महागृहनिर्माण योजना - ऑगस्ट २०२२ (सोडत दिनांक : २३-११-२०२२)

अ.क्र. योजना
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सर्वसाधारण गट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सर्वसाधारण गट
विजेते यादी विजेते यादी प्रतिक्षा यादी प्रतिक्षा यादी
1 S_34_TALOJA_PLOT_NO.1
2 S_34_TALOJA_PLOT_NO.6
3 S_36_TALOJA_PLOT_NO.1
4 S_36_TALOJA_PLOT_NO.2
5 SECTOR_11_PLOT_NO.1_DRONAGIRI
6 SECTOR_12_PLOT_NO.63_DRONAGIRI
7 SECTOR_12_PLOT_NO.68_DRONAGIRI
8 SECTOR_15_KALAMBOLI
9 SECTOR_21_TALOJA
10 SECTOR_22_TALOJA
11 SECTOR_37_TALOJA
12 SECTOR_40_KHARGHAR
13 SECTOR_27_TALOJA