पोलीस गृहनिर्माण योजना २०२० (सोडत दिनांक : १०-११-२०२०)

अ.क्र. योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक
प्रथम फेरी - विजेते द्वितीय फेरी – विजेते तृतीय फेरी - प्रतिक्षा यादी चतुर्थ फेरी - प्रतिक्षा यादी
1 १५-कळंबोली -- --
2 २१-तळोजा -- --
3 २२-तळोजा -- -- --
4 २७-तळोजा -- -- --
5 ३७-तळोजा -- -- --
6 ४०-खारघर -- -- --
7 पी१-१०_घणसोली -- --
8 पी१-११_द्रोणागिरी -- -- --
9 पी२-१०_घणसोली -- --
10 पी६३-१२_द्रोणागिरी -- -- --
11 पी६८-१२_द्रोणागिरी -- -- --
12 एस-३४-तळोजा_पी१ -- -- --
13 एस-३४-तळोजा_पी६ -- -- --
14 एस-३६-तळोजा_पी१ -- -- --
15 एस-३६-तळोजा_पी२ -- -- --

अ.क्र. योजना अल्प उत्पन्न गट
प्रथम फेरी - विजेते द्वितीय फेरी – विजेते तृतीय फेरी - प्रतिक्षा यादी चतुर्थ फेरी - प्रतिक्षा यादी
1 १५-कळंबोली -- --
2 २१-तळोजा -- --
3 २२-तळोजा -- --
4 २७-तळोजा -- --
5 ३७-तळोजा -- --
6 ४०-खारघर -- --
7 पी१-१०_घणसोली -- --
8 पी१-११_द्रोणागिरी -- -- --
9 पी२-१०_घणसोली -- --
10 पी६३-१२_द्रोणागिरी -- -- --
11 पी६८-१२_द्रोणागिरी -- -- --
12 एस-३४-तळोजा_पी१ -- -- --
13 एस-३४-तळोजा_पी६ -- -- --
14 एस-३६-तळोजा_पी१ -- -- --
15 एस-३६-तळोजा_पी२ -- -- --

e