पुनर्विकासा बद्दल माहिती

अनुक्रमांक वर्णन दुवा
1. पुनर्विकासा बद्दल माहिती

शासन निर्णय

अनुक्रमांक वर्णन दुवा
1. पुनर्विकास संबंधित सिडको जीआर
2. पुनर्विकास संबंधित न.मुं.म.पा. जीआर

क्षेत्रीय आराखडा

अनुक्रमांक शहर नाव दुवा
1. ऐरोली
2. घणसोली
3. कोपरखैरणे
4. सानपाडा
5. वाशी
6. नेरुळ
7. सीबीडी बेलापूर
8. कळंबोली
9. पनवेल

उत्तर सहस्वामित्व योजना

Sr no. Description PDF

ऐरोली

1. AL2E.463
2. AL16.1
3. AL16.7
4. AL16.12
5. AL17.13
6. AL19.15
7. AL19.17
8. AL19.19
9. AL19.28
10. AL19.30
11. AL19.32

घणसोली

1. GL6.14
2. GL6.16
3. GL6.23
4. GL6.26
5. GL6.32
6. GL7.C
7. GL7.D
8. GL7.F
9. GL7.H
10. GL9
11. GL9.PH1
12. GL9.PH2
13. GL9.PH3
14. GL9.PH4
15. GL9.PH5

कोपरखैरणे

1. KK9.3
2. KK9.8
3. KK10.1
4. KK10.2
5. KK10.3
6. KK10.4
7. KK10.5
8. KK10.6
9. KK10.7
10. KK10.8
11. KK15.2
12. KK15.3
13. KK15.5
14. KK15.6
15. KK15.7
16. KK15.9
17. KK15.10
18. KK16.2
19. KK16.3
20. KK16.4
21. KK16.5
22. KK16.6
23. KK16.7
24. KK16.9
25. KK16.10
26. KK17.2
27. KK17.3
28. KK17.4
29. KK17.5
30. KK17.6
31. KK17.7
32. KK17.9
33. KK17.10
34. KK18.2
35. KK18.3
36. KK18.4
37. KK18.5
38. KK18.6
39. KK18.7
40. KK18.9
41. KK18.10
42. KK23.2
43. KK23.3
44. KK23.6
45. KK23.15

नेरुळ

1. NL1A.1A
2. NL1A.1B
3. NL1A.2
4. NL1A.3
5. NL2.2
6. NL2.3
7. NL2.4
8. NL2.5
9. NL2.6
10. NL2.6A
11. NL2.7
12. NL2.7A
13. NL2.8
14. NL2.4
15. NL2.9
16. NL2.10
17. NL3.1
18. NL3.3
19. NL3.4
20. NL3.5
21. NL3.6
22. NL3.7
23. NL3.9
24. NL3.11
25. NL3.12
26. NL3.13
27. NL3.14
28. NL2.4
29. NL3.21
30. NL3.23
31. NL4.1
32. NL4.2
33. NL2.2
34. NL2.3
35. NL4.5
36. NL4.6
37. NL4.7
38. NL4.8
39. NL4.8.C
40. NL4.9
41. NL6.2
42. NL6.6
43. NL6.7
44. NL6.10
45. NL6.13
46. NL6.15
47. NL6.16
48. NL6.19
49. NL8.1
50. NL8.3
51. NL8.4
52. NL4.8
53. NL8.7
54. NL8.8
55. NL8.8.6
56. NL6.6
57. NL8.11
58. NL8.15
59. NL8.16
60. NL8.16A
61. NL8.17
62. NL8.18
63. NL8.19
64. NL8.20
65. NL9.7
66. NL9.8
67. NL9.9
68. NL9.10
69. NL10.1
70. NL10.2
71. NL10.3
72. NL10.4
73. NL10.6
74. NL10.7
75. NL10.8
76. NL10.10
77. NL10.11
78. NL10.13
79. NL10.4
80. NL10.14
81. NL10.15
82. NL10.16
83. NL10.17
84. NL10.21
85. NL10.22
86. NL10.23
87. NL10.25
88. NL10.26
89. NL10.27
90. NL11.3
91. NL11.4
92. NL11.6
93. NL11.7
94. NL10.6
95. NL11.10
96. NL11.13
97. NL11.14
98. NL11.15
99. NL11.16
100. NL11.17
101. NL11.18
102. NL11.20
103. NL11.21
104. NL11.22
105. NL10.11
106. NL15.1
107. NL15.1C
108. NL15.1D
109. NL15.2
110. NL15.2D
111. NL15.3
112. NL15.5&4
113. NL15.6
114. NL15.7
115. NL15.9
116. NL15.13
117. NL16.5
118. NL16.7
119. NL16.8
120. NL16.9
121. NL16.10
122. NL16.11
123. NL16.14
124. NL16.15
125. NL18.1
126. NL18.2
127. NL18.4
128. NL18.5
129. NL18.7
130. NL18.8
131. NL18.12
132. NL18.13
133. NL18.14
134. NL18.18
135. NL18.19
136. NL18.20
137. NL18.21
138. NL18.22
139. NL18.23
140. NL18.24
141. NL18.27
142. NL18.35
143. NL18.36
144. NL18.36.C
145. NL24.1
146. NL24.3
147. NL24.4
148. NL24.5
149. NL46.4
150. NL46.6
151. NL46.8
152. NL46.10
153. NL46.11
154. NL46.12
155. NL48.9
156. NL48.10
157. NL48.11
158. NL48.13
159. NL48.17
160. NL48.20
161. NL48.23
162. NL48.28
163. NL48.31
164. NL48.37
165. NL48.38
166. NL48.40
167. NL48.42
168. NL24.4
169. NL48.44
170. NL48.46
171. NL48.49
172. NL48.50
173. NL48.51
174. NL48.52
175. NL24.4
176. NL48A.7
177. NL48A.9
178. NL48A.10
179. NL48A.12
180. NL48A.15
181. NL48A.17

सानपाडा

1. SP3.1
2. SP3.2
3. SP3.4
4. SP4.1
5. SP4.2
6. SP4.3
7. SP4.4
8. SP4.11
9. SP4.12
10. SP4.16
11. SP4.18
12. SP7.3
13. SP7.9
14. SP7.I
15. SP7.VI
16. SP7.VII
17. SP7.VIII
18. SP8.5
19. SP8.27
20. SP8.32
21. SP8.34
22. SP8.45
23. SP8.47
24. SP8.50
25. SP10.9
26. SP10.11
27. SP10.12
28. SP10.14
29. SP10.15
30. SP10.17
31. SP10.18
32. SP10.21
33. SP10.24
34. SP10.27
35. SP10.28
36. SP23.276
37. SP23.277
38. SP23.281
39. SP23.282
40. SP23.283
41. SP24.9
42. SP24.10
43. SP24.13
44. SP24.14
45. SP10.18
46. SP24.19
47. SP24.20
48. SP24.22
49. SP24.23
50. SP24.24
51. SP24.30
52. SP24.31
53. SP24.19
54. SP24.34
55. SP24.40
56. SP24.41
57. SP25.7
58. SP25.9
59. SP25.11
60. SP25.12
61. SP25.14
62. SP25.15
63. SP25.16
64. SP25.19
65. SP25.21
66. SP25.24

वाशी

1. VA1A.1
2. VA7.44
3. VA9.3
4. VA9.3A
5. VA9.4
6. VA9.5
7. VA9.6
8. VA9.7
9. VA9.8
10. VA9.9
11. VA9.10
12. VA9.11
13. VA9.12
14. VA9.13A
15. VA9.14
16. VA9.15
17. VA9.15
18. VA9.18
19. VA9.19
20. VA10.1
21. VA10.2
22. VA10.3
23. VA10.4
24. VA10.4-1
25. VA10.5
26. VA10.6
27. VA10.7
28. VA10.8
29. VA10.8
30. VA10.10
31. VA10.11
32. VA15&16
33. VA15&16.1
34. VA15.1
35. VA15.2
36. VA15.3
37. VA15.4
38. VA15.47
39. VA16.2
40. VA16.4
41. VA29.1

सीबीडी बेलापूर

1. CBD1.7
2. CBD3.4
3. CBD3.5
4. CBD3.6
5. CBD3.8
6. CBD4.1
7. CBD4.3
8. CBD4.6
9. CBD4.7
10. CBD4.8
11. CBD5.2
12. CBD5.6
13. CBD5.9
14. CBD5.10
15. CBD8.1
16. CBD8.2
17. CBD8.3
18. CBD8.4
19. CBD8.5
20. CBD8.6
21. CBD8.7
22. CBD8.7
23. CBD8.8
24. CBD8.9
25. CBD8.10
26. CBD8.11
27. CBD8.12
28. CBD9.D
29. CBD21&22.5
30. CBD21&22.12

दक्षिण सहस्वामित्व योजना

अनुक्रमांक वर्णन दुवा

कळंबोली

1. KL1.1
2. KL1.2
3. KL1.3
4. KL1.4
5. KL1.25
6. KL1.26
7. KL1E.14
8. KL1E.15
9. KL2.1
10. KL2.2
11. KL2.3
12. KL2.4
13. KL2.5
14. KL2E.1
15. KL2E.2
16. KL2E.3
17. KL3.1
18. KL3.2
19. KL3.3
20. KL3.4
21. KL3.5
22. KL3.6
23. KL3E.2
24. KL3E.3
25. KL3E.4
26. KL3E.5
27. KL3E.6
28. KL3E.7
29. KL3E.9
30. KL3E.10
31. KL3E.12
32. KL3E.13
33. KL3E.14
34. KL3E.15
35. KL3E.A1
36. KL3E.B11
37. KL3E.E1-KL6
38. KL4E.2
39. KL4E.5
40. KL4E.6
41. KL4E.7
42. KL4E.8
43. KL4E.10
44. KL4E.11
45. KL4E.12
46. KL4E.13
47. KL4E.14
48. KL4E.15
49. KL4E.A1
50. KL4E.B9
51. KL5.1
52. KL5.2
53. KL5.2.2
54. KL5.3
55. KL1.26
56. KL5.8
57. KL5.9
58. KL5E.3
59. KL5E.4
60. KL5E.6
61. KL5E.8
62. KL5E.11
63. KL6.1
64. KL6.2
65. KL6.4
66. KL6.7
67. KL6.8
68. KL6.9
69. KL6.13
70. KL6E.1
71. KL6E.3
72. KL6E.4
73. KL10.1
74. KL10.1.1
75. KL10.1.2
76. KL10.3
77. KL10.4
78. KL10.5
79. KL10.6
80. KL10.7
81. KL10.8
82. KL10.10
83. KL10.11
84. KL10.12
85. KL10.23
86. KL10.24
87. KL10.25
88. KL10.28
89. KL 5A-6A
90. KL.WH-854K

पनवेल

1. PL1E.9
2. PL6W.2
3. PL6W.3
4. PL6W.4
5. PL6W.6
6. PL6W.7
7. PL6W.8
8. PL7E.C1
9. PL7E.C2
10. PL7E.C3
11. PL7E.C4
12. PL7E.C5
13. PL7E.C6
14. PL8.3
15. PL8.4
16. PL8.5
17. PL8.6
18. KL1.4
19. PL8.7.1
20. PL8.13
21. PL8.14
22. PL8W.3
23. PL8W.6
24. PL8W.7
25. PL8W.8
26. PL8W.9
27. PL11W.10
28. PL11W.16
29. PL13.4
30. PL13.6
31. PL13.10
32. PL13.10A.8
33. PL13.16A
34. PL13.16B
35. PL14E.1
36. PL14E.1.1
37. PL14E.2
38. PL14E.2.1
39. PL14E.3
40. PL14E.3.1
41. PL14E.4
42. PL14E.4.1
43. PL14E.5
44. PL14E.5.1
45. PL14W.1
46. PL14W.1A
47. PL15E.4
48. PL15E.5
49. PL15E.6
50. PL15E.7
51. PL15E.8
52. PL17E.1
53.
54. PL17E.3
55. PL17E.4
56. PL17E.5
57. PL17E.6
58. PL17E.7
59. PL17E.7.1
60. PL17E.1
61. PL17E.9
62. PL17E.10
63. PL18E.8
64. PL18E.8
65. PL18E.14
66. PL18E.14