स्वप्नपूर्ती आणि महागृहनिर्माण योजना २०१८-१९ (दिनांक : २६-११-२०१९)

अ.क्र. योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अल्प उत्पन्न गट
विजेते व प्रतिक्षा यादी विजेते व प्रतिक्षा यादी
1 स्वप्नपूर्ती योजना

अ.क्र. योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक
प्रथम फेरी - विजेते द्वितीय फेरी – विजेते तृतीय फेरी - प्रतिक्षा यादी चतुर्थ फेरी - प्रतिक्षा यादी अंतिम यादी
1 महागृहनिर्माण - सेक्टर २१, तळोजा -- --
2 महागृहनिर्माण - सेक्टर २२, तळोजा -- --
3 महागृहनिर्माण - सेक्टर २७, तळोजा -- --
4 महागृहनिर्माण - सेक्टर ३७, तळोजा -- --
5 महागृहनिर्माण - सेक्टर ४०, खारघर -- --
6 महागृहनिर्माण - सेक्टर १५, कळंबोली -- --
7 महागृहनिर्माण - सेक्टर १०, प्लॉट नं २, घणसोली -- --
8 हागृहनिर्माण - सेक्टर ११, प्लॉट नं १, द्रोणागिरी -- --
9 महागृहनिर्माण - सेक्टर १२,प्लॉट नं ६३, द्रोणागिरी -- --
10 महागृहनिर्माण - सेक्टर १२,प्लॉट नं ६८, द्रोणागिरी -- --
11 महागृहनिर्माण - एस-३४, तळोजा, प्लॉट नंबर. १
12 महागृहनिर्माण - एस-३४, तळोजा, प्लॉट नंबर. ६ --
13 महागृहनिर्माण - एस-३६, तळोजा, प्लॉट नंबर. १
14 महागृहनिर्माण - एस-३६, तळोजा, प्लॉट नंबर. २ -- --

अ.क्र. योजना अल्प उत्पन्न गट
प्रथम फेरी - विजेते द्वितीय फेरी – विजेते तृतीय फेरी - प्रतिक्षा यादी चतुर्थ फेरी - प्रतिक्षा यादी अंतिम यादी
1 महागृहनिर्माण - सेक्टर २१, तळोजा -- --
2 महागृहनिर्माण - सेक्टर २२, तळोजा -- --
3 महागृहनिर्माण - सेक्टर २७, तळोजा -- --
4 महागृहनिर्माण - सेक्टर ३७, तळोजा -- --
5 महागृहनिर्माण - सेक्टर ४०, खारघर -- --
6 महागृहनिर्माण - सेक्टर १५, कळंबोली -- --
7 महागृहनिर्माण - सेक्टर १०, प्लॉट नं २, घणसोली -- --
8 हागृहनिर्माण - सेक्टर ११, प्लॉट नं १, द्रोणागिरी -- --
9 महागृहनिर्माण - सेक्टर १२,प्लॉट नं ६३, द्रोणागिरी -- --
10 महागृहनिर्माण - सेक्टर १२,प्लॉट नं ६८, द्रोणागिरी -- --
11 महागृहनिर्माण - एस-३४, तळोजा, प्लॉट नंबर. १
12 महागृहनिर्माण - एस-३४, तळोजा, प्लॉट नंबर. ६
13 महागृहनिर्माण - एस-३६, तळोजा, प्लॉट नंबर. १ -- --
14 महागृहनिर्माण - एस-३६, तळोजा, प्लॉट नंबर. २

e