संचालक मंडळ ठराव

संचालक मंडळ ठराव

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 दि. ०८/०१/२०१३ रोजी झालेल्या ५४३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
2 दि. १६/०३/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
3 दि. २३/०४/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
4 दि. १७/०५/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
5 दि. ६/०६/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
6 दि. १०/०७/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४८ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
7 दि. ०८/०८/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४९ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
8 दि. ०८/०८/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५० व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
9 दि. ०८/०८/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५१ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
10 दि. ३०/०९/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५२ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
11 दि. १८/११/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
12 दि. १८/११/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
13 दि. २८/११/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
14 दि. २७/०६/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
15 दि. १८/१२/१३ रोजी 'नागपूर' कार्यालयात झालेल्या ५५५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
16 दि. २९/०१/१४ रोजी 'नागपूर' कार्यालयात झालेल्या ५५६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
17 ५५७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
18 ५५८ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
19 ५५९ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
20 ५६१ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक
21 ५६२ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
22 ५६३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
23 ५६४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
24 ५६५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
25 ५६६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
26 ५६७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
27 ५६८ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
28 ५६९ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
29 ५७० व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
30 ऑगस्ट २०१० ते मार्च २०१३ दरम्यान सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक भाग-II.
31 एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१४ दरम्यान सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक भाग-III.
32 ५७२ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
33 ५७३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
34 ५७१ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
35 ५७४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
36 ५७५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
37 ५७६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
38 ५७७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
39 ५६० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
40 ५६१ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
41 ५६२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
42 ५६३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
43 ५६४ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
44 ५६६ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
45 ५६७ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
46 ५६८ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
47 ५६९ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
48 ५७० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
49 ५७१ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
50 ५७२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
51 ५७३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
52 ५७५ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
53 ५७६ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
54 ५७७ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
55 ५७८ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
56 ५८० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
57 ५८१ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
58 ५८२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
59 ५८३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
60 ५८३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
61 ५८४ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
62 ५८५ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
63 सिडको संचालक मंडळाच्या ५८४ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
64 सिडको संचालक मंडळाच्या ५८५ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
65 सिडको संचालक मंडळाच्या 610 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
66 सिडको संचालक मंडळाच्या 611 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
67 सिडको संचालक मंडळाच्या 612 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त

अधिकार वाटप

अधिकार वाटप

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 न.मुं.म.पा. क्षेत्र अंतर्गत धोकादायक संरचना पुनर्विकास पुनर्रचना संबंधित शासन निर्णय
2 सिडको क्षेत्र अंतर्गत धोकादायक संरचना पुनर्विकास पुनर्रचना संबंधित शासन निर्णय

अधिकार्यांचे प्रतिनिधी

अधिकार्यांचे प्रतिनिधी

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 भूमी विभाग (१२.५%)
2 वास्तुशास्त्र विभाग
3 अभियांत्रिकी विभाग
4 मालमत्ता विभाग
5 माहिती तंत्रज्ञान विभाग
6 नियोजन विभाग
7 बांधकाम परवानगी विभाग
8 शहर सेवा विभाग
9 शहर सेवा विभाग(कॉ. ऑप. हौ. सोसा. यांना भाडेतत्त्वावर भूखंड) (सुधारणा) अधिनियम, २००८
10 (एनएमडीएलआर, २००८) शहर सेवा विभाग
11 अनधिकृत बांधकाम
12 अधिकार शिष्ठमंडळ(नैना प्रकल्प)
13 सहनिबंधक सहकारी संस्था सिडको

विक्रीसाठी अहवाल

विक्रीसाठी अहवाल

क्र. क्रमांक शीर्षक माहिती निर्देशांक सारांश
1 Socio Economic Survey of Households in planned nodes in Navi Mumbai-2005 (Price Rs. 600)
2 Salient features of nodes in Navi Mumbai - 2007 (Price Rs. 500)
3 Survey of industries in Navi Mumbai Region-2007 (Price Rs. 500)
4 Health Infrastructure, Facilities Personnel & Services in Navi Mumbai 2008 (Price Rs. 500)
5 Wholesale, Retail, Service Industry & Open Markets in Navi Mumbai-Employment, investment & Turnover-2009 (Price Rs. 200)
6 Employment in Service Sector in Navi Mumbai: Government and Private Offices - 2009 (Price Rs. 200)
7 Impact of 12.5% scheme on Socio Demographic & Economic Profile of PAPs under Navi Mumbai Project - Summary Report - 2009 (Summary - Price Rs. 200) (Main Report - Price Rs. 500)
8 Primary & Secondary Schools in Navi Mumbai 2010 (Price Rs. 600)
9 An Overview of Financial Performance of CIDCO Since 1970 (Price Rs. 600)
10 Higher & Professional Education in Navi Mumbai 2010 (Price Rs.600)
11 Socio Economic Profile of Households in Planned Nodes in Navi Mumbai
12 Employment in Unorganised Sector in Navi Mumbai : A Socio Economic Profile" (Price Rs. 500 /-).
13 Socio Economic study of Street Vendors in Raigad District in Navi Mumbai (Price Rs. 500 /-)