सविस्तर माहिती

नवी मुंबईतील सध्या अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधानांवरील ताण कमी करून नवी मुंबईतील नोड् परस्परांना अधिक सुलभरीत्या जोडले जावेत, या उद्देशाने नवी मुंबईमध्ये मेट्रो मार्ग विकसित करण्याची संकल्पना पुढे आली. नवी मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याबरोबरच नवी मुंबईच्या आर्थिक विकासातही मेट्रोचा मोलाचा हातभार लागणार आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने भारतीय ट्रामवेज अधिनियम, 1886 अंतर्गत सिडकोला एमआरटी प्रणाली प्रशासनिक अंमलबजावणी मेट्रो मार्गिका तीन टप्प्यांमध्ये विकसित करून बांधकाम, परीचालन आणि निगराणी करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले आहे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) यांनी नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाकरिता तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर आधारित बेलापूर-खारघर-पेंधर-कळंबोली-खांदेश्वर ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मार्गिका क्र. 1 ची आखणी करण्यात आली आहे.

भारत सरकारने “दि मेट्रो रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम, 2009” (क्र. 34 साल 2009) पारित करून “दि मेट्रो रेल्वे (कामांचे बांधकाम) अधिनियम, 1978” आणि “दि मेट्रो रेल्वेज (परिचालन आणि निगराणी) अधनियम, 2002” यामध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारित अधिनियमांनुसार नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा दि. 16/11/2010 च्या परिपत्रकानुसार भारत सरकारच्या उपरोक्त अधिनियमांतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे.

भारत सरकारच्या नागरी विकास मंत्रालयाने दि. 09 जानेवारी, 2015 च्या परिपत्रकानुसार नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, मार्गिक-1, मार्ग क्र. 1 (बेलापूर ते पेंधर) याच्या नकाशाची समन्वय घोषणा “दि मेट्रो रेल्वे (कामांचे बांधकाम) अधनियम, 1978” च्या कलम 32 अंतर्गत उपरोक्त प्रकल्प मेट्रो अधनियमा अंतर्गत विकसित करण्यासाठी प्राधिकृत केलेले आहे.

नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या रूपाने आधुनिक व जलद परिवहन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत बेलापूर ते पेंधर या 11.10 कि.मी. लांबीच्या व 11 स्थानकांसह तळोजा पंचनंद येथे मेट्रो आगार असणाऱ्या मार्गावरील कामे प्रगतीपथावर आहेत. बेलापूर येथील टर्मिनलसह मेट्रो मार्गावरील उन्नत स्थानकांवर प्रवाशांकरिता विविध सुविधा आणि ट्रेन नियंत्रण व परिचालन प्रणाली असणार आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला थेट जोडण्यात येणाऱ्या मार्ग क्र. 1 वरील सर्व टप्प्यांचे काम व त्यासाठीचा खर्च हा सिडकोतर्फे करण्यात येणार आहे. बेलापूर, खारघर, तळोजा एमआयडीसी, कळंबोली व खांदेश्वर यांना जोडणाऱ्या या मार्गावरील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे अंतिम स्थानक असणार आहे.

तळोजा येथील आगारामध्ये मेट्रो गाड्यांची नियमित तपासणी व देखभाल करण्यात येईल. प्रशासकीय व परिचालन नियंत्रण केंद्र, प्लेबॅक ट्रेनिंग रुम, इन्स्पेक्शन बे, मेन्टेनन्स वर्कशॉप, स्टेबलिंग शेड, युटीलिटी स्ट्रक्चर्स आणि अन्य परिचालनविषयक सुविधा असणाऱ्या या आगारामध्ये नियमित कालावधीनंतर गाड्यांची देखभाल करण्यात येईल.

दोन मेट्रो गाड्यांसाठी प्रत्येकी 3 डबे याप्रमाणे एकूण 6 डबे तळोजा आगारामध्ये दाखल झाले आहेत. चीनमधून आयात करण्यात आलेले या डब्यांची रचना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावार आधारित आहे. दि. 11 सप्टेंबर, 2019 रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या उपस्थितीत तळोजा मेट्रो डेपो ते स्थानक क्र.11 दरम्यान मेट्रो चाचणी यशस्वीरीत्या घेण्यात आली असून जून 2020 पर्यंत प्रवासी वाहतूक सुरू होणे अपेक्षित आहे. 

एकूण 26.26 कि.मी. चे चार मार्ग असणाऱ्या नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाकरिता रु. 8,904 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. मार्ग क्र. 2 (खांदेश्वर ते तळोजा एमआयडीसी) या 7.12 कि.मी. लांबीच्या मार्गावर 6 स्थानके असणार आहेत. मार्ग क्र. 1 व 2 यांना जोडणारा प्रस्तावित मार्ग क्र. 3 हा अंदाजे 3.87 कि.मी. लांबीचा मार्ग आहे. मार्ग क्र. 4 हा खांदेश्वर ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडणारा अंदाजे 4.17 कि.मी. लांबीचा मार्ग आहे. तसेच एमएमआरडीएतर्फे प्रस्तावित असलेला कल्याण-तळोजा मेट्रो मार्ग हा सिडकोच्या नैना प्रकल्प क्षेत्रातून जाणार आहे.

नवी मुंबई मेट्रो मार्ग-2, 3 आणि 4 (पेंधर-एमआयडीसी-खांदेश्वर-नमुंआंवि) बाबत सद्यस्थिती

  • नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प मार्ग-2 आणि 3 करीता सिडको संचालक मंडळाने याबाबत मे. राईटस यांचेमार्फत सादर करण्यात आलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली असून मेट्रो रेल्वे धोरण-2017 नुसार व मे. राईटस लि. यांनी तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील शिफारशींनुसार नवी मुंबई मेट्रो मार्ग- 2 आणि 3 ची अंमलबजावणी करण्याकरिता मध्यवर्ती आर्थिक सहाय्यता निधी प्राप्त करण्यासाठीही मंजुरी दिली आहे.
  • नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या तीन मार्गांकरिताचा इकॉनॉमिक इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न (ईआयपीआरआर) हा 30 वर्षांच्या प्रकल्प कालावधीकरिता 15.6% असल्याने सदर प्रकल्प हा मध्यवर्ती आर्थिक सहाय्यता निधी प्राप्त करण्यास व्यवहार्य आहे.  
  • “दि मेट्रो रेल्वे (कामांचे बांधकाम) अधनियम, 1978” च्या कलम 32 अंतर्गत भारत सरकारच्या नागरी विकास मंत्रालयाकडे (नागरी वाहतूक- एमआरटीएस सेल) नवी मुंबई मेट्रो मार्ग क्र. 2 (तळोजा एमआयडीसी ते खांदेश्वर) आणि मार्ग क्र. 3 (पेंधर ते तळोजा एमआयडीसी) चे अलाइनमेन्ट नोटीफिकेशन प्राप्त करण्याकरिता प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. 
  • सिडको संचालक मंडळाने, एमएमआरडीएतर्फे मुंबई मेट्रो मार्ग क्र. 2-ए आणि 2-बी करीता अवलंबिण्यात आलेल्या,  नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प मार्ग क्र. 2 आणि 3 साठीचे काम मे. दिल्ली मेट्रो रेल प्राधिकरण यांचेमार्फत ठेव खर्च प्रणालीनुसार करण्यासाठी दि. 07.06.2019 च्या ठराव क्र. 12184 अन्वये तत्त्वत: मान्यता प्रदान केली आहे.

नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामुळे नवी मुंबईतील विविध भाग उपनगरे (नोड्) एकमेकांना अधिक सुलभरीत्या जोडले जाणार आहेत. सध्या उपलब्ध वाहतूक साधनांनी तळोजा ते बेलापूर प्रवासाकरिता साधारणत: 45 मिनिटे लागतात. हा कालावधी मेट्रो रेल्वे सेवा सुरू झाल्यावर साधारणत: 18 मिनिटे इतका होईल. या प्रवासी कालावधीतील बचतीमुळे नवी मुंबईकरांचे जीवन सुखकर होईल.

 

मेट्रो रेल्वेची निकड


 

प्रत्येक दिवसागणिक नवी मुंबईतील लोकसंख्या अधिकाधिक वाढत आहे आणि त्याबरोबरच वाढत आहे दळण-वळण. नागरिकांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाल्याने खाजगी वाहनांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. ही संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी रेल्वेची प्रचलित सार्वजनिक जलद वाहतूक यंत्रणेला सुयोग्य पर्याय म्हणून सक्षम मेट्रो रेल्वे हा एक सक्षम पर्याय तयार झाला आहे.

सिडकोने नवी मुंबईत मेट्रो रेल्वेचा विकास उन्नत मार्गिकेच्या रुपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारी जमीन खाजगी मालमत्तेचा भाग नसून ती सिडकोच्या अखत्यारीतील जमीन आहे. या प्रकल्पामुळे शहराची आर्थिक उलाढाल वाढेल सोबतच शहराकडे येणाऱ्या संभाव्य लोंढ्यांमुळे पारंपरिक वाहतुक व्यवस्थेवरचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा ताण कमी होईल. पनवेल/नेरूळ-सीवूड्स-उरण रेल्वे मार्गिका आणि मुंबई-नवी मुंबई जोडणारा पारबंदर मार्ग यांच्या विकासाने मुंबई-नवी मुंबई प्रवास अधिक सुकर होऊन नवी मुंबईला एक नवा चेहरा लाभेल.

मेट्रो रेल्वेचा आराखडा

मुंबईच्या वाहतूक प्रणालीशी संपर्क वाढविण्यासाठी सिडकोने शहरातील मेट्रो रेल्वे मार्गांचा विचार केला आहे. दिल्ली मेट्रो रेल महामंडळाकडे सल्लागार म्हणून नवी मुंबईच्या वाहतूक विकासाचा सुसाध्यता अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मोनोरेल, बस यांसारख्या विविध वाहतुकीच्या पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर इतर पर्यायांच्या तुलनेत अधिक सक्षम, प्रदूषणमुक्त आणि कमी जागा व्यापणाऱ्या मेट्रो रेल्वेचा पर्याय सल्लागारांनी सुचविला.

मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण सहा मार्गिकांची आखणी केली, त्यांपैकी उरण-रांजणपाडा-नेरूळ आणि रांजणपाडा-खारकोपर-सीवूड्स या दोन मार्गिका यापूर्वी मेट्रोच्या मार्गांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या पण आता त्यांचा उपनगरीय मार्गांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

दिल्ली मेट्रो रेल महामंडळ आणि एल. ई. ए. असोसिएट्स साऊथ एशिया प्रा. लि. यांनी केलेल्या सूचनांनुसार मेट्रोच्या मार्गिकांचा विकास टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होणार आहे. बेलापूर-खांदेश्वर-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा मार्गिका तीन टप्प्यांत विकसित करण्यात येणार आहे. बेलापूर ते पेंधर या पहिल्या टप्प्यात एमआयडीसी ते खांदेश्वर द्वितीय टप्पा पेंधर आणि एमआयडीसी तिस-या टप्प्यात खालील प्रमाणे मार्ग-१ विकसित करणे प्रस्तावित आहे.

बेलापूर-पेंधर-कळंबोली-खांदेश्वर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने सप्टेंबर ३०, २०१० रोजी भारतीय ट्राम वे कायदा, १८८६ च्या अंतर्गत नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका-१ चा (बेलापूर- पेंधर- कळंबोली-खांदेश्वर-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) विकास करण्यासाठी सिडकोची अधिकृतपणे नेमणूक केली.

टप्पा मार्ग लांबी मेट्रो स्थानके प्रकल्प खर्च
टप्पा-१ बेलापूर-खारघर- तळोजा-पेंधर 11.10 किमी 11 रु 1,985 कोटी
टप्पा-२ एमआयडीसी तळोजा-कळंबोली-खांदेश्वर(न.मु.आ.वि.र्यंत 10.30 किमी 8 रु. 1,509 कोटी 
टप्पा-३ टप्पा १ व २ मधील आंतरजोड 2.00 किलोमीटर 1 रु. 574 कोटी
एकूण   23.40 किमी  20 रु. 4,068 कोटी

नियोजित प्रकल्प

महाराष्ट्र राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०१० रोजी भारतीय ट्राम वे कायदा, १८८६ च्या अंतर्गत नवी मुंबई सार्वजनिक जलद वाहतूक यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी सिडकोची नेमणूक केली. नवी मुंबईचा मुंबईशी संपर्क वाढविण्यासाठी मेट्रो मार्गिकांचा विचार केला आहे. दिल्ली मेट्रो रेल महामंडळाकडे (डी.एम.आर.सी.) सल्लागार म्हणून नवी मुंबईच्या वाहतूक विकासाचा सुसाध्यता अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

डी.एम.आर.सी.च्या शिफारशीनुसार नवी मेट्रो प्रकल्पसाठी एकूण सहा मार्गिकांची आखणी केली आहे. आणि त्या ३ टप्प्यात विकसित करण्यात येणार आहेत. त्या अशा: १) बेलापूर ते पेंधर, २) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (म.औ.वि.म.) , तळोजा  ते खांदेश्वर, ३) टप्पा पेंधर ते म.औ.वि.म.मधील आंतरजोड. त्यानंतर चौथ्या टप्प्यात ही मार्गिका न.मु.आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पहिल्या टप्प्यात सिडकोने मार्गिका १ मार्ग १ (बेलापूर ते पेंधर) हा ११.१० कि.मी. चा ११ स्थानके आणि १ डेपो असलेलं मार्ग हाती घेतला आहे. याचा खर्च रु ३०६३.६३ कोटी अंदाजे असेल. सिडकोच्या शिल्लक रकमेतून हा खर्च भागवला जाणारा आहे. केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाने ९ जानेवारी २०१५ रोजी नवी मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्प मार्गिका १, मार्ग १  (बेलापूर ते पेंधर) यांस मार्गिकेचा प्रकल्प केंद्रीय मेट्रो रेल्वे (बांधकाम) कायदा १९७८ कलम ३२ अन्वये अधिसूचित केला.     

कामाचे भूमिपूजन १ मे २०११ रोजी पार पडले. या मार्गीकेचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. बेलापूर ते पेंधर मार्गिका खालील प्रमाणे टप्प्या-टप्प्याने विकसित करण्यात येत आहे:  

टप्पा कॉरिडॉर लांबी स्थानके प्रकल्प खर्च
टप्पा-१  बेलापूर ते पेंधर   ११.१० किमी ११ रु ३०६३.६३ कोटी 
टप्पा-२  खांदेश्वर ते तळोजे एम.आय.डी.सी.    ०७.१२ किमी ०६  रु. २८२०.२० कोटी 
टप्पा-३  टप्पा १ व २ मधील आंतरजोड ०३.८७ किमी ०३ रु. १७५०.१४ कोटी 
टप्पा-४   खांदेश्वर ते न.मु.आ.वि.  ०४.१७ किमी ०१ रु. १२७०.१७ कोटी 
  एकूण २६.२६ किमी २१ रु. ८९०४.१४ कोटी 

* तपशीलवार प्रकल्प अहवालात देण्यात आलेली मेट्रो मार्गिका २,३ व ४ चा अंदाजे खर्च


 

सद्यस्थिती

नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका १ च्या कामावर सुमारे १८५० रुपये खर्च झाले आहेत. व्हायडक्ट आणि डेपो यांची कामे बहुतांशी पूर्ण झाली आहेत. रूळ जोडणी/बदल हे काम २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल. रेल्वे स्थानकाच्या कामासाठी नेमलेल्या कन्त्राटदाराच्या असमाधानकारक कामामुळे संबधित कंपनीचे कन्त्राट रद्द करावे लागले. हे काम डिसेंबर २०१९ पर्यन्त पूर्ण होईल. यंत्रणा कार्य प्रगतीपथावर असून डिसेंबर २०१९ पासून गाड्यांची प्रायोगिक धाव सुरु होईल. मार्च २०२० अखेरपर्यंत सी.एम.एस. सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित आहे. परिणामी व्यावसायिक धाव जून -जुलै २०२० सुरु होऊ शकेल.

नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका १ ची कार्यवाही सेवा आणि निगराणी खाजगी चालाकामार्फात करण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी सकाळ मूल्य प्रारूप स्वीकारण्यात आले आहे. नवी मुंबई मेट्रोच्या २,३ आणि ४ मार्गिकांचा आर.आय.टी.इ.एस.ने सादर केलेला तपशीलवार प्रकल्प अहवाल संचालक मंडळाणे मान्य केला आहे.

मान्यताप्राप्त तपशीलवार प्रकल्प अहवालानुसार  म.औ.वि.म., महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार यांच्या आर्थिक सहाय्याकरता प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून त्यानंतर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.

तांत्रिक वैशिष्ट्ये

एलिव्हेटेड मेट्रोच्या संदर्भात व्हायाडक्ट ए व्हवायडॉ हा एक व्यासपीठ आहे ज्यावर मेट्रो रेल्वे ट्रॅक बांधला जाईल. ते रस्तेबाहेर फिरत राहतील कारण रस्त्याच्या विभाजकांवर बांधला जाईल आणि त्यामुळे रस्ता वाहतूक अडथळा नसल्याची खात्री करुन घेईल. 

व्हायडक्टची
अधोरेखित विद्यूकाचे मोठ्या भागावरील अधोसंरचनामध्ये फक्त समर्थित स्पेन्सचा समावेश आहे. तथापि विद्यमान पूल, स्पेशल स्टील किंवा निरंतर युनिट मोठ्या क्रॉसिंग / ओवरसह किंवा पुरविल्या जातील. जवळजवळ सर्व सर्व समर्थित मानक स्पेन्ससाठी बॉक्स गर्डर अधिकाधिक बांधणी प्री-कास्ट आणि प्री-टॅस्टेड सेगमेंटल कन्स्ट्रक्शन ऑफ इपॉक्नी बाँडेड जॉइंट्सद्वारे केली जाईल.
व्हायडक्ट अधिरचनेचा एकल कास्ट-इन-प्लेस आर.सी. मानक परिभ्रमणासाठी, घाट थोडावेळ बॉक्स जाब्सच्या खाली धरून राहण्यास मदत करते. पावसाच्या पाण्यावर ओलाडण्यामुळे ड्रेनेजसाठी खांबावर एक बाह्य उतार (खांब) दिला जाईल. 

स्टेशन्स
तिकिटिंग, सूचना केंद्र इत्यादीसारख्या प्रवासी सुविधा तसेच कार्यक्षेत्रातील भाग ही सार्वजनिक व गैर-सार्वजनिक विभागात विभागल्या जातील. स्टेशन रस्त्याच्या मधोमध असल्याने, गावाच्या अंतर्गत 5.5 मीटरचा किमान उभ्या लाटेचा पुरवठा केला जाईल. 

प्लॅटफॉर्म
प्लॅटफॉर्म रस्त्यांवरून सुमारे 12.5 मीटरच्या स्तरावर आहेत. पेअर क्षेत्रामध्ये पायऱ्या, एस्केलेटर आणि लिफ्टची तरतूद केली गेली आहे, उदा. कॉसॉर्स ते प्लॅटफॉर्म. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर, एका एस्केलेटरची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, संमेलनाशी कनेक्ट असलेल्या प्रत्येक व्यासपीठावर दोन सीरीयके 6 मीटरच्या संयुक्त रूंदीसह प्रदान केल्या जातात. 
ही पायर्या आणि एस्केलेटर एकत्रितपणे 5.5 मिलीमीटरमध्ये प्लॅटफॉर्मवरून आपत्कालीन परिस्थितीत जास्तीत जास्त जमा झालेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी पुरेसा एस्केप क्षमता प्रदान करते. वृद्ध आणि अपंगांसाठी प्रवेश देण्यासाठी प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येकी एक उचलले गेले आहे. रस्त्यापासून जवळ जवळ 8 मीटर पर्यंत वाढणा-या रस्त्यांवरून रस्त्यावरून होणाऱ्या प्रवाशांच्या हालचालींच्या हालचालींच्या पायर्यांखेरीज एस्केलेटर आणि लिफ्टची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. 

सिग्नलिंग
एनएमएमसाठी सिग्नलिंग सिस्टम स्वयंचलित ट्रेन संरक्षण (एटीपी), ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन (एटीओ) आणि ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन (एटीएस) यांचा समावेश असलेल्या एक सतत स्वयंचलित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली आहे. सिग्नलिंग आणि ट्रेन कंट्रोल सिस्टीम, उप-घटक / प्रणाली आंतरराष्ट्रीय मानके यांच्याशी सुसंगत असतील जसे की सेनईएलईसी, आयईसी, बीएस, आयएस, आयटीयू-टी इत्यादी.
एटीपी ब्रेकिंग वक्रावर सतत लक्ष ठेवून सक्षम लक्ष्यित पॉइंट, स्टॉपिंग पॉईंट, ट्रॅव्हल आणि रोलबॅकचे दिशानिर्देश, गती आणि विशिष्ट निर्बंध यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात सक्षम असेल आणि रेल्वे गाड्यांच्या दरम्यान सुरक्षा अंतर कायम ठेवेल. आवश्यक असल्यास, त्यास ऑडिओ-व्हिज्युअल इशारा आणि ब्रेक्सचा उपयोग देखील होऊ शकतो.
रेल्वे नियंत्रण कक्षाचे नियंत्रण स्टेशन नियंत्रण कक्षाकडून केले जाईल. मार्ग-क्रॉसिंग / मार्गांची स्थापना करण्यासाठी संगणक-आधारित इंटरलॉकिंग प्रदान केले जाईल. दळणवळण आधारित रेल्वे नियंत्रण (सीबीटीसी) सिग्नलिंगदेखील डिपोमध्ये वापरण्यात येईल. 

डेपो-आणि-कार्यशाळा
तळोजा येथे एक डेपो-कम-कार्यशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये खालीलपैकी किमान तपासणी व लाइन-ईची अनिर्धारित दुरुस्ती, सर्व पीओएच / आयओएच आणि दोन्ही ओळींच्या दुरुस्तीची कामे आणि लाइनच्या रेक्सच्या स्टॉलिंगचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल. -आय.
खांदेश्वर येथील किरकोळ डिपोचा वापर किरकोळ तपासणी आणि लाइन -2 गाड्यांची अनिर्धारित दुरुस्ती, मोठी किंवा लहान उपकरणे बदलणे, डब्यांची उचलणे आणि लाइन -2 उपकरणांच्या देखरेखीसाठी सर्व गाड्यांच्या स्थिर करण्याकरिता वापरण्यात येईल.
प्रमुख घटकांच्या स्थिती नियंत्रणाद्वारे उपकरणाच्या कामगिरीचे परीक्षण करणे. ही संकल्पना म्हणजे गरज आधारित देखभालीची व्यवस्था विकसित करणे, ज्याचा दैनिक तपासणी, 'ए' तपासणी, 'बी' प्रकार तपासणी, 'आयओएच' आणि 'पीओएच' सारख्या वेळापत्रकाप्रमाणे योग्य प्रकारे कॉन्फिगर करणे शक्य आहे. श्रमाविषयक गहन कार्यपद्धती किमान ठेवली जातात. विश्वसनीयता सह गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी कला यंत्रणा स्टेटसह ऑटोमेशन.

प्रवासी सुविधा

संसदेमध्ये प्रवासी सुविधा जसे तिकीट काउंटर्स / स्वयंचलित तिकिटे विकणारी मशीन, तिकीट गेट इत्यादी प्रस्तावित आहेत. या सर्व सुविधा एकसारख्या एकसारख्या प्रणालीसाठी उपलब्ध केल्या गेल्या आहेत, जरी सुविधांची आवश्यकता स्टेशन-स्टेशनपर्यंत बदलू शकते 
हे प्लॅटफॉर्म रुंदी आणि पायर्या / एस्केलेटरच्या तरतूदी लागू होते. सर्व स्टेशनसाठी सामान्य कार्यकाळात 2031 पर्यंत कुठल्याही स्टेशनवर आवश्यक असलेली सर्व क्षमता वापरली गेली आहे. या कारणास्तव, पीक टप्प्याटप्प्याने पीक तासांच्या वाहतुकीचे 2% असे गृहित धरले जाते आणि आपत्कालीन स्थितीत स्थानकावर स्टेशनवर खाली येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

तिकिट गेट्स
कोणत्याही स्टेशनवर कमीतकमी दोन तिकीट दरवाजे पुरवले जातील. सर्व स्थानकांवर एकसमान जागा देण्यात आली आहे जिथे दरवाजे स्थापित केले जाऊ शकतात आणि जेव्हा आवश्यक असेल. ओळीच्या कार्याच्या सुरुवातीला मॅन्युअल तिकिट जारी करण्याच्या प्रस्तावित प्रस्तावित आहे. नंतरच्या टप्प्यावर, सदस्यांमध्ये स्पेसची तरतूद केल्याबद्दल स्वयंचलित टीआयएम वापरल्या जाऊ शकतात. प्रस्तावित तिकीट यंत्रणा सिंगल प्रवासासाठी मल्टीपल जर्नी आणि टोकनसाठी कमी स्मार्ट कार्ड प्रकारचा संपर्क असेल. 

दूरसंचार
दूरसंचार प्रणालीमध्ये रेडिओ सिस्टम, क्लोज सर्किट टीव्ही, सार्वजनिक घोषणा (पीए), लोक सूचना डिस्प्ले सिस्टम (पीआयडीएस), टेलिफोन इत्यादी समाविष्ट आहेत. दूरसंचार यंत्र सिग्नलिंग सिस्टीम आणि एससीएडीए, एएफसी इत्यादीसारख्या अन्य प्रणालींसाठी संप्रेषण आधारस्तंभ म्हणून कार्य करते. प्रस्तावित दूरसंचार यंत्रणा खालील गरजेची पूर्तता करेल:

  • स्टेशनला समर्पित संप्रेषण आणि टेलिफोन एक्सचेंज
  • रेल्वे गंतव्य निर्देशक
  • एकात्मिक प्रवासी घोषण प्रणाली,
  • प्रवासी माहिती आणि प्रदर्शन प्रणाली
  • केंद्रीय नियंत्रण आणि स्थलांतरित कार आणि देखभाल कर्मचारी यांच्यात त्वरित ऑनलाइन रेडिओ कम्युनिकेशन, वाहतूक नियंत्रण, देखभाल नियंत्रणाचे नियंत्रण आणि आपत्कालीन नियंत्रण

कम्युनिकेशन सिस्टम सिस्टम
डिजिटल ट्रंक रेडियो तंत्रज्ञानावर आधारित टेटर इंटरनॅशनल स्टँडर्ड असेल. ही प्रणाली आता परदेशात मेट्रो / रॅपिड ट्रान्झिट सेवांमधील मोबाइल रेडिओ कम्युनिकेशनसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. सर्व स्टेशन आणि ओसीसी निश्चित रेडिओ सेटसह प्रदान केले जातील. या प्रणालीने स्थलांतरित मोटार चालविण्याच्या दरम्यान कोणत्याही ठिकाणाहून आणि केंद्रीय नियंत्रणा दरम्यान झटपट मोबाइल रेडिओ संवादाची तरतूद केली जाईल. मोटोरमॅन अगदी मध्यवर्ती नियंत्रणाद्वारे नेटवर्कमध्ये कोणत्याही स्टेशनशी संपर्क साधू शकतो, अपघात, अग्निशामक, ब्लॉक इ. सारख्या कुठल्याही आणीबाणीबद्दल रेल्वे गाडी कळविण्याबरोबरच सुरक्षा कामगिरी सुधारेल. 

प्रवासी घोषणापत्र
प्रणाली स्थानिक स्टेशन तसेच ओसीसी मधून घोषित करण्यास सक्षम असेल. आणीबाणीच्या घोषणेसंदर्भात स्टेशन पातळीवरील घोषणांकडे अधिक प्राथमिकता असेल ऑटोमॅटिक ट्रेनच्या एनेक्लाइड घोषणेसाठी सिस्टम सिग्नलिंग सिस्टमशी जोडला जाईल. माहिती प्रणाली पीए प्रणालीशी एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे आणि त्याच MMI पासून उपलब्ध आहे. बोर्ड सर्व स्टेशनांच्या सर्व प्लॅटफॉर्म आणि कॉन्ट्रेरेसवर प्रदान केले जातील. 

बंद सर्किट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही) सिस्टीम
प्रत्येक स्टेशनवर देखरेख करण्यासाठी ऑपरेशनसाठी सीसीटीव्ही प्रणाली व्हिडिओ पाळत ठेवणे आणि रेकॉर्डिंग फंक्शन प्रदान करेल. प्रत्येक स्थानकांवर आणि दूरध्वनी ओसीसीकडून देखरेख शक्य होईल. सीसीटीव्ही यंत्रणेचा आधार आयपी तंत्रज्ञानावर आधारित असेल आणि त्यात स्थिर कॅमेरा आणि पॅन / टिल्ट / झूम (पीटीझेड) कॅमेरा यांचा समावेश असेल. कॅमेरे अशा क्षेत्रांवर असतील जिथे सुरक्षा, सुरक्षा आणि गर्दी नियंत्रण हेतूसाठी मॉनिटर करणे आवश्यक आहे. 

प्रशिक्षक आकार आणि वैशिष्ट्ये
रेल्वेची सुरुवातीच्या स्वरूपाची रचना (वर्ष 2014) ही 4 कार ट्रेन (ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार + मोटार कार + मोटार कार + ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार आहे) आणि 2021 मध्ये, 6 कार ट्रेन (ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार + मोटार) साठी प्रस्तावित केली गेली आहे. कार + मोटार कार + ट्रेलर कार + मोटार कार + ड्रायव्हिंग ट्रेलर कार) ट्रॅफिक डिमांडमध्ये वाढ झाल्यामुळे प्रत्येक कोच जवळपास असेल 22m लांब सामान्य प्रवाशांमध्ये स्पीड प्रवाशांची क्षमता दर चौरस मीटरमध्ये 6 व्यक्ती आहे आणि पीक वेळेच्या क्रश स्थितीत 8 व्यक्ती आहेत. 
4 कोच गाडी - 1500 व्यक्ती (बैठक - 200; स्थायी - 1300) 
6 कोच गाडी - 2250 व्यक्ती (जागा - 300; स्थायी - 1 9 50)

संपूर्ण ट्रेनला सर्व कोचमध्ये प्रवासी समान प्रकारे वितरीत करण्यासाठी नियुक्त केले जाईल. कोचमध्ये त्वरण आणि मंदीचा उच्च दर असेल. प्रवासी वाहून क्षमता वाढवण्यासाठी, अनुदैर्ध्य आसन व्यवस्था स्वीकारली जाईल.

भावी टप्पे

प्राधान्य - 1 कॉरिडॉर -1
(अंमलबजावणी संस्था, सिडको) 
नवी मुंबईच्या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी एकत्रितपणे पूर्ण करण्यासाठी कॉरिडॉरच्या लाइन 2 आणि 3 च्या कार्यान्वयनास प्राधान्य देण्यात आले आहे. संरेखणात, अतिक्रमण, अडथळा, प्रमुख उपयोगिते किंवा जंगले अस्तित्वात नाहीत. म्हणून अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही समस्या अपेक्षित नाही. 2015 पर्यंत लाइन 2 आणि 2016 पर्यंत लाइन 3 पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्राधान्य - 2 मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्प
(अंमलबजावणी संस्था, एमएमआरडीए) 

1. एनएमआयएद्वारे मानखुर्द-पनवेलची लांबी 32 कि.मी. आहे. (साधारणतः) 
2. शिवडी-खारोपार-एनएमआयए (एमटीएचएल) ज्याची लांबी 22 किमी आहे. (साधारण)

प्राधान्य - 3 मेट्रो रेल्वे मार्गिका
(अंमलबजावणी संस्था, एनएमएमसी) 

1. दिघे-तुर्भे-बेलापूर (लांबीः 20 कि.मी. अंदाजे) 
2. वाशी-घणसोली-महपई (लांबी: 9 कि.मी. अंदाजे) 

या प्रकल्पांनंतर प्राथमिकता पूर्ण करणे या प्रकल्पांचे वित्तपुरवठा पीपीपी मॉडेलवर केले जाते, राज्य / केंद्र सरकारचे समर्थन इत्यादींना एकाचवेळी अंतिम रूप दिले पाहिजे. 

नवी मुंबई मेट्रोची राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे खालील कर आणि कर्तव्येतून मुक्तीः डीएमआरसीमध्ये करण्यात आल्याप्रमाणे अपेक्षित आहे: 
1) सर्व आयातित उपकरणे आणि रोलिंग समभागांवर कस्टम ड्यूटी 
2. सर्व देशी उत्पादन केलेले उपकरण आणि रोलिंग स्टॉकवर एक्साइज ड्यूटी 
. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सर्व खरेदी विक्री कर
4. मेट्रोच्या कार्यासाठी लागणाऱ्या विजेची गरज 
5. म्युनिसिपल कर