suryakant S Wadkar Neha Jain (An Arch) 24/07/2015 Residential
16 BP- 97 Chikhale 81/2 Mr. Pradeep R Patil, Pro. Saigan International Neha Jain (AN Arch) 31/07/2015 Residential
17 BP- 89 Kon 63/0.. & Others M/s Diana Infrastructure Limited Neha Jain (AN Arch) 10/07/2015 Residential (Rental Housing)
18 B-130 Adai 132/5 Avinash Builders & Developers Sheetal Nemane 10/09/2015 Residential
19 B-165 Chinchavali tarf vaje 9/1, 9/2 M/s Shikara Constructions Private Limited Neha Jain AN Arch 24/9/2015 Residential
20 BP- 100 Lodhiwali Plot No. 2, Survey No. 37/B M/s Honesty Builders & Developers Neha Jain (AN Arch) 8/10/2015 Residential
21 BP- 09 Palaspe 116A/2P (Plot No. 1) & 120/2P (Plot No. 4) M/s Shri Ram Builder & Developers Geeta Katwe (Design Concept) 27/10/2015 Residential
22 BP- 12 Rees 22/2 & 24/1 M/s Choice Buildcon Pvt Ltd Rajesh R. C. 09/11/2015 Residential
23 BP- 89 Kon 63/0.. & Others M/s Diana Infrastructure Limited Neha Jain (AN Arch) 06/11/2015 Residential (Rental Housing) Free sale component
24 BP- 05 Shirdhon 154/1 (new 399/132 & others), 154/3 & 162/ M/s Sai Proviso Developers and M/s Proviso Builders & Developers Rajesh R. C. 03/11/2015 Residential
25 BP- 163 Kolkhe 130/1, 130/2 & 131 Nitin Shah & 6 others Devyani Khadilkar (Spaceage Consultants) 15/12/2015 Residential (Rental Housing - Rental component)
26 BP- 92 Shillotar Raichur and Aakurli Gut No. 45/2 ,Village -Shilottar Raichur and Survey No.173/0 of Village Aakurli Shri Vinay S. Agrawal Devyani Khadilkar, (M/s Spaceage Consultant) 8/1/2016 Residential (Rental Housing Scheme)
27 BP- 162 Rees Plot No. 1, Survey No. 28/12 at Village Rees, Taluka Khalapur, Dist. Raigad Shri. Tushar Dashrath Durge Ar. P. K. Madhav M/s Vastopati Design Group 228/1/2016 Residential (Rental Housing Scheme)
28 BP- 161 Aashte Survey No. 28/3, Village Aashte, Taluka Panvel, Dist. Raigad Shri Gajanan Shamrao Khabale Ar. Mandar V.Bodhankar M/s Khetre Associates 18/02/2016 Residential
29 BP- 143 Palaspe 116/7, 116/9 & 116/10 Sau. Sunanda Patil & others 3 Swapnil Kalyankar, (Skyline associates) 1/03/2016 Residential
30 BP-201 Adai 28/2B M/s Prayag Properties Meenakshi Shrivastav (Meenakshi & Associates) 7/6/2016 Residential
31 BP-208 NIghu 4/5B M/s Parshwa gruh nirman P K Madhav (Vastospati Design Group) 7/6/2016 Residential
32 BP- 207 Shivkar 114/5 Mr. Macchindra Ghart through M/s Gruha lakshmi Developers Anil Jain (Atelier) 10/06/2016 Residential
33 BP- 102 Morbe 111/2 Megha Enterprises Sandeep S. Shinde (Augur Designs) 15/07/2016 Residential
34 BP- 188 Chindharan 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 & 5/8 Ninath Bhausaheb Shingade Sandeep S. Shinde (Augur Designs) 20/07/2016 Residential
35 BP- 112 Kolkhe, Taluka-Panvel Survey No.95(1)pt and others Mr. Esmail Ebrahim Dhariwala Ar. Devyani Khadilkar M/s Spaceage Consultant 29/08/2016 Rental Housing Scheme
36 BP - 182 Waje 109/3 M/s Prakriti Housing LLP Meenakshi Shrivastav (Meenakshi & Associates) 28/10/2016 Residential
37 BP - 166 Devad 103/0 Mr. Dhanraj Vispute Meenakshi Shrivastav (Meenakshi & Associates) 25/11/2016 Boys Hostel
38 BP - 170 Palaspe 92/3A, 92/3B, 92/5 M/s Endikey Engg. & Trading Co. Pvt. Ltd. Swapnil Kalyankar (SKA) 5/12/2016 Educational
39 BP-192 Derivali 112/2/1, 112/1 Mr.jagdeshappa g.h&Mr.Umapathy k. r Swapnil Kalyankar(SKA) 29/12/2016 Residential
40 BP-249 Dahisar 79/1B M/S I G Builders Architect Nikhil S.Patil (M/S Three Arch Associates) 30/12/2016 Residential
41 BP-44 Palaspe Milkat Ghar No.191/A Mrs. Rekha S. Jagdale Swapnil Kalyankar Architects.(SKA) 3/2/2017 Residential
42 BP- 79 Village-Khanavale, Taluka-Panvel, and Village,-Talegaon, Taluka- Khalapur, Survey Numbers 38/0, and other of Village-Khanavale, Taluka-Panvel, and Survey Numbers 6/1, and other of Village,-Talegaon, Taluka- Khalapur, District- Raigad. Mr.Ravi Gulab Khubchandani and 6 others Ar. Dinesh Nayak & Associates 03/14/2017 Special Township Project
43 BP- 103 Village-Morbe, Taluka-Panvel, Dist-Raigad, 195/1, 195/2, 195/6, 197/1 and 197/2 Shri Suryakant S. Wadkar Ar. Suhas Gokhale 13/04/2017 Residential buildings-Amended development permission
44 BP - 51 Apre CTS 158 & 159 Frida Dicholkar Mandar Bodhankar 12/04/2017 Residential
45 BP-265 Ransai 61/3A Shri.Girish Kulkarni & Smt. Sarika Kulkarni Ar. PrasannaPatil 7/2/2017 Farm House remarks
46 BP- 220 Vihighar 42/2/2/B Shri. Prakash G Pote Ar. Vinay Vaidya 19/5/2017 Residential
47 BP - 138 Shivkar 120/1 Mr. Shabbir Mohiddin Sheikh Ar. Sheetal Nemane 22/06/2017 Residential
48 BP - 235 Chikhale 120/1146/7 Smt. Chhaya Bhaguji Zore (Divine Builders and Developers) Ar. Kuldeep Patil (Studio One Eleven) 06/22/2017 Residential
49 BP - 50 Adai S.no 140/1 (Plot no.3) Shri Gopal Ganu Shelke,(Thro’ POA Holder-M/s Praise Developers ) M/s Ateliers 11/07/2017 Residential
50 BP-281 Wave S.No.66/3, 68/2, 68/3, 70/4A, 70/5A and 70/5B M/s JSW Steel Ltd. through Mr. Narayan Bolbunda M/s Ved Vastu, Architect & Planners (Ar. Varun Mhatre) 26/07/2017 Health Center
51 BP-263 Vihighar Gut No. 100/5B M/s. Prayag Builders and Developers through Pradeep K. Bhopi Swapnil Kalyankar Architects.(SKA) 27/07/2017 Residential
52 BP-134 Morbe Gut No. 201/0 M/S JMD Ventures Group (through partner Shri. Janki Bhandari Yadav through reg. POA of Smt. Gangabai S. Phadke and 9 others) Ar. Meenakshi Shrivastav (Meenakshi & Associates) 26/07/2017 Residential
53 BP-256 Palaspe Milkat No. 193/B, 194/A and 194/B M/s Maitree Builders through Shri. Sunil Gadgil M/s Dinesh Nayak & Associates (Ar. Dinesh Nayak ) 18/08/2017 Residential
54 BP - 244 Shivkar 113/1B M/S Mauli Builders & Developers through Partner Mr. Vilas S. Chavan Ar. Meenakshi Shrivastav (Meenakshi & Associates) 30/08/2017 Residential
55 BP - 201 Adai 28/2B M/s. Prayag Properties through Partners Shri. Pradeep. K. Bhopi and Development & P.O.A Holder of Shri.Shravan.G.Shelke) Ar. Meenakshi Shrivastav (Meenakshi & Associates) 22/09/2017 Residential
56 BP - 06 Palaspe 7/5 & others M/s Arihant Abode Ltd. through director Mr. Ashok B. Chhajer M/s Concept Design Cell (Ar. Piyush Tak) 16/10/2017 Rental Housing Scheme
57 BP - 308 Akurli 99/5 Shri. Vidip Vinodkumar Jatia Ar. Devyani S. Khadilkar (Spaceage Consultants) 03/11/2017 Residential
58 BP - 138 Shivkar 120/1 Mr. Shabbir Mohiddin Sheikh M/s Sheetal Architects(Ar. Sheetal Nemane 17/11/2017 Residential - Amended Development Permission
59 BP - 289 Poyanje Gut No. 90/A & S.No 7 Mrs. Seema.v. lyer Ar.Subodh tari. M/s Envirodesigners, Pvt. LTD. 08/12/2017 Residential
60 BP - 239 Chipale 7/3 Mr. Sanjaykumar Singh M/s Augur (Ar. Sandeep Shinde) 11/12/2017 Residential
61 BP - 236 Vardoli S.no 40/1 & Others (Total 142 in nos) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd. M/s Hiten Sethi Architects 12/12/2017 Special Township Project
62 BP-213 Vichumbe 19/1A/1 M/s Prayag Realty Owners Mr. Pradeep Krushna Bhopi,Mr.Bhikabhai Madat, Mr.Jitesh Agarwal, Mr.Kiran Nagare Ar.Swapnil Kalyankar 15/12/2017 Residental
63 BP - 102 Morbe Gut No. 111/2 M/s. Megha Enterprises Partner Vijay .P. Nikam Ar. Sandeep Shinde ,M/s. Augur Designs 19/12/2017 Residental
64 BP - 208 Nighu 4/5B M/s..Parshwa Gruh Nirman LLP, Ar. P.K.Madhav, Vastospati Design Group 22/12/2017 Residental
65 BP - 234 Mahodar Gut No. 87/2 M/s. M/s.Arihant Aashiyana Pvt. Ltd, Ar.Piyush Tak, Architect, M/s. Concept Design 01/01/2018 Residental
66 BP - 263 Vihighar 100/5B M/s..Prayag Developers & Builders through Pradeep.K.Bhop Ar.Swapnil Kalyankar, (Swapnil KalyankarArchitect s) 03/01/2018 Residental
67 BP - 81 Kolkhe 94/1D & others M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. M/s Matrix (Ar. Santosh Dubey) 09/01/2018 Amended Rental Housing Scheme
68 BP-296 Vakadi S. No. 158/1 M/s Shanti Developers through Mr. Rajkumar G. Pandey M/s Swapnil Kalyankar Architects (Ar. Swapnil Kalyankar) 15/01/2018 Residental
69 BP-121 Koproli Gut No. 12/0 Shri Suddam Nivrutti Bhor M/s Design Concept (Ar. Geeta Katwe) 12/01/2018 Residental
70 BP - 233 Akurli 131/0 & 1282(pt) Mr. Mahendra.Vishnu. Gangan Meenakshi & Associates 19/01/2018 Residental
71 BP-238 Adai S.no 140/1 (Plot no.4) Shri. Gopal Ganu Shelke,(Thro’ POA Holder-M/s Praise Developers ) M/s Ateliers 16.01.2018 Residential
72 BP - 223 Vakadi S.no 139/3 & 13 Others Smt. Pooja Raj Kandhari and other 3 M/s Spaceage Consultant, Ar. Devyani Khadilkar 09/02/2018 Residential
73 BP-112 Kolkhe 91/1 (pt) Mr.Esmail Ebrahim Dhariwala, POA Holder of M/s Dhariwala Development and other 9, Ar.Devyani Khadlikar 21/2/2018 Rental Housing scheme (Sale Building - 1& 2
74 BP - 81 Kolkhe 94/1D & others M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. M/s Matrix (Ar. Santosh Dubey) 21/02/2018 Fire Station (Rental Housing Scheme)
75 BP - 89 Kon 63/0 & others M/s Diana Infrastructure. Ltd. M/s Octave Consultant (Ar. Vaibhav Borkar) 21/02/2018 Fire Station (Rental Housing Scheme)
76 BP-326 Kandharoli Tarf Wankhal S.No. 44/4 (plot no. 1 to 6) Mrs. Sheetal Nemane M/s Sheetal Architects (Ar. Sheetal Nemane) 22/02/2018 Residential
77 BP-327 Kandharoli Tarf Wankhal S.No. 44/4 (plot no. 7 to 11) Mr. Nitin S. Kamble & Mrs. Sheela N. Kamble M/s Sheetal Architects (Ar. Sheetal Nemane) 22/02/2018 Residential
78 BP - 227 Usarli Khurd 12/1,2 Shri. Suraj Jale & Shri. Pradyesh Kamble Ar. Sandeep Shinde (Augur Design) 22/02/2018 Residential
79 BP-266 Palidevad S.No. 27/0 (plot no. 8 & 9) Shri. Machindra Mohite & Mrs. Manisha Mohite M/s Nirmaan Architects (Ar. Parag Mehetkar) 27/02/2018 Residential
80 BP-202 CHINDRAN 5/9, 5/11,5/12,5/14 Shri.Bhausaheb Namdev Shingade. Ar.Pradeep B. Dhore 23/2/2018 Residential
81 BP - 195 Akurli Gut No. 21/0 M/s Shikara Constructions Pvt. Ltd. tarfe Managing Director Shri Ashok B. Mehra Ar. Suhas Gokhale 26/02/2018 Residential
82 BP - 236 Vardoli S.no 40/1 & Others (Total 142 in nos) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd. M/s Hiten Sethi Architects 13/03/2018 Integrated Township Project
83 BP-192 Derawali 112/1,112/2/1 Mr. Jagdeshappa g.h&Mr Umapathy k. r At post Derivali, Taluka Panvel, District Raigad Ar.Swapnil Kalyankar 21/03/2018 Residential (Amended Development Permission
84 BP-196 Adai . 27/1B/2 M/s.Prayag Properties through Mr.Pradeep.K.Bhopi & M/s. Yash Enterprises through Mr.Deepak.G. Jitekar Ar.Swapnil Kalyankar 21/03/2018 Residential
85 BP - 170 Palaspe 92/3A, 92/3B, 92/4 & 92/5 M/s Endikey Engg. & Trading Co. Pvt. Ltd. M/s Swapnil Kalyankar Architects (Ar. Swapnil Kalyankar) 21/03/2018 Educational Amended development permission
86 BP-113 Shirdhon S. No. 205/A M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd. M/s Nirmaan Architects (Ar. Parag Mehetar) 12/04/2018 Petrol pump
87 BP - 291 Palaspe S.no 37/1B Shri Omkar Deepak Joshi M/s Vastukalp-Architect Satish Manohar 16/04/2018 Residential
88 BP - 79 Village-Khanavale, Taluka-Panvel Village,-Talegaon , Taluka- Khalapur 38/0 & others at Village-Khanavale, Taluka-Panvel and 6/1 & others at Village,-Talegaon , Taluka- Khalapur Mr.Ravi Gulab Khubchandani & 6 othe Ar. Dinesh Nayak 09/05/2018 Amended (Special Township Project) Layout Approval
89 BP - 214 Chikhale S.no 81/1 Mr. Madanmohan.B.Ingawale & 3 others Ar.Geeta Katwe,Design Concept 10/05/2018 Residential
90 BP - 79 Village-Khanavale, Taluka-Panvel Village,-Talegaon , Taluka- Khalapur Plot of Social Housing (EWS-2) & Economic Activity (CZ-1) 38/0 & others at Village-Khanavale, Taluka-Panvel and 6/1 & others at Village,-Talegaon , Taluka- Khalapur Mr.Ravi Gulab Khubchandani & 6 other Ar. Dinesh Nayak 11/05/2018 Residential (plot ESW-2) and Commercial (plot CZ-1)
91 BP - 332 Shivkar S.no 188/3 & 28 Others M/s. Today Micron Developers through Partners Shri. Bhadresh Rajesh Shah, Mamta Roshanlal Jain & Vikas Jwalaprasad Gupta. Ar.Neha Jain ,AN,ARCH 11/05/2018 Residential
92 BP - 352 Vichumbe 19/1/A/3 Mr Pradeep K. Bhopi M/s SKA Ar. Swapnil Kalyankar 11/05/2018 Residential
93 BP - 236 Vardoli Plot RZ-08 and RZ-09 of S.no 40/1 & Others (Total 142 in nos) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd. M/s Hiten Sethi Architects 11/05/2018 Residential
94 BP - 126 Adai Gut No. 141/2+4A M/s Kaizen India Realty Ar. Jeentendra Parmar & Associates 29/05/2018 Residential (Amended Development Permission)
95 BP - 328 Poyanje S.no 95/1 Mr.L.R. Venkataraman Ar.Subodh Tari, Architect 29/05/2018 Residential
96 BP - 285 Vichumbe Survey No. 113/0, 115/1, 115/3 Plot no. 15 M/s Vanashree Co. Ho. Soc. Ltd. Vichumbe, Through share/ plot holders Mrs. Suneela Kotibhaskar & Shubhangi Mungale M/s Angels Consultants Ar. Anjali Damle Nadgaundi 05/06/2018 Residential
97 BP-318 Vichumbe 122/1 Mr. Uttam Tukaram Yalmar of M/s Vaastu Builders & Developers POA holder of Shri.Arjun H Patil, Shri. Joma H Patil, Smt.Babi Damu Patil, Smt. Shaila Shanivar Chimaney, Shri. Ganesh Namdev Patil, Smt. Ramibai Chandrakant Pardeshi & M/s Purva Properties through MOU of Shri. Arjun Hasha Patil & 2 others. Ar.Deepak Thakare 7/6/2018 Residential
98 BP-66 Vichumbe Plot no 11 & 13 of Sr.no 115/1,115/3,113/0 Mr. Anil Arora M/s Trident Builders and Developers (POA Holder of Mr.Ramraj R Yadav,Mr.Vanadev N Athor, Shri.Kamataram P Yadav & Mr.Layan N Singh who are Share holders of Vanashri Cooperative Housing Society. Ltd.Vichumbe) Ar.Meenakshi Shrivastav 21/6/2018 Residential
99 BP-274 Umroli S. No. 98/6 and 98/7 Mr. Arvind Vishwakarma & 2 others M/s Augur Designs (Ar. Sandeep Shinde) 26/06/2018 Residential
100 BP-260 Adai 27/1/B/1 M/s Prayag Realty Owners Mr.Bhikabhai Madat & Mr.Jitesh Agarwal Ar. Swapnil Kalyankar 4/7/2018 Residential
101 BP - 319 Vichumbe S.no 122/2 M/s Vaastu Builders & Developers thro’ partner Shri Uttam Tukaram Yalmar (thro’ Registered DA and IPOA of Shri Arjun Hasha Patil and 6 others), AND M/s Purva Properties thro’ proprietor Shri Sandeep Sawant (thro’ Notarized registered MoU of Shri Arjun Hasha Patil and 3 others) M/s Vistaar Architects (Ar. Deepak Thakare) 25/07/2018 Residential
102 BP - 125 Sangurli S.no 24/0 & 27/2+4+6+7 Shri Siddhivinayak Gyan Mandir Educational Trust (Trustee Shri Anuj Agrawal) M/s Eonian Group (Er. Nishant Gaikwad) 09/08/2018 Educational (Amended Development Permission)
103 BP-225 Kandroli Tarf Wankhal Gut No. 3/5C, 3/6, 6/1, 10/1, 10/3, 10/5, 10/6A, 10/7A, 10/7B and 11/0 Shri Swaminarayan Gurukul , Hyderabad M/s Eonian Group (Er. Nishant S. Gaikwad) 29/08/2018 Educational building (Primary & Secondary school)
104 BP - 147 Shivkar 17/2 Smt. Priyanka Lengare & Shr. Satish G. Zanjad M/s Nagarkar & Associates 30/08/2018 Residential
105 BP - 79 Village-Khanavale, Taluka-Panvel Village,-Talegaon , Taluka- Khalapur Plot of Residential Phase-II (RZ-04) and Plot of Social Housing (EWS-3) S.No. 38/0 & others at Village-Khanavale, Taluka-Panvel and 6/1 & others at Village,-Talegaon , Taluka- Khalapur Mr.Ravi Gulab Khubchandani & 6 othe Ar. Dinesh Nayak 07/09/2018 Residential (Plot RZ-4) & Plot ESW-3)
106 BP - 332 Shivkar S.no 188/3 & 28 Others M/s. Today Micron Developers through Partners Bhadresh.R.Shah, Mamta Roshanlal Jain&Vikas Jwalaprasad Shah Ar. Neha Jain, An Arch 14/09/2018 Residential
107 BP - 294 Adai 27/1/A/2 M/s Shree Ganesh Enterprises through Mr. Dattatrey B. Kurungale’s (POA holder of Shri Nitin B. Shelke & Shri Nilesh B. Shelke) M/s SKA Ar. Swapnil Kalyankar 25/09/2018 Residential
108 BP - 166 Devad Gut No. 103/0 Shri Dhanraj D. Vispute and Smt Sangeeta D. Vispute Meenakshi Shrivastva (Meenakshi Associates) 27/09/2018 Residential Hostel (Boys) Amended Development Permission
109 BP-302 Valap S.no 23/2 Mr. Nirmalsingh Chandansingh Saini Nirmaan Architects (Ar Parag Mehetar ) 01.11.2018 Residential
110 BP - 364 Akurli 99/3/2 Mrs. Namita P. Jatia M/s Spaceage Consultants, Ar. Devyani Khadilkar 02/11/2018 Residential
111 BP - 376 Akurli 85/0, 86/0 & 96/1 pai of Plot No. 3 M/s Subordinates Engineers Association (MSEB) through Mr. Sunil Jagptap, And signatory authority of and MSEB Engineers Death Benevolent & Welfare Association M/s Devise Design, Ar. Atul Mhatre 16/11/2018 Staff Quarter
112 BP - 344 Derawali 107/1, 107/2 & 112/4 Mr. Umapathi K.R. & Mr. Jagdeeshappa G.H. M/s SKA Ar. Swapnil Kalyankar 14/11/2018 Residential
113 BP - 170 Palaspe 92/3A, 92/3B, 92/4 & 92/5 M/s Endikey Engg. & Trading Co. Pvt. Ltd. M/s Swapnil Kalyankar Architects (Ar. Swapnil Kalyankar 26/11/2018 Educational (Amended development permission
114 BP - 354 Derawali Gut.no 151/7 Neelkamal builders pvt.ltd. through director Mr.Vijay Narayan Kanse Ar.Dilip Shah 20/11/2018 Residential
115 BP - 332 Shivkar S.no 188/3 & 28 Others M/s. Today Micron Developers through Partners Bhadresh.R.Shah, Mamta Roshanlal Jain & Vikas Jwalaprasad Shah Ar.Swapnil Kalyankar 10/12/2018 Residential
116 BP-281 Wave S.No.66/3, 68/2, 68/3, 70/4A, 70/5A and 70/5B M/s JSW Foundation through Mr. Narayan Bolbunda Ar. Varun Mhatre (M/s Ved-Vastu Architects & Planners) 28/11/2018 Hospital (Amended development permission)
117 BP - 280 Usarli Khurd Gut.no 10/4/A/2 M/s Maitree Associates through Partners MR. SUNIL KRUSHNAJI PRANJPE,MR. MADANMOHAN BALDEV INGAVLE, MR. SUNIL GAJANAN GADGIL, MR. BHOUMIK BHARAT SHAH. M/s Jitendra Parmar & Associates 10/01/2019 Residential
118 BP - 126 Adai Gut No. 141/2+4A M/s Swastik Builders & Developers , M/s Kaizen India Realty Ar. Jeentendra Parmar & Associates 08/01/2019 Residential (2nd Amended Development Permission)
119 BP - 5 Shirdhon Old Survey No.154/1(New Survey No.399/132, 399/133, 399/134, 399/135, 399/136, 399/137, 399/147, 399/148, 399/148/1, 399/170 & 399/171),162/3 & 154/3 Mr. Sanjay M.Gawande on behalf of M/s. Sai Proviso Developers & Mr. Kashish Gupta on behalf M/s. Proviso Builders and Developers Ar.Rajesh.R.C 12/02/2019 Residential
120 BP - 389 Devad Gut.no 1/1 M/s Anant Builders Through partner Mr. Jitesh Pramod Agrawal, At post- Devad, Taluka- Panvel, Dist. - Raigad Ar.Swapnil Kalyankar of Swapnil Kalyankar Architects 18/02/2019 Residential
121 BP-339 Shivkar S.no 142/2, 144/0 M/s KPS Enterprises thro’ partners: Jitesh Agrawal, Bhika Madat, Machindra Kanthale, Manohar Surte, Harji Patel And Bhalchandra Mhatre thro’ POA holder & partner of KPS Enterprises Machindra Kanthale Jeetendra Parmar (Jeetendra Parmar & Associates ) 28.02.2019 Residential
122 BP-347 Vichumbe S.no 130/2 Shashikala Pai Vastukalp Architect & Engineers Ar. Satish Manohar 05/03/2019 Residential
123 BP-220 Vihighar 42/2/2/B/1 Shri. Prakash Gajanan Pote Ar.Deepak Thakare 11/10/2018 Amended Development permission- Residential
124 BP-283 Adai S.no 123/2+3A, 123/2+3B, 135/2, 137/4 & 138/3 M/s Vijay enterprises Mr. Vijay Bahadur Shivmurat Sharma Viscon-547, Opp. St. George School, Adai, New Panvel-410206 M/s Sheetal Architects Ar. Sheetal Nemane 26/03/2019 Residential
125 BP - 236 Vardoli 40/1, and others (total 142 in numbers) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd. M/s Hiten Sethi Architects 2019-05-20 Residential (ITP)
126 BP-385 Akurli S.no. 18/0 M/s Future Homes Constructions Through Partner, Mr. Devraj G Ravaria. Ar. Swapnil Kalyankar Swapnil Kalyankar Architects. 2019-05-16 Residential
127 BP-143 Palaspe 116/7, 116/9 & 116/10 Shri. Ravindra B Mahajan & Shri.Gajanan N Deshmukh of M/s Phoenix Developers who is POA holder of Smt. Sunanda Vijay Patil & Shri. Purshottam Baban Bhoir Ar. Swapnil Kalyankar 31/5/2019 Amended Development permission- Residential
128 BP-403 Vihighar 11/0 Mr. Tejas R. Shah & Mr. Vitthal Jaydas Patil Jeetendra Parmar & Associates 30.05.2019 Residential
129 BP - 414 Kevale Gut. No. - 75/1/A M/s Ashiana Lifestyle Through partner Mr.Samarth J. Mehta Ar. Atul Patel 31/05/2019 Residential
130 BP-79 village- Khanavale, Taluka-Panvel & village-Talegaon, Taluka- Khalapur Dist.-Raigad. Survey No. 38 & others of village- Khanavale, Taluka-Panvel, and Survey Nos. 6 & others of Village- Talegaon, Taluka- Khalapur Dist.-Raigad. Mr. Ravi Gulab Khubchandani and 6 others Ar. Dinesh Nayak 18/6/2019 Amended Development permission for Tower no.2 of Residential phase-II (on plot RZ-4) of proposed Special Township Project
131 BP - 390 Adai Gut. No. - 28/1/2 Shri. Sunil C. Gupta Ar. P.K.Madhav 04/07/2019 Residential
132 BP - 342 Kolkhe Gut. No. - 67/0, 81/2, 83/1 Avenue Supermarts Ltd. through Director Shri. Jagmohan B. Bagri Ar.Swapnil Kalyankar 28/06/2019 Comercial
133 BP - 89 Kon Gut. No. - 63/0 & others M/s Diana Infrastructure. Ltd Ar.Vaibhav Borkar of M/s Octave Consultant 18/04/2019 Residential
134 BP - 275 Pale Budruk Gut. No. - 67/1/A & 105/2 M/s Space India Builders and Developers Through partner Mr.Vinay Prakash Singh and Mr.Santosh Shetty Ar.Satish Manohar 15/07/2019 Residential
135 BP-360 Vihighar S.no. 48/2 Mr. Santosh V. Ambavane and Mr. Asif H. Patel Ar. Neha Jain, AN Arch 19.07.2019. Residential
136 BP-382 Akurli S.no. 22/0 Mr. Sagar Sachin Agrawal Ar. Soyuz Talib, STAPL 22.07.2019. Residential
137 BP-391 Vihighar S.no. 86/1 and 87/0 M/s Prayag Builders & Developers through Mr. Pradeep K. Bhopi Ar. Swapnil Kalyankar 29.07.2019 Residential
138 BP-193 Devad S.no. 6/B/1 M/s Pratham Infra M/s Meenakshi Associates, Ar. Meenakshi Shrivastav 08.08.2019 Residential
139 BP-399 Adai S.no 116/6 Mr. Binoj Mathew M/s Nirmaan Architects Ar. Parag Mehetar 31.07.2019 Residential
140 BP-383 Akurli S.no 16/0 Mr. Sagar Sachin Agarwal M/s AN Arch, Ar. Neha Jain 24.07.2019 Residential
141 BP-345 Kewale 3/3/B Shri. Rakeshkumar Shrivastav Ar. Deepak Thakare 6/8/2019 Residential
142 BP - 417 Akurli 99/1, 99/2/1, 99/2/2, 99/3/1 Mrs. Nita Vinodkumar Jatia, Mr.Vidip Vinodkumar Jatia, Mrs. Namita Prateek Jatia Ar.Devyani S. Khadilkar, M/s Spaceage Consultants 29/08/2019 Residential
143 BP-321 Shivkar 32/0 Mr. Shabbir M Shaikh Ar.Sheetal Nemane 16/9/2019 Residential
144 BP-397 Akurli 9/A and 10/0 Mr. Sagar Sachin Agarwal Ar. Neha Jain 13.09.2019 Residential
145 BP-186 Kewale 74/1 M/s Abhinandan Infra LLP (Partner- Shri. Devendrakumar K. Vaid & Shri.Dhanraj S. Paliwal) Ar. Amit Patil 24/9/2019 Residential
146 BP-401 Vihighar 15/4 & 15/5 Mr. Tejas R. Shah & Mr. Jaydas V. Patil M/s Nirmaan Architect, Ar Parag Metetar 17.09.2019 Residential
147 BP-384 Adai 116/8 M/s J. B. Infra Builders & Developers Through Proprietor Mr. Binoj Mathew M/s Nirmaan Architect, Ar Parag Metetar 09.09.2019 Residential
148 BP-387 Vihighar 16/22/3 Mr. Tejas R. Shah & Mr. Rohin B. Shah M/s Jeetendar Parmar & Associates, Er. Jeetendar Parma 11.09.2019 Residential
149 BP-112 Kolkhe 98/8/1/1, 98/8/1/2, 98/8/1/3, 98/8/1/4 Mr. Esmail Ebrahim Dhariwala, POA Holder of M/s Dhariwala Development and other 8 Ar.Devyani Khadilkar, M/s Spaceage Consultant 1/10/2019 Rental Housing-Amended permission (Sale building -3)
150 BP-236 Vardoli 40/1, and others (total 142 in numbers) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd Ar.Hiten Sethi 3/10/2019 Plotted Layout-Tentative approval for plot no. RZ-4
151 BP-317 Pali Khurd G.No. 1/6/2 & 1/6/3 M/s Mangal Builders & Developers through Shri. Shivaji Maruti Thorve M/s Rachaita (Ar. Ashwini Khanolkar) 29/08/2018 Residential
152 BP - 392 Vichumbe Gut. No. 195/2, 196/0, 197/0, 200/0 & 201/1 M/s Neelkanth Constructions Partner Mr.Gopal Devram Chaudhari Meenakshi & Associates, Ar.Meenakshi Shrivastav 24/10/2019 Residential
153 BP-501 Vihighar 48/1 M/S. Hitansh Developers through proprietor Jitendra Ananta Phadke Ar. Swapnil Kalyankar 02-12-2019 Residential
154 BP-502 Vihighar 42/2/2/A Pratik Prakash Pote Vistaar Architects 02.12.2019 Residential
155 BP-503 Chipale 24/B M/s Marvel Properties through partners- Mr. Ashokkumar C. Bapna. Smt. Aruna R. Somani. Smt. Reena M. Garg. Mr. Ravindra S. Raut. Mr. Kiran H. Bagad. Vistaar Architects 19.12.2019 Residential
156 BP-279 (NIAMS-506) Pali devad 28/3 Gopya Aambo Popeta,Ramdas Aambo Popeta,Hirya Aambo Popeta, Nirmala Bama Popeta, Mahadev Bama Popeta, Rohidas Bama Popeta, Ananta Bama Popeta, Dyaneshwar Bama Popeta Ar. Satish Manohar (Vastukalp) 30.12.2019 Residential
157 BP-507 Nere 98/1 M/s Excel Reality Ar. Neha Jain 03-01-2020 Residential
158 BP-504 Mosare 53 & 54/1/C Mr. E.V. Benny Ar. Vinod Tandon 06-01-2020 Residential
159 BP-505 Vihighar 16/12/01 Mr. Darshan Premchand Ar. Neha Jain 21.01.2020 Residential
160 BP-511 Koproli House no 377 & 24 Others SHREE SAI HOME MAKER THROUGH ITS PARTNER SHRI KISHORE K. MHATRE Destination Architects 07.02.2020 Residential
161 BP-236 Wardoli 40/1, and others (total 142 in numbers) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd Ar.Hiten Sethi 10-02-2020 Plotted Layout-Final approval for plot no. RZ-4
162 BP-508 Belavali 99/0, 103/0, 104/0, 91/1/A, 91/2 & 91/3 M/S. VASTURACHANA REALTORS THROUGH PARTNER MR RAJARAM M. NIKAM MR KISHOR P.NIKAM & Mr. ANANDRAO T. KACHARE Ar. Swapnil Kalyankar 14-02-2020 Residential
163 BP-509 Borle 89/1, 89/2 & 93/1 Dr. P. M. Gaikwad. Director (Tech.), PoA Holder of Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundation Vistaar Architects 24.02.2020 Public & Semi- Public / Institutional building
164 BP-81 Kolkhe 94/1D & others M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. Ar. Santosh Dubey (M/s Matrix) 26.02.2020 Rental housing scheme amended CC (Amendment of Phase-2 sale component Resi. & Commercial)
165 BP-510 Chikhale 81/3 MR. RAMESH BHIMA DUBARIYA, MR. NARAYAN DHANJI DUBARIYA, MR. LALJI AMBAVI DUBARIYA, MR. ANILKUMAR SOHANLAL SINGHVI, MR. VEERA AVCHAR BHATESHRA Ar. Mandar Bodhankar 27.02.2020 Residential
166 BP-214/Amm2 Chikhale 81/1 Madanmohan Ingawale and 3 others Ar.Geeta Katwe Design Concept 15.07.2020 Amended Development permission- Residential
167 202/Amm1 Chindhran 5/9, 5/11, 5/12 & 5/14 MR. BHAUSAHEB NAMDEV SHINGADE Ar. Pradeep Dhore 28.07.2020 Residential
168 BP-308/Amm1 Akurli 99/5 Shri. Vidip Vinodkumar Jatia Ar. Devyani Khadilkar M/s Spaceage Consultants 18.08.2020 Amended Development permission- Residential
169 BP-106/Amm-1 Chindran 26/5 Shri. Ninath Bhausaheb Shingade Ar.Neha Jain 31/8/2020 Amended Development Permission Residential
170 BP-515 Derawali 151/5, 151/6 M/s. Neelkamal Builders Private Ltd. Through Mr. Vijay N. Kanse Ar. D. G. Shah 16.09.2020 Residential
171 BP-182/Amm-1 Waje 109/3 M/s. Prakriti Housing LLP through Mr. Vinay Singh & Mr. Santosh Shetty Ar. Meenakshi Shrivastava 20.10.2020 Residential
172 BP-147 Shivkar 17/2 Smt. Priyanka Lengare & Shr. Satish G. Zanjad M/s Sankalp Architects, Ar. Uma D. Bandekar 20.11.2020 Amended Development permission- Residential
173 BP - 263 Vihighar 100/5/B M/S. PRAYAG BUILDERS & DEVELOPERS THROUGH PARTNER Mr. PRADEEP K. BHOPI Ar. Swapnil Kalyankar 16/10/2020 Residential
174 BP-512 Kolkhe 189/0 M/s. Proviso Builders & Developers through partner Mr. Kashish Gupta Ar. Neha Jain 07.12.2020 Residential
175 BP-513 Kolkhe 69/0, 70/1, 71/1/A, 71/1/B & 71/2 M/S. Cityopia Ventures Pvt. Ltd. Director-Mr. Prashant Patekar Ar. Soyuz Talib 01.12.2020 Residential
176 BP - 274 ACC Umroli 98/6 & 98/7 Mr. Arvind Vishwakarma Ar. Sandeep Shinde 25/01/2021 Residential
177 BP - 289/ Amm1 Poyanje 90/1/A & 7/0 Mr. L. R. Vyankatraman Ar. Subodh Tari 25/01/2021 Residential
178 BP - 514 Palaspe 5/1/A Mr. Omkar Deepak Joshi Ar. Satish Manohar 05/02/2021 Residential
179 BP-280 ACC Usarli Khurd 10/4/A/2 M/s Maitree Associates through Partners MR. SUNIL KRUSHNAJI PRANJPE, MR. MADANMOHAN BALDEV INGAVLE, MR. SUNIL GAJANAN GADGIL, MR. BHOUMIK BHARAT SHAH M/s Jitendra Parmar & Associates 10.12.2020 Amended Development permission- Residential
180 BP-05 ACC Shirdhon 154/1 (new 399/132 & others), 154/3 & 162 M/s Sai Proviso Developers and M/s Proviso Builders & Developers Rajesh R. C. 28.12.2020 Amended Development permission- Residential
181 BP-00003/2007/Amm1 Vihighar 48/3 Jayprakash R Shinde, Shailendra R Shinde & M/S Anant Builders Through Partner Jitesh Pramod Agarwal (POA holder of Jayprakash R Shinde and Shailendra R Shinde) Ar. Swapnil Kalyankar 05.02.2021 Residential
182 BP - 260/ Amm1 Adai 27/1/B/1 M/s Prayag Realty through Jitesh Agrawal & Bhikhabhai Madat Ar. Swapnil Kalyankar 05/04/2021 Residential
183 BP-188/Amm1 Chindharan 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8 Mr. Ninath B Shingade Ar. Sandeep Shinde 20.04.2021 Residential
184 BP-00328/Amm1 Poyanje 95/1 L. R. Venkatraman Ar. Subodh Krishna Tari 19.04.2021 Residential
185 BP-414/Amm1 Kevale 75/1/A M/s Ahiyana Lifestyle through Partner Samarth Jigar Mehata Ar. Atul Patel 19/04/2021 Residential
186 BP-517 Kevale 71/2 Mr. Rajendra Javanmal Gandhi Ar. Neha Jain 16.04.2021 Residential
187 BP - 524 Pali Devad Gut No. 29C & 30 AJAY Y. KANDPILE Anjali Damle Nadgaundi 14/06/2021 Petrol and high speed Diesel pump
188 BP - 170 Palaspe 92/3A, 92/3B, 92/4 & 92/5 MNR RESEARCH CONVENTIONS PVT. LTD Through Director M.N.RAJU, Lessee MNR Educational Trust Through M.N.RAJU (For Survey No-92/3/A,92/5, 92/3/B) and Owner M.N.RAJU, Lessee MNR RESEARCH CONVENTIONS PVT. LTD Through Director M.N.RAJU. (For survey no-92/4) SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 25/06/2021 Educational (Amended development permission)
189 BP-236 Wardoli 40/1, and others (total 142 in numbers) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd Ar.Hiten Sethi 13/1/2021 ITP PROJECT- Amended Development Permission for 4 Buildings in RZ-8 Residential
190 BP-236 Wardoli 40/1, and others (total 142 in numbers) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd Ar.Hiten Sethi 06/4/2021 ITP PROJEC Amended Final Layout approval for RZ-4 Residential
191 BP-234/Amm2 Mahodar S.no. 87/2, 85/0 Arihant Aashiyana Pvt Ltd through its Director Mr. Ashok B Chhajer Ar. Piyush Tak 17.06.2021 Residential
192 BP-520 Dundre 60/5, 60/7, 60/11, 77/4B, 77/8 M/s. Space India Builders and Developers through partner Mr. Vinay Singh & Mr. Santosh Shetty Ar. Meenakshi Srivastava 2021-08-13 Residential
193 BP - 531 Kewale 74/2/A/2/B/2 and 74/2/A/2/B/3 Mrs. Anjana Chowdhary and Mrs. Beena Singh through their power of attorney holder Mr. Samarth J. Mehta Ar. Rushabh Rathod 25/08/2021 Residential
194 BP - 525 Chindhran 4/6 & 5/1 Mr. Ninath Bhausaheb Shingade Ar. Neha Jain 26/08/2021 Residential
195 BP-528 Kolkhe 1/0 Mr Lalit Shantilal Jain of M/s Navnirman Developers Er. Surendra L. Patil of M/s Sankalp Consultants 17.08.2021 Development permission- Commercial (Petrol Pump)
196 BP-507 Nere 98/1 M/s Excel Reality Ar. Neha Jain 09.09.2021 Amended Development permission- Residential
197 BP - 387 Vihighar 16/22/3 Mr. Tejas R. Shah Ar. Jeetendrasingh Kishorsingh Parmar 15/09/2021 Residential
198 BP-385/Amm1 Akurli S.no. 18/0 M/s Future Homes Constructions, through partner, Mr. Devraj G. Ravaria Ar Swapnil Kalyankar 10/05/2021 Residential
199 BP-523 Derawali 45/0 Mr.Prashant Ram Thakur Ar. Anjali Nathgaudi 29/09/2021 Assembly
200 BP-66/ACC Derawali 113/115/1/115/3/11 and 113/115/1/115/3/13 M/s Shree Ganesh Enterprises through owner Mr. Dattatray Balaram Kurangale Ar. Meenakshi Shrivastav 12/10/2021 Residential
201 BP-390/ACC Adai 28/1(2) Mr. Sunil C. Gupta Ar. Madhav K P 27/10/2021 Residential
202 BP-520 Dundre village and Dundrai village S.no. 42/11, 42/5 & 42/7 and S.no. 31/4/B & 31/8 M/s. Space India builders and developers through partner Shri. Vinay Prakash Singh & Shri. Santosh Kumar Shetty Ar. Meenakshi Srivastava 15/12/2021 Residential
203 BP - 537/CC Jite 38/5, 38/6, 38/7 & 38/8 Mr. Bhushan Narayan Mhatre, Mahendra Narayan Mhatre, Krushna Joma Mhatre, Rakesh Krushna Mhatre, Rasika Haribhau Bhondkar, Rahul Krushna Mhatre through lease agreement holder Mr. Vishal Shridhar Thakur Ar.Uma Bandekar 30/12/2021 Petrol Pump
204 BP-148/2015/Amm1 Khanav 27/0 Mr. Shashikant Maruti Disale Jeetendra Parmar (Jeetendra Parmar & Associates) 25/11/2021 Residential
205 BP-534 Kevale 72/1/B M/s Jindal Builders and Developers through Mr. Aakash Sachin Agrawal Ar. Atul Patel 21/02/2022 Residential
206 BP-06 Palaspe 7/5 & others M/s Arihant Abode Ltd. through Director Shri. Ashok B. Chhajer Ar. Piyush Tak 23/02/2022 Residential (Rental Housing Scheme)
207 BP-00540/2022 (SUB-3) Akurli (TPS 1) Final Plot no. - 34 Kanakia Spaces Realty Pvt. Ltd. Ar. Neha Jain, AN Arch 25/02/2022 Residential
208 BP-417/2019/Amm1 (Sub-5) Akurli 99/1, 99/2/1, 99/2/2, 99/3/1, 93/B Mr. Vidip V. Jatia, Namita P. Jatia, Mrs. Namita P. Jatia trustee of Orion trust Ar. Devyani Khadilkar (Spaceage Consultant) 13/01/2022 Residential
209 BP-541 Newali 2/3/5/A & 50/12 Shri. Krushana R. Agrawal,Smt. Sapanadev alies Sapana R. Agrawal,Shri. Bharat S. Khandekar Ar. Deepak Thakare 16/03/2022 Residential
210 BP-542 (ACC) Kolkhe peth (Kolkhe) New S. No. 5/1E (Old: 94/1E ) Neeraja Shashikant Singh Er. Pranay Pashilkar 23/03/2022 Fuel Station
211 BP-397 Akurli 9/A & 10/0 Mr. Sagar Sachin Agarwal Ar. Neha Jain 31/03/2022 Amended Development permission- Residential
212 BP-527 Kolkhe S. No. 142, 143 & 145 (Old S. Nos. 187, 188 & 190) M/s. Callista Realty Ltd through Director Mr. Sanjay Kishankumar Kedia Ar. Lena Gosawi, Dimension Architects 16/03/2022 Rental Housing Scheme (RHS)
213 BP-502 Vihighar 42/2/2/A/1 Shri. Prateek Prakash Pote Ar. Deepak Thakare 05/04/2022 Residential
214 BP-00538 Harigram S.no. 23/2/C Lifegood Happiness Home through partners Mr.Brajesh kumar R.Bhardwaj & Neelam Bhardwaj & Gurunath P.Phadke & Deepali G.Phadke POA Holder of MR.RAMA SHANKAR BHOPI Ar. Swapnil Kalyankar, SKA 09/03/2022 Residential
215 BP-526 Nandgaon 5/1, 5/2/2, 5/3, 5/4, 5/8, 6/3 & 6/5 M/s Todays Global Realtors Piyush Tak 13/7/2021 Residential
216 BP-529 Wardoli Plot no.B-07 and 36 others Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited... Hiten Jagdishchander Sethi 6/08/2021 Row Housing/ Semidettached Residential Development
217 BP-530 Wardoli Plot no.B-06 and 36 others in RZ-04 layout of ITP Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited... Hiten Jagdishchander Sethi 6/08/2021 Row Housing/ Semidettached Residential Development
218 BP-532 Wardoli Plot no A9, A13, A15, A54 ,D3 ,D5 ,D7, D9, D11, D15 ,D17 ,E2 ,E6, E8, E10, E12, E14, E18, E20 ,F3 ,G2 ,H3, J3 ,J5 in RZ-04 layout of ITP Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited... Hiten Jagdishchander Sethi 6/09/2021 Row Housing/ Semidettached Residential Development
219 BP-533 Wardoli Plot no A8, A10, A14, A16, A53 ,D2 ,D4, D6 ,D8, D10, D14, D16, D18, E3, E7, E9, E11, E13, E15,E19 ,E21 ,F2 ,G3 ,H2, J4 in RZ-04 layout of ITP Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited... Hiten Jagdishchander Sethi 6/09/2021 Row Housing/ Semidettached Residential Development
220 BP-193 Devad 6/B/1 Mr. Narendra Vedak ,Mr. Miheer Vedak ATUL MANUBHAI PATEL 15/09/2021 Amended Development-Residential
221 BP-236 Wardoli Survey No 40/1 and Others Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited... Hiten Jagdishchander Sethi 1/2/2022 Amended Development-Residential for Building no C3 & F2 in RZ-08 plot of ITP
222 BP-275 Pale Budruk & Kolwadi 53/1A -Pale Budruk & 50/2- Kolwadi SPACE INDIA BUILDERS & DEVELOPERS MEENAKSHI SHRIVASTAV 25/01/2022 Amended Development-Residential
223 BP-302 Valap 23/2 MR. NIRMALSINGH CHANDANSINGH SAINI PARAG ANIL MEHETAR 14/2/2022 Amended Development-Residential
224 BP-539 Devad 3 Mr Baburao Joma Waghmare MEENAKSHI SHRIVASTAV 17/02/2022 Residential
225 BP-345 Kevale Survey No. 3/3/B Mr. Rakesh kumar Shrivastav Ar. Deepak P. Thakare 19/04/2022 Amended Development-Residential
226 BP-546/CC Shirdhon 169/1/A/1, 169/1/B, 169/2, 169/4, 170/0, 171/0 Shri Ganapathy Sachchidanand Avadhoota Datta Peetha Trust Through Trustee P. Sesh Kumar Ar. Swapnil Kalyankar 28/04/2022 Temple
227 CIDCO/NAINA/BP-00510/2019/Amm1 (SUB-11) Chikhale 81/3 Mr. Narayan Dhanaji Dubariya, Mr. Ramesh Bhima Dubariya, Mr. Veera Avchar Bhatesara, Mr. Anilkumar Sohanlal Singhavi Ar. Mandar Bodhankar 06/05/2022 Residential
228 BP-547 Palaspe 161/5,161/6,161/7 & 161/8 Mr. NandaKishore D. Thesia of M/s. S.P Construction through DA & POA holder of Smt. Urvi Prashant Potdar & Shri. Prashant Moreshwar Potdar. Deepak Thakare 27/5/2022 Residential
229 BP-548 Vaje 47/2/B Mr. Mayank K. Dhakad, Mr. Rohit H. Patel, Mr. Santosh S. Asawale Ar. Tanu Gehlot (iDeal Design Architects and Consultants) 13.06.2022 Residential
230 BP-332/Amm1 Shivkar 188/3 & others M/s. Today Micron Developers through Partners Bhadresh.R.Shah, Mamta Roshanlal Jain & Vikas Jwalaprasad Shah Ar. Hiten Sethi & Associates 22/06/2022 Residential
231 BP-552 Cheravali 3/1/A MR. SUNIL CHAMANLAL GUPTA Ar. ATUL MANUBHAI PATEL 14/07/2022 Residential
232 BP-545 Nerepada 55/0 Shikara Construction Pvt. Ltd. Through Mr. Ashok B. Mehera Ar. Swapnil Mohan Kalyankar 27/04/2022 Residential
233 BP-549 NAINA TPS 01 (Akurli) FP-38 M/s. Future Infra Through its Partner Mr. Devraj G. Ravaria Ar. Deepak P. Thakare 07/06/2022 Residential
234 BP-553 Wangani Tarf Taloje 16/8/A & 16/8/B Mr. Prakash B. Baviskar & Mrs. Manisha Prakash Baviskar M/s. Concept Design Cell (Ar. Piyush Tak) 15/07/2022 Master Layout Plan for Integrated Township Project
235 BP-540/ACC NAINA TPS 1 (Akurli) FP 34 M/s Kanakia Spaces Realty Pvt Ltd. Ar. Neha Jain, An Arch 22/06/2022 Residential
236 BP-550 Khanav 18/2/1 Mr. Vinay Prakash Singh Ar. Meenakshi Shrivastav, Meenakshi & Associates. 22/06/2022 Residential
237 BP-554 Adai 102/3/A/3/B/2 M/s J. B. Infra Projects through partner Mr. Binoj Mathew (POA holder of Mr. Sharad Nama Patil for 2000 sq.mt. land) and Mr. Sharad Nama Patil (Owner). Ar. PARAG ANIL MEHETAR 21/07/2022 Residential
238 BP-544 Umroli 66/2 & 67/0 M/s Dhara Developers Ar. NEHA JAIN 21/07/2022 Residential
239 BP-501/ACC Vihighar 48/1 M/s. HITANSH DEVELOPERS THROUGH Mr.JITENDRA A. PHADAKE (POA HOLDER OF TULSHIRAM SHANTARAM PATIL) Ar. Swapnil Kalyankar 03/08/2022 Residential
240 BP-551 Wardoli EDU-01 & SPG-01, SPG -02 of ITP on land bearing survey no. 40/1 and others M/s Wadhwa construction and infrastructure pvt. Ltd. (Project Proponent) and M/s Agnel charities (Agnel Seva Sangh) (POA holder for EDU-01 & SPG-01) Hiten Jagdishchander Sethi 07/09/2022 Educational building (Primary and Secondary school)
241 BP-236 Wardoli 40/1 and others M/s Wadhwa construction and infrastructure pvt. Ltd. Hiten Jagdishchander Sethi 07/09/2022 Residential building no. 3 wing C2 and Building no. 4 wing F3, Building no. 7 wing E3 in Plot no. RZ-8 of ITP
242 BP-414/ACC Kevale 75/1/A Mr. Samarth Jigar Mehata Mr. Atul Patel 13/09/2022 Residential
243 BP-223/ACC Wakadi 139/3,139/6, 139/7,139/10, 139/12,139/14A, 139/14B,140/1(2), 140/1(4)/140/2, 141,142,143&1446/2 Ku. Riya &Shaurya RajKandhari& Jayesh mehta &Vijay Agrwal (Partner of M/S Vishesh GreenScape L_L_P Devyani Khadilkar 02/09/2022 Residential
244 BP-391/ACC Vihighar 86/1 and 87/0 M/S PRAYAG BUILDERS & DEVELOPERS THROUGH MR. PRADEEP K. BHOPI Ar. Swapnil Kalyankar 22/09/2022 Residential
245 BP-196 Adai 27/1/B/2 M/S. PRAYAG PROPERTIES THROUGH PARTNER Mr. PRADEEP K. BHOPI AND M/S YASH ENTERPRISES THROUGH MR.DEEPAK G. JITEKAR SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 12/10/2022 Residential
246 BP-584/CC Deravali 116/2, 151/3, 151/4 M/s Tejas Enterprises through Its proprietor Mr. Sangram Vilasrao Patil Ar. Deepak P. Thakare 04/10/2022 Residential
247 BP - 589 Vihighar 16/2/A M/S Namaha Infra through partner Mr. Swapnil Mohan Kalyankar Swapnil Mohan Kalyankar 07/12/2022 Residential
248 BP - 502 Vihighar 42/2//2/A/1 Mr. Pratik Prakash Pote Ar. Deepak Thakare 16/12/2022 Residential
249 BP - 112 Kolkhe peth 9/8/1/1, 9/8/1/2, 9/8/1/3, 9/8/1/4 Mr. Esmail Ebrahim Dhariwala, POA Holder of M/s Dhariwala Development and other 8. AND M/S Paradise Lifespaces LLP POA holder of Ebrahim Dhariwala. Ar. Devyani Shrikant Khadilkar 23/12/2022 Club house of Rental Housing Scheme
250 BP 588/CC Shirdhon 188/1A Mr. Ghanshyam N. Mukadam Mr. Sagar Nage 19/12/2022 CNG Gas station pump
251 BP - 596 Akurli Final plot no.7 & 8 of TPS-01 1) Mr. Vinay Prakash Singh, 2) Mr. Manoj Krishnaji Bhujbal, 3) M/s Rajil Consultancy LLP through partner Mr. Jayesh Rajnikanth Mehta, 4) Mr. Anant Shantaram Mahaskar, 5) Mr. Omkar Anant Mahaskar Ar.Neha Jain 23/01/2023 Residential cum Commercial use building” (Mixed occupancy)
252 BP - 186 Kevale Gut no.74/1 M/s Abhinandan Infra LLP through Partner Mr. Devendrakumar K. Vaid Amit Naresh Patil 25/01/2023 Residential
253 BP-591/CC Nere MILKAT GHAR NO.- 93/A,93/B, 93/C & 93/D Mr. Shankar R. Joshi & Others 9, through POA holder M.G Landmark Private Limited partners Mr. Vijay H. Gavandi, Mrs Shilpa S. Gavandi & Mrs. Pratibha A. Mhatre Mr. Swapnil Kalyankar 11/01/2023 Residential
254 BP-598 Harigram Gut no.32/C Mr. Tushar Prabhakar Mule, Mr. Pravin Shyamsundar Sahu & Mr. Sandip Dilip Shewale MEENAKSHI SHRIVASTAV 10/02/2023 Residential
255 LT - 599 Loniwadi survey no. 10/2 & others Valuable Properties pvt.ltd Devyani Shrikant Khadilkar 10/02/2023 Master layout
256 LT - 592 Vardoli Survey no. 40/1 and others M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd. Ar. Hiten Sethi 12/01/2023 Master layout
257 LT - 593 Vardoli survey nos. 43/0, 44/1, 50/1 (pt), 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 52/0, 53/0, 61/2 & 61/3 (pt) M/s Wadhwa Construction and Infrastructure Pvt. Ltd. Ar. Hiten Sethi 13/01/2023 RZ-04 Amended layout
258 BP - 309 Nevali Gut no. 4/2, 4/3+8, 5/2, 5/6, 5/7, 9/6+7, 9/9, 9/10, 9/13 (New survey no. 4/B & 9/B) M/s Sai Prasad Enterprise through partner Mr. Mansukh T. Timbadia (Co-owner of Gut no. 4/B and Owner of gut no. 9/B) and Mr. Mansukh T. Timbadia (Co-owner of Gut no. 4/B) ABHISHEK SUNIL SINGASANE 02/03/2023 Residential
259 BP - 601 Harigram Gut no. 1/2 Mr. Sagar Y. Waghmare SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 08/03/2023 Residential
260 BP-00006 Palaspe 7/5,14/6,14/7,15/2(1to6), 15/1&3,16,18/1A, 18/1B, 23/3&4,24/1A, 149/1to 5,150/1 TO 7 M/s Arihant Abode Ltd. Piyush Tak 16/03/2023 Residential - Rental Housing Scheme
261 BP-00602 Turmale 36/1 & 37/1 MR.SANDIP DILIP SHEWALE & MR.PRAVIN SHYAMSUNDAR SAHU SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 29/03/2023 Residential
262 BP-586/CC Kudave 25/2 & 25/5 M/S Shree Mangalmurti Co.Op.Ho.Society Through Mr. Kiran Vasant Khandagale Ar. Swapnil Mohan Kalyankar 24/11/2022 Residential
263 BP-600/CC Chipale 25/4A Mr Rajendra Champalal Gandhi Ar. Meenakshi Shrivastav 17/03/2023 Residential
264 BP 590/CC Adai 140/2/3 M/s Emkayen Reality pvt. Ltd. through director Mr. Maheshkumar Nagrajan Mr. Swapnil Kalyankar 21/03/2023 Residential
265 BP 604/CC Chikhale Assessment no. 2A, 2B, 2C, 3 and 394 M/s Gruhyog Developer through partner Mr. Sachin T. Rane & Mr. Sachin M. Kalyankar (POA Holder) Ar. Anjali Damle/Nadgaundi (Angels consultants) 3/4/2023 Residential
266 BP 133/ACC Chikhale 7/1C M/s OM Constructions & Developer through Partner Mr. Bhushan G. Koli & Mr. Ajit K. Patil Architect Deepak Thakre, Vistaar Architects & Planners 24/03/2023 Residential
267 BP-605/CC Umroli 62/3/2, 62/6, 63/14 & 63/16, 63/4/B/2, 63/7, 63/8, 63/9/B, 63/10, 63/11 M/s. Ram Krishna Hari Farms Pvt. Ltd. through Director and for self Hareshbhai Jethabhai Thadeshwar & Pramodbhai Jethabhai Thadeshwar & Prakashbhai Jethabhai Thadeshwar & M/s Jewel Developers through Pratik H Thadeshwar Ar. Swapnil Mohan Kalyankar 28/04/2023 Residential
268 BP-00607 Jite 38/18/B1 AVDHOOT ENTERPRISES PARTNER AMOL R. POHARKAR & 6 OTHERS Anjali Damle Nadgaundia 15/05/2023 Petrol Pump
269 BP-00606 Vichumbe 189/2/D Mr Kiran Madhav Nangare Proprietor of M/s Neel Vastu Builders & Develpoers POA holders Ar Meenakshi Shrivastav 25/05/2023 Residential
270 BP-665 Newali Survey no. 3/3/B M/S Rare livspace through partner Shri. Ajay Ashok Parmar & Shri. Roshan Narsinhabhai Raghwani Ar. Amruta Kulkarni.Abhipray Consultant 21/8/2023 Residential
271 Bp-659 Kolkhe Gut No. 31 Smt. Shabana Firdaus Merchant & Smt. Sonya Mehraj Merchant Lease Holders on behalf of landholder Mr. Mayur M. Mhatre and Master Tattva T. Mhatre minor through his mother Smt. Tejaswini T. Mhatre Deepak Thakre 31/8/2023 Petrol pump-Commercial
272 BP-513 Kolkhe 69/0, 70/1, 71/1/A, 71/1/B & 71/2 M/s. Cityopia Ventures Pvt. Ltd. (Director - Mr. Prashant Patekar) Soyuz Toufique Talib 04/09/2023 Residential
273 BP-0044 Palaspe Milkat Ghar. 191/A Mrs.Rekha Subhash Jagdale NAVNATH LAXMAN GOLE 01/09/2023 Residential
274 BP-657 Harigram 5/1/1 M/S SHANTI DEVELOPERS THROUGH PARTNER Mr. RAJKUMAR G. PANDEY Ar. Swapnil Mohan Kalyankar 09/08/2023 Residential
275 BP-661 Akurali Final Plot No. 23, TPS-1 M/s Konkan Shrusti Infra Developers LLP Through Authorised partner Mr Vimal Dilip Shah Ar. Deepak P. Thakare 11/8/2023 Residential
276 BP-401 Vihighar Gut no.15/4 &15/5 Mr. Tejas R. Shah & Jaydas V. Patil Ar.Parag Mehetkar, PMA Architect 12/09/2023 Residential
277 BP-669 Wardoli 51/1(p),51/2(p),60/3 (p),60/4(p),60/5(p), 61/1,61/2(p), 61/3(p),62/2(p), 63/1(p) Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Abhijeet Ramesh Patankar 10/10/2023 Commercial layout
278 BP-112 Kolkhe 98/8/1/1, 98/8/1/2, 98/8/1/3, 98/8/1/4 M/S Paradise Lifespaces Devyani Shrikant Khadilkar 04/10/2023 Residential
279 BP-637 Wardoli Plot no.K-02, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 12/07/2023 Residential
280 BP-645 Wardoli Plot no.I09, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 21/07/2023 Residential
281 BP-630 Wardoli Plot no.A-05, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 12/07/2023 Residential
282 BP-625 Wardoli Plot no.I-02, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 12/07/2023 Residential
283 BP-640 Wardoli Plot no.I-04, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Abhijeet Patankar 21/07/2023 Residential
284 BP-614 Wardoli Plot no.A-02, A-04, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Residential
285 BP-651 Wardoli Plot no.H18, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Abhijeet Patankar 21/07/2023 Residential
286 BP-623 Wardoli Plot no.K-01, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Residential
287 BP-612 Wardoli Plot no.I-01, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Residential
288 BP-613 Wardoli Plot no.I-03, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Residential
289 BP-615 Wardoli Plot no.A-03, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Residential
290 BP-611 Wardoli Plot no.A-55, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Residential
291 BP-624 Wardoli Plot for Clubhouse, RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Clubhouse
292 BP-610 Wardoli Plot no.H-06, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 23/06/2023 Residential
293 BP-617 Wardoli Plot no.A-51, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
294 BP-633 Wardoli Plot no.J08, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
295 BP-618 Wardoli Plot no.A07, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
296 BP-622 Wardoli Plot no.H14, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
297 BP-621 Wardoli Plot no.H15, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
298 BP-620 Wardoli Plot no.H16, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
299 BP-619 Wardoli Plot no.H17, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
300 BP-616 Wardoli Plot no.J07, of RZ-04 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Hiten Sethi 05/07/2023 Residential
301 BP-675 Palaspe Survey No.115/7 & Assessment.No.191(B) M/s.Sairekha Developers through Mrs.Rekha Subhash Jagdale NAVNATH LAXMAN GOLE 09/01/2024 Residential
302 BP-676 Wardoli Plot no.CZ-09, of ITP Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar. Abhijeet Ramesh Patankar 29/01/2024 Commercial
303 BP-608 Shirdhon Survey No.174/1, 174/2, 173/B ANOOP SINGH SATNAM SINGH Ar.NAVNATH LAXMAN GOLE 31/01/2024 Industrial
304 BP-589 Vihighar S. no. 16/2/A M/s Namaha Infra through Partner Mr. Swapnil Kalyankar Mr. Swapnil Kalyankar 08/01/2024 Residential
305 LT-00678 Wardoli Survey No.48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 65/1A, 65/1B, 65/2B & 66/1+2 Wadhwa Construction and Infrastructure Private Limited Ar.Abhijeet Ramesh Patankar, 13/02/2024 Plotted layout
306 BP-321 Shivkar Sr.no 32/0 Mr. Ruzan Shabbir Sheikh Ar. Sheetal Nemane 27-02-2024 Resi
307 BP-688 Shirdhon Survey no. 399/55 399/56 (Plot No.6+7 & Plot no. 8) Shri. Ajinkya Tushar More Mr. Prabhakar Naidu, Abhipray Consultant. 10-04-2024 Resi

Draft Interim Development Plan for 23 Villages

Sr no. Description File
1 Draft Interim Development Plan Notice in English
2 Draft Interim Development Plan
3 Draft Interim Development Plan Report
4 Draft Interim Development Control Regulations

प्रारूप नगर रचना परियोजना - 09 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं.9 : प्रारुप मंजुरीची राजपत्रातील अधिसूचना विशेष विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs) सह
2 टीपीएस नं. 9 : अहवाल
3 टीपीएस नं. 9 : नकाशा क्र . - 1
4 टीपीएस नं. 9 : नकाशा क्र . - 2
5 टीपीएस नं. 9 : नकाशा क्र . - 3
6 टीपीएस नं. 9 : नकाशा क्र . - 4
7 टीपीएस नं. 9 : नकाशा क्र . - 5
8 टीपीएस नं. 9 : नकाशा क्र . - 6
9 टीपीएस नं. 9 : फॉर्म क्र . 1 व फॉर्म क्र . 2

पप्रारूप नगर रचना योजना – १० मसुद्यास एमआर अँड टीपी ऍक्ट १९६६ च्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजुरी

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. १० _ मसुदा मंजुरी राजपत्र अधिसूचना
2 टीपीएस नं. १० _ विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs)
3 टीपीएस नं. १० _ अहवाल
4 टीपीएस नं. १० _ नकाशा क्र . _ १
5 टीपीएस नं. १० _ नकाशा क्र . _ 2
6 टीपीएस नं. १० _ नकाशा क्र . _ 3
7 टीपीएस नं. १० _ नकाशा क्र . _ 4
8 टीपीएस नं. १० _ नकाशा क्र . _ 5
9 टीपीएस नं. १० _ नकाशा क्र . _ 6
10 टीपीएस नं. १० _ फॉर्म क्र . १
11 टीपीएस नं. १० _ फॉर्म क्र . 2

नगररचना परीयोजना क्रमांक ४ (टीपीएस नं. ४)

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ४: महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ४ : हद्द दर्शविणारा नकाशा

नगररचना परीयोजना क्रमांक 5 (टीपीएस नं. 5)

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. 5: महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. 5 : हद्द दर्शविणारा नकाशा

नगररचना परियोजना क्रमांक ६ (टीपीएस ६)

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ६: महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ६: हद्द दर्शविणारा नकाशा

नगररचना परियोजना क्रमांक ६ (टीपीएस ६) : जमीन मालक भेटीसाठी जाहीर सूचना आणि वेळापत्रक

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ६:जमीन मालक भेटीसाठी जाहीर सूचना
2 टीपीएस नं. ६ : जमीन मालकांच्या सभेचे वेळापत्रक

नगररचना परियोजना क्रमांक ७ (टीपीएस ७) : जमीन मालक भेटीसाठी जाहीर सूचना आणि वेळापत्रक

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ७:जमीन मालक भेटीसाठी जाहीर सूचना
2 टीपीएस नं. ७ : जमीन मालकांच्या सभेचे वेळापत्रक

नगर रचना परियोजना २ - लवादासमोरील विशेष सुनावणीचे वेळापत्रक

Sr no. Description File
1 जोडपत्र नमुना ४ विशेष सूचना
2 बेलवली
3 भोकरपाडा
4 चिपळे
5 देवाड
6 सांगडे
7 विहिघर

नगर रचना परियोजना २ - अंतिम सुनावणी तारखा

Sr no. Description File
1 बेलवली
2 देवाड
3 सांगडे
4 चिपळे
5 भोकरपाडा
6 विहिघर

नैना विकास आराखडा वगळलेले परिक्षेत्र अधिसूचना व नकाशे

Sr no. Description File
1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 1 मध्ये घोषित सूचना
2 NAINA Development Plan Sheet no. 3, 9. 13, 18, 19, 30, 31, 36, 40, 41
3 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 5
4 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 6
5 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 7
6 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 8
7 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 11
8 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 15
9 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 16
10 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 17
11 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 20
12 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 21
13 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 22
14 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 23
15 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 26
16 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 27
17 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 38
18 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 39
19 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 42
20 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 44
21 नैना विकास योजना पत्रक क्र. 46

नैना मधील नगररचना परियोजना यादी

Sr no. Description File
1 नगररचना परियोजना -2 यादी
2 नगररचना परियोजना -3 यादी
3 नगररचना परियोजना -4 यादी
4 नगररचना परियोजना -5 यादी
5 नगररचना परियोजना -6 यादी
6 नगररचना परियोजना -7 यादी
7 नगररचना परियोजना - 8 यादी
8 नगररचना परियोजना -9 यादी
9 नगररचना परियोजना -10 यादी
10 नगररचना परियोजना -11 यादी

प्रारूप नगर रचना योजना - ०३ मसुद्यास एमआर अँड टीपी ऍक्ट १९६६ च्या कलम ६८ (२) अन्वये मंजुरी

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ३ : हद्द दर्शविणारा नकाशा क्र . - १
2 टीपीएस नं. ३ : हद्द दर्शविणारा नकाशा क्र . - २
3 टीपीएस नं. ३ : हद्द दर्शविणारा नकाशा क्र . - ३
4 टीपीएस नं. ३ : हद्द दर्शविणारा नकाशा क्र . - ४
5 टीपीएस नं. ३ : हद्द दर्शविणारा नकाशा क्र . - ५
6 टीपीएस नं. ३ : हद्द दर्शविणारा नकाशा क्र . - ६
7 टीपीएस नं. ३ : मसुदा मंजुरी राजपत्र अधिसूचना
8 टीपीएस नं. ३ : अहवाल
9 टीपीएस नं. ३ : फॉर्म क्र . १
10 टीपीएस नं. ३ : फॉर्म क्र . २

नगर योजना क्र. ४, नगर योजना क्र. ५, नगर योजना क्र. ६, नगर योजना क्र. ७ मधील सर्वे नंबर ची यादी

Sr no. Description File
1 नगर योजना क्र. ४ : सर्वे नंबर ची यादी
2 नगर योजना क्र. ५ : सर्वे नंबर ची यादी
3 नगर योजना क्र. ६ : सर्वे नंबर ची यादी
नगर योजना क्र. ७ : सर्वे नंबर ची यादी

नगररचना परियोजना क्रमांक ९ (टीपीएस ९)

Sr no. Description File
1 टीपीएस - ९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ९ : हद्द दर्शविणारा नकाशा
3 टीपीएस - 09 : महाराष्ट्र शासन राजपत्र साधारण भाग दोन मध्ये कलम ६२ च्या अनुषंगाने कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
4 टीपीएस नं. 09 : वाढीव भागासह हद्द दर्शविणारा नकाशा

नगररचना परियोजना क्रमांक ८ (टीपीएस ८)

Sr no. Description File
1 टीपीएस - ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ८ : हद्द दर्शविणारा नकाशा
3 टीपीएस - 08 : महाराष्ट्र शासन राजपत्र साधारण भाग दोन मध्ये कलम ६२ च्या अनुषंगाने कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
4 टीपीएस नं. 08 : वाढीव भागासह हद्द दर्शविणारा नकाशा

नगररचना परियोजना क्रमांक १० (टीपीएस १०)

Sr no. Description File
1 टीपीएस - १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. १० : हद्द दर्शविणारा नकाशा
3 टीपीएस - १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र साधारण भाग दोन मध्ये कलम ६२ च्या अनुषंगाने कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
4 टीपीएस नं. १० : वाढीव भागासह हद्द दर्शविणारा नकाशा

अंतिम नगररचना परियोजना क्रमांक 1 (टीपीएस 1)- लवाद पुरस्कार

Sr no. Description File
1 अंतिम नगररचना परियोजना क्रमांक 1 (टीपीएस 1)- लवाद अहवाल टीपीएस - 1
2 अंतिम नगररचना परियोजना क्रमांक 1 (टीपीएस 1)- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन

मंजूर प्राथमिक योजना न. र. परियोजना - 01

Sr no. Description File
1 नकाशा 1
2 नकाशा 2
3 नकाशा 3
4 नकाशा 4
5 अहवाल - (टीपीएस - 01 मंजूर प्राथमिक योजना)
6 राजपत्र अधिसूचना - (टीपीएस - 01 मंजूर प्राथमिक योजना)

मंजूर प्रारंभिक नगर रचना परियोजना क्र. २

Sr no. Description File
1 राजपत्र अधिसूचना - (टीपीएस - 02 मंजूर प्राथमिक योजना)
2 अहवाल - (टीपीएस - 02 मंजूर प्राथमिक योजना)
3 नकाशा 1
4 नकाशा 2
5 नकाशा 3
6 नकाशा 4

Town Planning Scheme no. 4: Publication of draft scheme Notice under section 61 (1) of MR & TP Act, 1966

Sr no. Description File
1 NAINA TPS 4 Publication Notice Gazette_25.04.2022
2 TPS 4 Draft Publication Report & DCR
3 TPS 4 - Form 1
4 TPS 4 - Form 2
5 Plan 1
6 Plan 2
7 Plan 3
8 Plan 4
9 Plan 5
10 Plan 6

Town Planning Scheme no. 5: Publication of draft scheme Notice under section 61 (1) of MR & TP Act, 1966

Sr no. Description File
1 TPS-5 Gazette Notification for publication_25.04.2022
2 TPS-5 Publication draft Report
3 TPS-5 Publication Form 1
4 TPS-5 Publication Form 2
5 Plan01 Location
6 Plan02 OP
7 Plan03 OP FP
8 Plan04 FP
9 Plan05 Infra
10 Plan06 Landuse

Draft Town Planning Scheme No. 6 - Publication of Notice under section 61 (1) of MR&TP Act, 1966

Sr no. Description File
1 TPS-06 GAZETTE SEARCH
2 TPS-06 Report for Draft Scheme and Special DCPRs
3 TPS-06 Form 1
4 TPS-06 Form 2
5 TPS-06 Plan 1 Location Plan
6 TPS-06 Plan 2 Original plots with number
7 TPS-06 Plan 3 Original & Final plot boundary with number
8 TPS-06 Plan 4 Final boundary with number
9 TPS-06 Plan 5 Infrastructure Plan
10 TPS-06 Plan 6 Land use plan

Draft Town Planning Scheme No. 7 - Publication of Notice under section 61 (1) of MR&TP Act, 1966

Sr no. Description File
1 TPS-7 Gazette Notice
2 TPS-7 Report for Draft Scheme and special DCPRs
3 TPS-7 Form 1
4 TPS-7 Form 2
5 TPS-7 Plan 1 Location Plan
6 TPS-7 Plan 2 Original plots with number
7 TPS-7 Plan 3 Original & Final plot boundary with number
8 TPS-7 Plan 4 Final boundary with number
9 TPS-7 Plan 5 Infrastructure Plan
10 TPS-7 Plan 6 Land use plan

नगररचना परियोजना क्रमांक ११ (टीपीएस ११ )

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ११ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ११ : हद्द दर्शविणारा नकाशा

नगररचना परियोजना क्रमांक १२ (टीपीएस १ २)

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. १२ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. १२ : हद्द दर्शविणारा नकाशा

प्रारूप नगर रचना योजना - 04 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. 4 : प्रारुप मंजुरीची राजपत्रातील अधिसूचना
2 टीपीएस नं. 4 : विशेष विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs)
3 टीपीएस नं. 4 : अहवाल
4 टीपीएस नं. 4 : नकाशा क्र . - १
5 टीपीएस नं. 4 : नकाशा क्र . - 2
6 टीपीएस नं. 4 : नकाशा क्र . - 3
7 टीपीएस नं. 4 : नकाशा क्र . - 4
8 टीपीएस नं. 4 : नकाशा क्र . - 5
9 टीपीएस नं. 4 : नकाशा क्र . - 6
10 टीपीएस नं. 4 : फॉर्म क्र . १
11 टीपीएस नं. 4 : फॉर्म क्र . 2

प्रारूप नगर रचना योजना - 05 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ५ : प्रारुप मंजुरीची राजपत्रातील अधिसूचना
2 टीपीएस नं. ५ : विशेष विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs)
3 टीपीएस नं. ५ : अहवाल
4 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र . - १
5 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र . - 2
6 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र . - 3
7 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र . - 4
8 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र . - 5
9 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र . - 6
10 टीपीएस नं. ५ : फॉर्म क्र . १
11 टीपीएस नं. ५ : फॉर्म क्र . 2

प्रारूप नगर रचना योजना - 06 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ६ : प्रारुप मंजुरी राजपत्र अधिसूचना
2 टीपीएस नं. ६ : विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs)
3 टीपीएस नं. ६ : अहवाल
4 टीपीएस नं. ६ : नकाशा क्र . - १
5 टीपीएस नं. ६ : नकाशा क्र . - 2
6 टीपीएस नं. ६ : नकाशा क्र . - 3
7 टीपीएस नं. ६ : नकाशा क्र . - 4
8 टीपीएस नं. ६ : नकाशा क्र . - 5
9 टीपीएस नं. ६ : नकाशा क्र . - 6
10 टीपीएस नं. ६ : फॉर्म क्र . १
11 टीपीएस नं. ६ : फॉर्म क्र . 2

प्रारूप नगर रचना योजना - 07 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 68(2) अन्वये मंजुरी

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ७ : प्रारुप मंजुरीची राजपत्रातील अधिसूचना
2 टीपीएस नं. ७ : विशेष विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs)
3 टीपीएस नं. ७ : अहवाल
4 टीपीएस नं. ७ : नकाशा क्र . - १
5 टीपीएस नं. ७ : नकाशा क्र . - 2
7 टीपीएस नं. ७ : नकाशा क्र . - 3
7 टीपीएस नं. ७ : नकाशा क्र . - 4
8 टीपीएस नं. ७ : नकाशा क्र . - 5
9 टीपीएस नं. ७ : नकाशा क्र . - 6
10 टीपीएस नं. ७ : फॉर्म क्र . १
11 टीपीएस नं. ७ : फॉर्म क्र . 2

नगररचना परीयोजना क्रमांक ८ (टीपीएस नं. ८ )

Sr no. Description File
1 टीपीएस-८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र साधारण भाग दोन मध्ये कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस-८ हद्द दर्शविणारा नकाशा

नगररचना परीयोजना क्रमांक ९ (टीपीएस नं. ९ )

Sr no. Description File
1 टीपीएस-९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र साधारण भाग दोन मध्ये कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस-९ हद्द दर्शविणारा नकाशा
3 नगर रचना योजना ०९ संदर्भात जमिन मालकांची बैठक

नगररचना परियोजना क्रमांक १० (टीपीएस १० )

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. १० : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. १० : हद्द दर्शविणारा नकाशा
3 नगर रचना योजना 10 संदर्भात जमिन मालकांची बैठक

नगररचना परियोजना क्रमांक 12 (टीपीएस 12)

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. १२ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मध्ये कलम ६०(२) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. १२ : हद्द दर्शविणारा नकाशा
3 नगर रचना योजना १२ संदर्भात जमिन मालकांची बैठक (जाहीर सूचना)
4 नगर रचना योजना १२ संदर्भात जमिन मालकांची बैठक (जाहीर सूचना-वाढलेली मुद्दत)

नगर रचना परियोजना क्र. ४: लवाद नियुक्ती बाबत

Sr no. Description File
1 लवाद नियुक्ती बाबत अधिसूचना दिनांक ०२/१२/२०२२
2 जाहीर सूचना - महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम १९७४ च्या नियम १३ नुसार, दिनांक ०५/०४/२०२३ ला लवादीय कामकाजास सुरवात

नगर रचना परियोजना क्र. ५: लवाद नियुक्ती बाबत

Sr no. Description File
1 लवाद नियुक्ती बाबत अधिसूचना दिनांक ०२/१२/२०२२
2 जाहीर सूचना - महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम १९७४ च्या नियम १३ नुसार, दिनांक ०५/०४/२०२३ ला लवादीय कामकाजास सुरवात

नगर रचना परियोजना क्र. ६: लवाद नियुक्ती बाबत

Sr no. Description File
1 लवाद नियुक्ती बाबत अधिसूचना दिनांक ०२/१२/२०२२
2 जाहीर सूचना - महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम १९७४ च्या नियम १३ नुसार, दिनांक ०५/०४/२०२३ ला लवादीय कामकाजास सुरवात

नगर रचना परियोजना क्र. 7: लवाद नियुक्ती बाबत

Sr no. Description File
1 लवाद नियुक्ती बाबत अधिसूचना दिनांक ०२/१२/२०२२
2 जाहीर सूचना - महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम १९७४ च्या नियम १३ नुसार, दिनांक ०५/०४/२०२३ ला लवादीय कामकाजास सुरवात

अंतिम नगर रचना परियोजना क्र. ३ निवडा

Sr no. Description File
1 राजपत्र
2 नमुना १ आणि नमुना २

मंजूर प्रारंभिक नगर रचना परियोजना क्र 3

Sr no. Description File
1 राजपत्र
2 नकाशा १
3 नकाशा २
4 नकाशा ३
4 नकाशा ४
4 अहवाल आणि टेबल

प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. १० - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६१ (१) अन्वये सूचना

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. १० : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मधील कलम ६१(१) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. १० : विशेष विकास नियंत्रण नियमावली
3 टीपीएस नं. १० : अहवाल
4 टीपीएस नं. १० : नकाशा क्र. १
5 टीपीएस नं. १० : नकाशा क्र. २
6 टीपीएस नं. १० : नकाशा क्र. ३
7 टीपीएस नं. १० : नकाशा क्र. ४
8 टीपीएस नं. १० : नकाशा क्र. ५
9 टीपीएस नं. १० : नकाशा क्र. ६
10 टीपीएस नं. १० : फॉर्म १ व २

प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. 9, नैना - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 61 (1) अन्वये सूचना

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ९ : राजपत्रातील सूचना
2 टीपीएस नं.९ : अहवाल व विशेष विकास नियंत्रण नियमावली (DCRs)
3 टीपीएस नं. ९ : नकाशा क्र . - १
4 टीपीएस नं. ९ : नकाशा क्र . - २
5 टीपीएस नं. ९ : नकाशा क्र . - ३
6 टीपीएस नं. ९ : नकाशा क्र . - ४
7 टीपीएस नं. ९ : नकाशा क्र . - ५
8 टीपीएस नं. ९ : नकाशा क्र . - ६
9 टीपीएस नं. ९ : फॉर्म क्र . १
10 टीपीएस नं. ९ : फॉर्म क्र . २

प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र. ११ - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६१ (१) अन्वये सूचना

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ११ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मधील कलम ६१(१) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ११ : विशेष विकास नियंत्रण नियमावली
3 टीपीएस नं. ११ : अहवाल
4 टीपीएस नं. ११ : नकाशा क्र. १
5 टीपीएस नं. ११ : नकाशा क्र. २
6 टीपीएस नं. ११ : नकाशा क्र. ३
7 टीपीएस नं. ११ : नकाशा क्र. ४
8 टीपीएस नं. ११ : नकाशा क्र. ५
9 टीपीएस नं. ११ : नकाशा क्र. ६
10 टीपीएस नं. ११ : फॉर्म १ व २

नगर रचना परियोजना क्रमांक १२- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ६१(१) अंतर्गत मसुदा योजनेची सुचना

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. १२ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मधील कलम ६१(१) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. १२ : विशेष विकास नियंत्रण नियमावली
3 टीपीएस नं. १२ : अहवाल
4 टीपीएस नं. १ २ : नकाशा क्र. १
5 टीपीएस नं. १ २ : नकाशा क्र. २
6 टीपीएस नं. १२ : नकाशा क्र. ३
7 टीपीएस नं. १२ : नकाशा क्र. ४
8 टीपीएस नं. १२ : नकाशा क्र. ५
9 टीपीएस नं. १२ : नकाशा क्र. ६
10 टीपीएस नं. १२ : फॉर्म १ व २

पनगर रचना परियोजना क्र. ४- प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ४ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मधील कलम ७२(७) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ४ : अहवाल
3 टीपीएस नं. ४ : नकाशा क्र. १
4 टीपीएस नं. ४ : नकाशा क्र. २
5 टीपीएस नं. ४ : नकाशा क्र. ३
6 टीपीएस नं. ४ : नकाशा क्र. ४
7 टीपीएस नं. ४ : तक्ता अ
8 टीपीएस नं. ४ : तक्ता ब

नगर रचना परियोजना क्र. ५ - प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये.

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ५ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मधील कलम ७२(७) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ५ : अहवाल
3 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र. १
4 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र. २
5 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र. ३
6 टीपीएस नं. ५ : नकाशा क्र. ४
7 टीपीएस नं. ५ : तक्ता अ
8 टीपीएस नं. ५ : तक्ता ब

प्रारुप नगर रचना परियोजना क्र.08- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ६१ (१) अन्वये सूचना

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ०८ : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन मधील कलम ६१(१) नुसार घोषित सूचना
2 टीपीएस नं. ०८ : नकाशा क्र. १
3 टीपीएस नं. ०८ : नकाशा क्र. २
4 टीपीएस नं. ०८ : नकाशा क्र. ३
5 टीपीएस नं. ०८ : नकाशा क्र. ४
6 टीपीएस नं. ०८ : नकाशा क्र. ५
7 टीपीएस नं. ०८ : नकाशा क्र. ६
8 टीपीएस नं. ०८ : अहवाल
9 टीपीएस नं. ०८ : फॉर्म १ व २

नगर रचना परियोजना क्र. 6 - प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये.

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ०६ : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये
2 टीपीएस नं. ०६ : नकाशा क्र. १
3 टीपीएस नं. ०६ : नकाशा क्र. २
4 टीपीएस नं. ०६ : नकाशा क्र. ३
5 टीपीएस नं. ०६ : नकाशा क्र. ४
6 टीपीएस नं. ०६ : तक्ता अ
7 टीपीएस नं. ०६ : तक्ता ब
8 टीपीएस नं. ०६ : अहवाल

नगर रचना परियोजना क्र. ७ - प्राथमिक निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये

Sr no. Description File
1 टीपीएस नं. ०७ : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ७२(७) अन्वये
2 टीपीएस नं. ०७ : नकाशा क्र. १
3 टीपीएस नं. ०७ : नकाशा क्र. २
4 टीपीएस नं. ०७ : नकाशा क्र. ३
5 टीपीएस नं. ०७ : नकाशा क्र. ४
6 टीपीएस नं. ०७ : तक्ता अ
7 टीपीएस नं. ०७ : तक्ता ब
8 टीपीएस नं. ०७ : अहवाल

Town Planning Scheme(TPS)

एमआर आणि टीपी कायदा, 1966, च्या कलम 61 (1) अंतर्गत प्रारूप नगर रचना परियोजना क्र. 3

Sr no. Description File
1 TPS-3 Publication of Notice in Gazette
2 TPS-3 Report for draft scheme
3 TPS-3 Special Development Control Regulations
4 TPS-3 Plan-1 Location Plan
5 TPS-3 Plan-2 Original Plot with Number
6 TPS-3 Plan-3 Original & Final Plot Boundary with Number
7 TPS-3 Plan-4 Final Plot Boundary with Number
8 TPS-3 Plan-5 Infrastructure Plan
9 TPS-3 Plan-6 Landuse Plan
10 TPS-3 FORM 1
11 TPS-3 FORM 2

"Details of Non-Agriculture Remarks Issued by NAINA, CIDCO".

" Modified Draft Interim Development Plan for 23 Villages"

Sr no. Description File
1 Modified Draft Interim Development Plan Notice in English
2 Modified Draft Interim Development Plan part-I
3 Modified Draft Interim Development Plan part-II
4 Modified Draft Interim Development Plan Report
5 Modified Draft Interim Development Control Regulations

NAINA - List of Occupancy Certificate (OC) Granted

Sr no. File No. Village Name Survey No. u/r Name of Applicant Name Of Architet Date of Outward Building Type Links
1 BP-345 Kevale Gut No. 3/3/B Mr. Rakeshkumar Shrivastav Ar. Deepak P. Thakare 1970-01-01 Residential building
2 BP-123 Vichumbe 119/1 Shri Ramesh N. Patil & others Swapnil Kalyankar (Skyline Associates) 2016-05-25 Residential
3 BP- 94 Kon, Taluka-Panvel Survey No.80/A and others M/s Lucina Land Development Limited Ar. Devyani Khadilkar M/s Spaceage Consultant 2016-09-16 Rental Buildings of RHS
4 BP - 131 Goteghar Plot No.28 part of S No. 84 Dr.Hakim Mohammad Tarique Ar.A.V.Vartak (M/s.A.V.Vartak & Associates ) 2017-04-17 Factory Building -Unani Medicine
5 BP- 94 Kon 80/A & others M/s Lucina Land Development Limited. M/s Octave Consultant Ar. Vaibhav Borkar 2017-06-30 Rental Housing Scheme- Free Sale Residential Building No. 1E, 2G, 3C (Sector 2) & 4D, 5C, 6G (Sector
6 BP-08 Kewale Plot no 5 & 6 of survey no. 74/2A, 2B Mrs. Surekha Harish Patil Ar.Meenakshi Shrivasta 2017-07-27 Residential
7 BP - 09 Palaspe plot no 1 of survey no 116/A2 & plot no 4 of survey no 120/2 M/s Shree Ram Builders & Developers,Through Dvelopment Agreement executed with Mrs. Shalini Digambar Kale & Mrs. Usha Narayan Hatmode Ar. Geeta Katwe ,(Design Concept,Architect, Engineers) 2017-07-28 Residential
8 BP 234 Mahodar 87/2 M/s. Arihant Aashiyana Pvt ltd, Arch. Piyush Tak Concept Design Cell 2018-02-07 Residential
9 BP - 125 Sangurli S.no 24/0 , 27/2+4+6+7 Shri Siddhivinayak Gyan Mandir Educational Trust M/s Eonian Group, Er. Nishant Gaikwaad 2018-02-22 Educational
10 BP - 97 Chikhale S.no 81/2 Mr. Pradeep R Patil, Proprietor Saigan International M/s Nirmaan Architect, Ar. Abhishek Singasane. 2018-03-07 Residential
11 BP - 81 Kolkhe 94/1D & others M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. M/s Matrix (Ar. Santosh Dubey) 2018-03-26 Rental Housing Scheme- Free Sale Building No. S1- wing A & B and Rental building R1- wing D
12 BP - 119 Vakadi 3 M/s Dharti Developers, Tarfe partners Vasant Devji Patel, Ramesh Devji Patel, Arvind Devji Patel Er. Jitendra Parmar 2018-04-17 Residential
13 BP - 94 Kon 80/A & others M/s Lucina Land Development Limited. M/s Octave Consultant Ar. Vaibhav Borkar 2018-05-11 Rental Housing Scheme- Free Sale Residential Building No. 20C1 (Sector 3) & 8G1, 9C1, 10G1 (Sector 4)
14 BP - 92 Shillotar Raichur & Akurli S.no 45/2 (Old survey No.45/4, 45/8B, 45/9, 45/11(pt) & 45/18(pt)) & 173/0 Mr.Vinay Agrawal Ar. Devyani.S.Khadilkar, M/s.SpaceAge Consultants 2018-08-21 Rental Housing Scheme
15 BP - 94 Kon 80/A & others M/s Lucina Land Development Limited. M/s Octave Consultant Ar. Vaibhav Borkar 2018-10-01 Rental Housing Scheme- Free Sale Residential Building No. 11F, 17G1, 18E & 19C1 (sector 4)
16 BP - 103 -Part OC Morbe S No. 195/1, 195/2, 195/6, 197/1 & 197/2 Shri.Suryakant.S. Wadkar Ar.Neha Jain ,An Arch 2018-10-10 Residential
17 BP - 201 Adai S No. 28/2B M/s. Prayag Properties through Partner Mr.Pradeep.K.Bhopi & Mr.Shravan.G.Shelke Ar.Meenakshi Shrivastav 2019-02-21 Residential
18 BP - 94 Kon S. No.- 80/A & others M/s Lucina Land Development Limited Ar. vaibhav Borkar of M/s Octave Consultant 2019-03-30 Residential
19 BP - 266 Pali Devad S.No./Gut No.27(Plot No.8 & 9) Mr. Machindra K. Mohite and Mrs. Manisha M. Mohite Ar.Parag Mehetar 2019-04-22 Residential
20 BP - 81 Kolkhe S. No. 94/1D, 95/1, 95/2, 95/3A, 95/3B, 95/4, 96/0, 97/1, 97/2, 98/6A/1, 98/6A/2, 98/6B, 98/6C & 98/6D M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. M/s Matrix, Ar. Santosh Dubey 2019-05-02 Residential
21 BP-103 Morbe S.no 195/1, 195/2, 195/6, 197/1 & 197/2 Mr. Suryakant S. Wadkar M/s AN Arch, Ar. Neha Jain 2019-06-19 Residential
22 BP-113 Shirdhon 205/A M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd. Through Shri. Sharmik Panchal, Benzine Installation, 1st Floor, Sewree- Fort Road, Sewree (E) Mumbai- 400 015 M/s Nirmaan Architects Ar. Parag Mehetar 2019-07-17 Commercial
23 BP - 81 Kolkhe 94/1D, 95/1, 95/2, 95/3A, 95/3B, 95/4, 96/0, 97/1, 97/2, 98/6A/1, 98/6A/2, 98/6B, 98/6C & 98/6D M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. M/s Matrix, Ar. Santosh Dubey 2019-09-17 Residential ( Part OC- Sale-S1-Wind A,B & E)
24 BP-309 Nevali S. no. 4 Hissa no.2, 3+8, S.no. 5 Hissa no.2, 6, 7, S.no. 9 Hissa no.6+7, 9, 10, 13 M/s. Sai Prasad Enterprises Nirmaan Architects 2019-11-14 Residential Building Nos. 1, 2, 3 & 4
25 BP - 392 Vichumbe Gut. No. 195/2, 196/0, 197/0, 200/0 & 201/1 M/s Neelkanth Constructions Partner Mr.Gopal Devram Chaudhari Meenakshi & Associates, Ar.Meenakshi Shrivastav 2019-11-28 Residential
26 BP-376 Akurli Survey No. 85/0, 86/0 & 96/1 pai plot no.-3 M/s Subordinates Engineers Association (MSEB) through Mr.Sunil Jagtap and signatory authority of the MSEB Engineers Death Benevolent & Welfare Association Ar.Atul Mhatre (M/s Devise Design) 2019-12-05 Staff Quarters
27 BP-213 Vichumbe 19/1A/1 M/s Prayag Realty through Partners Mr.Jitesh Agarwal and Bhikhabhai Madat, Ar.Swapnil Kalyankar 2020-01-06 Residential
28 BP-220 Vihighar 42/2/2/B/1/A Mr. Prakash Gajanan Pote Vistaar Architects 2020-01-30 Residential
29 BP-192 Derawali 112/1, 112/2/1 Mr.Jagdeshappa G.H. & Mr.Umapathy K.R. Ar.Swapnil Kalyankar 2020-03-11 residential
30 BP - 214 Chikhale 81/1 Madanmohan B. Ingawale and others 3 Ar. Geeta Katwe 2020-04-11 Residential
31 BP-81 Kolkhe 94/1D & others M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. Ar. Santosh Dubey (M/s Matrix) 2020-06-09 Rental Housing Scheme- (Part OC-Free sale-S2 Wing B & C), Part OC-Free sale- Commercial
32 BP-92 Shillotar Raichur/Akurli 45/2 -Shillotar Raichur 173/0 - Akurli Mr. Vinay Agarwal Devayani Khadilkar, Spaceage Consultants 2020-07-24 Rental Housing Scheme Free Sale-Wing A,F,G,H Rental-Building no 1,2 & 4 Part
33 BP - 166 Devad 103/0 Shree Rishikesh Shikshan Prasarak Mandal Ar. Meenakshi Shrivastav 2020-09-01 Boys hostel
34 BP - 444 Vichumbe 204 M/s Avaj Builders and Developers Pvt. Ltd. Trough director Mr. Abhijeet A. Gaikwad Ar.Deepak P. Thakare, Vistaar Architects & Planner 2020-09-02 residential
35 BP - 89 Kon 63/0 & Others Diana Infrastructure Ltd. VAIBHAV VASUDEO BORKAR 2020-11-11 Fire station
36 BP-308/OC/Part/2020/61 Akurli 99/5 Mr. Vidip Vinodkumar Jatia Ar. Devyani Khadilkar, Spaceage Consultants 2020-11-23 Residential
37 BP - 342 Kolkhe 67/0, 81/2, 83/1 Avenue Supermarts Ltd. through Director Shri. Jagmohan B. Bagri Ar. Swapnil Kalyankar 2021-02-11 Commercial
38 BP - 281 Wave 66/3 & Others JSW Foundation Varun Mhatre 2021-04-29 Hospital
39 BP-354 Derawali 151/7 M/s. Neelkamal Builders Private Limited Through Managing Director Shri. Vijay Narayan Kanse Ar. Dilip G. Shah 2021-06-14 Development permission- Residential
40 BP - 389 Devad 1/1 M/S ANANT BUILDERS THROUGH PARTNER JITESH PRAMOD AGRAWAL SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 2021-08-04 Residential
41 BP - 296 Vakadi 158/1 M/s Shanti Developers through partner Mr. Rajkumar G Pandey. Ar. Swapnil Kalyankar 2021-08-04 Residential
42 BP-308 Akurli 99/5 Mr. Vidip Vinodkumar Jatia Ar. Devyani Khadilkar, Spaceage Consultants 2021-08-18 Residential
43 BP-280 Usarli Khurd 10/4/A/2 M/s Maitree Associates Jitendra Parmar 2021-12-03 Residential
44 BP-364 Akurli 99/3/2 Mrs. Namita Pratik Jatia Ar. Devyani Khadilkar, Spaceage Consultants 2021-12-15 Residential
45 BP-00196 Adai S.no. 27/1/(B)/2 M/S. PRAYAG PROPERTIES THROUGH PARTNER Mr. PRADEEP K. BHOPI AND M/S YASH ENTERPRISES THROUGH MR.DEEPAK G. JITEKAR Ar. Swapnil Kalyankar, SKA 2021-12-22 Residential
46 BP - 289/OC Poyanje 90/1/A & 7/0 Mr. L.R. Venkatraman Ar. Subodh Tari 2022-01-20 Residential
47 BP - 263 Vihighar 100/5/B M/S. PRAYAG BUILDERS & DEVELOPERS THROUGH PARTNER Mr. PRADEEP K. BHOPI SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 2022-01-20 Residential
48 BP - 94 Kon 80/A & Others M/S. Lucina Land Development Ltd. VAIBHAV VASUDEO BORKAR 2022-02-14 Residential (Rental housing scheme-Sale building no.21 (sector 1)
49 BP - 385/OC Akurli 18/0 M/s Future Homes Construction Through Partner Mr. Devraj Gokul Ravaria Ar. Swapnil Kalyankar 2022-02-17 Residential
50 BP-260 Adai 27/1/B/1 Mr. Jitesh Agarwal & Mr. Bhikabhai Madat Ar. Swapnil M. Kalyankar 2022-03-03 Residential
51 BP-147 Shivkar 17/2 Smt. Priyanka Lengare & Shri. Satish G. Zanjad Ar. Uma D. Bandekar 2022-03-03 Residential
52 BP-94 Kon 80/A & Others M/S. Lucina Land Development Ltd. VAIBHAV VASUDEO BORKAR 2022-03-07 Additional parking spaces (Rental housing scheme-Sale buildings)
53 BP-294 Adai 27/1/A/2 M/s Shree Ganesh Enterprises through Mr. Dattatrey Balaram Kurangale. Ar. Swapnil Kalyankar 2022-03-16 Residential
54 BP-524 PAlidevad 29C & 30 Mr. AJAY Y. KANDPILE Anjali Damle Nadgaundi 2022-03-22 Commercial building (Petrol and high speed Diesel pump)
55 BP-344 Derawali 107/1, 107/2 & 112/4 Mr Jagdishappa G H & Mr Umapaty K R Ar. Swapnil Kalyankar, SKA 2022-03-24 Residential
56 BP-352 Vichumbe 19/1A/3 MR.PRADEEP KRUSHNA BHOPI SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 2022-04-12 Residential building
57 BP-543/ Part OC Adai 141/2+4A Kaizen India Realty and others Ar. Jitendra Parmar 2022-06-03 Residential
58 BP-542 Kolkhe Peth (Kolkhe) New S.No. 5/1E (Old S.No. 94/1E) Neeraja Shashikant Singh Er. Pranay Pashilkar (7 Arch Associates) 2022-06-06 Commercial Building (Fuel Station)
59 BP-106 Chindharan 26/5 MR. NINATH SINGHADE Neha Jain 2022-06-23 Residential buildings
60 BP-112 Kolkhe 98/8/1/1, 98/8/1/2, 98/8/1/3, 98/8/1/4 Mr. Esmail Ebrahim Dhariwala, POA Holder of M/s Dhariwala Development and other 8 & M/S Paradise Lifespaces LLP POA holder of Ebrahim Dhariwala. Ar.Devyani Khadilkar, M/s Spaceage Consultant 2022-06-24 Rental Housing scheme- Part OC for Sale building no 1 (till 26th floor) and Sale building no 2 (Till 30th floor)
61 BP-302 Valap 23/2 Mr. Nirmalsingh Chandansingh Saini Ar. Parag Anil Mehetar 2022-07-07 Residential
62 BP-399/OC Adai 116/6 Mr. Binoj Mathew Mr.Parag Mehetar 2022-08-04 Residential
63 BP-66 Vichumbe Plot no 11 & 13 of gut no 115/1, 115/3 & 113/0 M/s Shree Ganesh Enterprises through owner Mr Dattatray Balaram Kurangale Ar. Meenakshi Shrivastav 2022-08-23 Residential
64 BP-81 Kolkhe 94/1D & other M/s Sanvo Resort Pvt. Ltd. through authorised signatory Mr.Urvesh Mehta Santoshkumar Premchandra Dubey 2022-09-08 Residential buildings ( Building no.S1 (Wing – C)(25th to 31st floor), Building no.S1 (Wing–D)(25th to 30th floor), Building no. S1 (Wing–E)(25th to 30th floor), Building no. S2 (Wing–B)(21st to 29th floor), Building no. S2 (Wing–C)(21st to 29th floor), Building no. S3 (Wing–C)(Up to 30th floor), Building no. S3 (Wing–D)(Up to 30th floor).)
65 BP - 196 Adai 27/1/B/2 M/S. PRAYAG PROPERTIES THROUGH PARTNER Mr. PRADEEP K. BHOPI AND M/S YASH ENTERPRISES THROUGH MR.DEEPAK G. JITEKAR SWAPNIL MOHAN KALYANKAR 2022-10-25 Residential buildings
66 BP - 182/ OC Waje 109/3 M/s Prakriti Housing LLP through its partner Shri Vinay P Singh & 1 Ar. Meenakshi Shrivastav 2022-12-12 Residential
67 BP - 502 vihighar 42/2/2/A/1 MR. PRATIK PRAKASH POTE Ar. Deepak P. Thakare 2022-12-30 Residential
68 BP 384/OC Adai 116/8 Mr. Binoj Mathew Mr. Parag Mehetar 2023-01-02 Residential
69 BP 188/OC Chindharan Survey No. 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 and 5/8 Mr. Ninath B. Shingade Ar. Sandeep Shinde 2023-03-15 Residential
70 BP-503/OC Chipale 24/B M/s Marvel properties through partners, Smt. Aruna R Somani,Smt Reena M Garg, Mr Ravindra S Raut, Mr Ashokkumar C Bapna,Mr Kiran H Bagad Ar. Deepak P. Thakare 2023-04-11 Residential
71 BP-328/OC Poyanje S. No. 79/1 (Old S. no. 95/1) L.R.Venkatraman Ar. Subodh Krishna Tari 2023-05-16 Residential
72 BP-235/OC Chikhale 146/7 Divine Builders & Developers Ar. Kuldeep Vashwant Patil 2023-06-02 Residential
73 BP-318 Vichumbe Gut No. 122/1/B Mr. Uttam Tukaram Yalmar of M/s Vaastu Builders & Developers POA holder of Shri.Arjun H Patil & others and M/s Purva Properties through MOU of Shri. Arjun Hasha Patil & 2 Architect Deepak Thakre, Vistaar Architects & Planners 2023-07-17 Residential
74 BP-317 Pali Khurd Gut No. 1/6/2 And 1/6/3 M/s Mangal Builders & Developers through Shri. Shivaji Maruti Thorve Maharashtra Panvel Jeetendrasingh Kishorsingh Parmar 2023-08-04 Residential
75 BP-417 Akurli 99/3/1, 99/2/1, 99/2/2, 99/1, 93/B Shri.Vidip V. Jatia,Mrs.Namita P. Jatia ,Mrs.Namita P. Jatia Trustee Of Orion Trust Devyani Shrikant Khadilkar 2023-08-14 Residential
76 BP-417 Akurli 99/3/1, 99/2/1, 99/2/2, 99/1, 93/B Shri.Vidip V. Jatia,Mrs.Namita P. Jatia ,Mrs.Namita P. Jatia Trustee Of Orion Trust 1,Prarl Mansion (N),91 M.karve Road,Marine Lines Mumbai Devyani Shrikant Khadilkar 2023-08-14 Residential
77 Bp-528 Kolkhe Gut No. 1/A, & 1/C Shell India Markets Pvt. ltd. Er. Surendra L. Patil 2023-08-31 Petrol pump-Commercial
78 BP-332 Shivkar Gut no 188/3 & Others M/s Today Micron Developers through partners Bhadresh Rajesh Shah, Mrs. Mamta Roshanlal Jain & Vikas Jwalaprasad Gupta Ar. Hiten sethi Associate 2023-09-18 Residential
79 BP-319 Vichumbe 122/2 122/2 M/s. Vaastu Builders and Developers through Partner Mr. Uttam Tukaram Yalmar (Through Registered DA and IPOA of Shri. Arjun Hasha Patil and Seven others) AND M/s Purva Properties through Prop. Shri. Sandeep Sawant (through Notarized registered MoU of Shri. Arjun Hasha Patil and Three others) Deepak P Thakare 2023-09-26 Residential
80 BP-342 Kolkhe Gut. No. 67/0, 81/2, 83/1 M/s Avenue Supermarts Ltd through Director Mr. Jagmohan Bagri. Ar. Liladhar parab 2023-12-18 Dmart
81 Bp-537 New Jite Gut No. 38/5 to 8 Mr. Vishal Shridhar Thakur Ar. Uma Bandekar 2024-03-13 Petrol Pump (Commercial)

Draft Development Plan for NAINA

Sr no. Description File
1 Draft Development Plan Notice
2 Draft Development Plan Plan
3 Draft Development Plan Report
4 Draft Development Control Regulations
5 Form for Objection and Suggestion

"The detailed schedule of the hearing for 15th & 16th March and list of 236 applicants call for hearing"

Sr no. Description File
1 Public Notice English
2 Public Notice Marathi
3 Hearing Schedule
4 Application list (Day 1 & Day 2)

"The detailed schedule of the hearing on 29th & 30th March."

Sr no. Description File
1 Public Notice English / Marathi
2 Hearing Schedule
3 Application list 29th March 2017(Day 3)
3 Application list 30th March 2017(Day 3)

"The detailed schedule of the hearing on 6th & 7th March."

Sr no. Description File
1 Public Notice English
2 Hearing Schedule
3 Application list 6th april 2017(Day 5)
4 Application list 7th april 2017(Day 6)

"Sanctioned NAINA IDP Development Plan U/s 31(1) of MR&TP Act".

Sr no. Description File
1 Sanction NAINA IDP Notification
2 NAINA IDP EP Gazette Notice
3 Sanctioned NAINA IDP DCPRs
4 Excluded Part (EP) Plans of IDP
5 Sanctioned Plans of IDP

''Status of Building Permission files with NAINA office'' as on 25/10/2017 for your reference.

Modifications in draft development plan for NAINA as per provision section 28(4) of MR & TP Act. 1966

Sr no. Description File
1 Notice published in Maharashtra Gove.Gazette in marathi & English
2 List of Modification proposed to the Draft Development Plans.
3 List of Modification proposed to the Draft Development Control and promotion Regulations along with Annexure I,II,III.
4 Modified DraftDevelopment Plans(Total-Contents 40) .
5 Modified Draft Development Control and promotion Regulations.
6 Modified Draft Development Plans Report .

Draft Development Plan for NAINA

Sr no. Description File
1 Village wise sheet number
2 NAINA DDP Entire
3 NAINA DDP Part Plan 1
4 NAINA DDP Part Plan 2
5 NAINA DDP Part Plan 4
6 NAINA DDP Part Plan 5
7 NAINA DDP Part Plan 6
8 NAINA DDP Part Plan 7
9 NAINA DDP Part Plan 8
10 NAINA DDP Part Plan 10
11 NAINA DDP Part Plan 11
12 NAINA DDP Part Plan 12
13 NAINA DDP Part Plan 14
14 NAINA DDP Part Plan 15
15 NAINA DDP Part Plan 16
16 NAINA DDP Part Plan 17
17 NAINA DDP Part Plan 20
18 NAINA DDP Part Plan 21
19 NAINA DDP Part Plan 22
20 NAINA DDP Part Plan 23
21 NAINA DDP Part Plan 24
22 NAINA DDP Part Plan 25
23 NAINA DDP Part Plan 26
24 NAINA DDP Part Plan 27
25 NAINA DDP Part Plan 28
26 NAINA DDP Part Plan 29
27 NAINA DDP Part Plan 32
28 NAINA DDP Part Plan 33
29 NAINA DDP Part Plan 34
30 NAINA DDP Part Plan 35
31 NAINA DDP Part Plan 37
32 NAINA DDP Part Plan 38
33 NAINA DDP Part Plan 39
34 NAINA DDP Part Plan 42
35 NAINA DDP Part Plan 43
36 NAINA DDP Part Plan 44
37 NAINA DDP Part Plan 45
38 NAINA DDP Part Plan 46
39 NAINA DP under sec 26 A141 11inch 47
40 NAINA DDP Part Plan Join [Sheet No. 3,9,13,18,19,30,31,36,40,41 ]