कार्यसूची

कार्यसूची

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 दि. ०८/०१/२०१३ रोजी झालेल्या ५४३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
2 दि. १६/०३/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
3 दि. २३/०४/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
4 दि. १७/०५/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
5 दि. ६/०६/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
6 दि. १०/०७/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४८ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
7 दि. ०८/०८/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४९ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
8 दि. ०८/०८/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५० व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
9 दि. ०८/०८/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५१ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
10 दि. ३०/०९/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५२ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
11 दि. १८/११/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
12 दि. १८/११/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
13 दि. २८/११/१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५५४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
14 दि. २७/०६/२०१३ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ५४७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
15 दि. १८/१२/१३ रोजी 'नागपूर' कार्यालयात झालेल्या ५५५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
16 दि. २९/०१/१४ रोजी 'नागपूर' कार्यालयात झालेल्या ५५६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
17 ५५७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
18 ५५८ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
19 ५५९ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
20 ५६१ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक
21 ५६२ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
22 ५६३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
23 ५६४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
24 ५६५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
25 ५६६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
26 ५६७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
27 ५६८ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
28 ५६९ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
29 ५७० व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
30 ऑगस्ट २०१० ते मार्च २०१३ दरम्यान सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक भाग-II.
31 एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१४ दरम्यान सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक भाग-III.
32 ५७२ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
33 ५७३ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
34 ५७१ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
35 ५७४ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
36 ५७५ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
37 ५७६ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
38 ५७७ व्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीतील विषयांचे मुख्य निर्देशांक.
39 ५६० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
40 ५६१ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
41 ५६२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
42 ५६३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
43 ५६४ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
44 ५६६ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
45 ५६७ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
46 ५६८ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
47 ५६९ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
48 ५७० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
49 ५७१ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
50 ५७२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
51 ५७३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
52 ५७५ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
53 ५७६ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
54 ५७७ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
55 ५७८ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
56 ५८० व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
57 ५८१ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
58 ५८२ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
59 ५८३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
60 ५८३ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
61 ५८४ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
62 ५८५ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतील कार्यसूची
63 सिडको संचालक मंडळाच्या ५८४ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
64 सिडको संचालक मंडळाच्या ५८५ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
65 सिडको संचालक मंडळाच्या 610 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
66 सिडको संचालक मंडळाच्या 611 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
67 सिडको संचालक मंडळाच्या 612 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
68 सिडको संचालक मंडळाच्या 613 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
69 सिडको संचालक मंडळाच्या 614 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
70 सिडको संचालक मंडळाच्या 615 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
71 सिडको संचालक मंडळाच्या २१/०१/२०१९ रोजी 'निर्मल' कार्यालयात झालेल्या ६१६व्या बैठकीतील घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे संक्षेपाने विवेचन
72 सिडको संचालक मंडळाच्या 617 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
73 सिडको संचालक मंडळाच्या 618 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
74 सिडको संचालक मंडळाच्या 619 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
75 सिडको संचालक मंडळाच्या 620 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
76 सिडको संचालक मंडळाच्या 621 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
77 सिडको संचालक मंडळाच्या 622 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
78 सिडको संचालक मंडळाच्या 623 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
79 सिडको संचालक मंडळाच्या 624 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
80 सिडको संचालक मंडळाच्या 625 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
81 वित्त वर्ष 2015-16 साठी सिडको वार्षिक खाते
82 सिडको संचालक मंडळाच्या 626 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
83 सिडको संचालक मंडळाच्या 627 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
84 सिडको संचालक मंडळाच्या 628 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त
85 सिडको संचालक मंडळाच्या 628 व्या बैठकीचे कार्यवृत्त

अधिकार वाटप

अधिकार वाटप

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 न.मुं.म.पा. क्षेत्र अंतर्गत धोकादायक संरचना पुनर्विकास पुनर्रचना संबंधित शासन निर्णय
2 सिडको क्षेत्र अंतर्गत धोकादायक संरचना पुनर्विकास पुनर्रचना संबंधित शासन निर्णय

अधिकार्यांचे प्रतिनिधी

अधिकार्यांचे प्रतिनिधी

क्र. क्रमांक वर्णन पीडीएफ
1 भूमी विभाग (१२.५%)
2 वास्तुशास्त्र विभाग
3 अभियांत्रिकी विभाग
4 मालमत्ता विभाग
5 नियोजन विभाग
6 बांधकाम परवानगी विभाग
7 शहर सेवा विभाग
8 शहर सेवा विभाग(कॉ. ऑप. हौ. सोसा. यांना भाडेतत्त्वावर भूखंड) (सुधारणा) अधिनियम, २००८
9 (एनएमडीएलआर, २००८) शहर सेवा विभाग
10 अनधिकृत बांधकाम
11 अधिकार शिष्ठमंडळ(नैना प्रकल्प)
12 सहनिबंधक सहकारी संस्था सिडको

विक्रीसाठी अहवाल

विक्रीसाठी अहवाल

क्र. क्रमांक शीर्षक माहिती निर्देशांक सारांश
1 सोशिओ इकोनोमिक सर्व्हे ऑफ हाउसहोल्ड्स इन प्लँड नोड्स इन नवी मुंबई, २००५ रु. ६००
2 सॅलिएन्ट फीचर्स ऑफ नोड्स इन नवी मुंबई, २००७ रु. ५००
3 सर्व्हे ऑफ इंडस्ट्रीज इन नवी मुंबई रिजन, २००७ रु. ५००
4 हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, फॅसीलीटीज पेर्सोनेल अँड सर्व्हिसेस इन नवी मुंबई, २००८ (रु. ५००)
5 होलसेल, रिटेल, सर्विस इंडस्ट्री अँड ओपन मार्केट्स इन नवी मुंबई - एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट अँड टर्नओव्हर-२००९ (रु. २००)
6 एम्प्लॉयमेंट इन सर्व्हिस सेक्टर इन नवी मुंबई: गव्हेरमेंट अँड प्रायव्हेट ऑफिसेस – २००९ (रु २००)
7 इम्पॅक्ट ऑफ १२.५% स्कीम ऑन सोशिओ-डेमोग्राफिक अँड इकोनोमिक प्रोफाईल ऑफ पीएपीज अंडर नवी मुंबई – प्रोजेक्ट – समरी रिपोर्ट, २००९ (समरी रिपोर्ट रु. २००, मेन रिपोर्ट रु. ५००)
8 प्रायमरी अँड सेकंडरी स्कूल्स इन नवी मुंबई – २०१० (रु ६००)
9 अॅन ओव्हरव्ह्यू ऑफ फ़ायनान्शिअल परर्फोर्मंस ऑफ सिडको सिंस १९७० (रु. ६००)
10 हायर अँड प्रोफेशनल एजुकेशन इन नवी मुंबई २०१० (रु ६००)
11 सोशिओ इकोनोमिक प्रोफाईल ऑफ हाउसहोल्ड्स इन प्लँड नोड्स इन नवी मुंबई
12 एम्प्लॉयमेंट इन अन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर इन नवी मुंबई: ए सोशिओ इकोनोमिक प्रोफाईल (रु. ५००)
13 सोशिओ इकोनोमिक स्टडी ऑफ स्ट्रीट व्हेंडर्स इन रायगड डिस्ट्रीक्ट इन नवी मुंबई, रु. ५००