महागृहनिर्माण योजना २०२२ (सोडत दिनांक : ०८-०४-२०२२)

अ.क्र. योजना
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सर्वसाधारण गट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक
विजेते यादी विजेते यादी प्रतिक्षा यादी
1 S-34_TALOJA_PLOT_NO.1
2 S-34_TALOJA_PLOT_NO.6
3 SECTOR_11_PLOT_NO.1_DRONAGIRI --
4 S-36_TALOJA_PLOT_NO.1 --
5 S-36_TALOJA_PLOT_NO.2 --
6 SECTOR_10_PLOT_NO.1_GHANSOLI --
7 SECTOR_10_PLOT_NO.2_GHANSOLI --
8 SECTOR_12_PLOT_NO.63_DRONAGIRI --
9 SECTOR_15_KALAMBOLI --
10 SECTOR_21_TALOJA
11 SECTOR_22_TALOJA
12 SECTOR_27_TALOJA
13 SECTOR_37_TALOJA
14 SECTOR_40_KHARGHAR --
15 SECTOR_12_PLOT_NO.68_DRONAGIRI --