अ.क्र. योजनेचे ठिकाण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अल्प उत्पन्न गट
विजेत्यांची यादी प्रतीक्षा यादी विजेत्यांची यादी प्रतीक्षा यादी
१. सेक्टर २७ तळोजा योजना उपलब्ध नाही योजना उपलब्ध नाही
२. सेक्टर २१ तळोजा योजना उपलब्ध नाही योजना उपलब्ध नाही
३. सेक्टर २२ तळोजा
४. सेक्टर २९ तळोजा
५. सेक्टर ४० खारघर योजना उपलब्ध नाही योजना उपलब्ध नाही
६. सेक्टर १५ कळंबोली योजना उपलब्ध नाही योजना उपलब्ध नाही
७. सेक्टर १० भूखंड क्र. १ घणसोली योजना उपलब्ध नाही योजना उपलब्ध नाही
८. सेक्टर १० भूखंड क्र. २ घणसोली योजना उपलब्ध नाही योजना उपलब्ध नाही
९. सेक्टर ११ भूखंड क्र. १ द्रोणागिरी
१०. सेक्टर १२ भूखंड क्र. ६३ द्रोणागिरी
११. सेक्टर १२ भूखंड क्र. ६८ द्रोणागिरी -