वसाहत विभाग

वसाहत विभागाला शहर सेवा विभाग म्हणूनही ओळखले जाते आणि मुख्यत: प्लॉट्स तसेच सिडकोच्या बांधकामाच्या संदर्भात महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या सर्व पट्ट्यांचे व्यवस्थापन व निरीक्षण करण्यात गुंतलेले आहे.

संपूर्ण भाडेपट्टी कालावधीतील सर्व करारोत्तर कामांसाठी वसाहत विभाग जबाबदार असतो.

 • महानगरपालिकेने नियुक्त मालमत्तेचे सर्व रेकॉर्ड कायम राखणे आणि लीजच्या अटींची देखरेख करणे.
 • महानगरपालिकेच्या भाडेपट्टी मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व धोरणे तयार करणे, नियमन करणे, अंमलबजावणी करणे आणि नियंत्रित करणे.
 • अतिरिक्त लीज प्रीमियम, भाडे, दंड, विविध फी / शुल्के इत्यादि गोळा करून महानगरपालिकेसाठी महसुली उत्पन्न

12.5% ​​योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या भूखंडांशी संबंधित फायलींना मालमत्तेच्या कब्जा आणि करारनामा अंमलात आणल्यानंतर मालमत्ता विभागाकडे खात्याकडे अग्रेषित केले जाते. भूखंड आणि सिडकोच्या बांधकामासंदर्भातील फाइल्स संपत्तीच्या ताब्यात आणि करार अंमलबजावणीनंतर रीटेल विभागाला मार्केटिंग मॅनेजरकडून पाठविण्यात येतात. सामाजिक सेवा अधिकारी आणि मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्याद्वारे वाटप करण्यात आलेल्या सर्व भूखंडाच्या किंवा परिसरासंबंधात वसाहत विभागाकडे वाटप आदेश जारी केल्यानंतर आणि लीज प्रीमियमची पुनर्प्राप्ती. त्यानंतर, कराराचे भाडेपट्टे संपत्ती विभागामार्फत अंमलात येते.

वरील सर्व फाईल्स वसाहत रेकॉर्ड रूममध्ये संग्रहित आहेत.

वसाहत विभागाचे प्रशासकीय काम करण्यासाठी तीन मुख्य विभाग आहेत:

MTS I : हा विभाग एनएमएमसीच्या अखत्यारीतील ठाणे जिल्ह्यातील सिडको विभागातील भूखंड आणि परिसराशी संबंधित आहे. (एरोली ते सीबीडी बेलापूर) 100 चौ.मी. वरील भूखंड हे प्रथम मजले, सिडको भवन येथे असलेल्या वसाहत विभागाकडून चालवले जाते.

सिडकोने 100 चौ.मी. क्षेत्राखालील अपार्टमेंट व प्लॉटस् बांधलेल्या पटलावर संबंधित निविदांचे सहायक वसाहत अधिकारी यांना अधिकार दिले आहेत.

नोड कार्यालय पत्ता संपर्क क्रमांक
एरोली एरोली रेल्वे स्टेशन, सेक्टर -5, एरोलि, नवी मुंबई 2779 2163
कोपरखैरणे व घणसोली कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर -5, कोपरखैरणे, नवी मुंबई 2754 7649
वाशी प्रशासकीय इमारत, सेक्टर -1, वाशी, नवी मुंबई 2782 6250
नेरुळ, एनआरआय सीवूड्स वसाहत व सानपाडा सिडको ऑफिस बिल्डिंग, सेक्टर -3, नेरुळ, नवी मुंबई 2770 7322
सीबीडी बेलापूर आणि रेल्वे स्थानक वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स रायगड भवन, तळमजला, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 2757 1016/67121051

MTS II : 12.5% ​​योजनांतर्गत वाटप केलेल्या सर्व भूखंडांसाठी. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (पी.ए.पी.) सिडको भवन येथे या शाखेचे कामकाज केंद्रस्थानी आहे.

MTS III : हा विभाग रायगड जिल्ह्यातील (खारघर ते पनवेल / उरण / उल्वे) आणि तारापूर येथील सिडको क्षेत्रात प्लॉट्स आणि परिसराशी व्यवहार करतो. 100 चौरस मीटर वरील भूखंड सिडको भवन येथून चालवले जातात. उल्वे येथील उनाती गृहनिर्माण योजनेच्या सदनिकादेखील सिडको भवनातील फर्स्ट फ्लो या शाळेच्या देखरेखीखाली आहेत.

सिडकोने बांधलेल्या अपार्टमेंट्स आणि 100 चौ. मी. खाली भूखंड, एक आहेत, संबंधित नौदल अस्त्र वसाहत अधिकार्यांना अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत:

नोड कार्यालय पत्ता संपर्क क्रमांक
खारघर नोडल उपाहार, सेक्टर 4, खारघर, नवी मुंबई 61372313
कळंबोली आणि तारापूर कळंबोली साइट कार्यालय, सेक्टर -7, कळंबोली, नवी मुंबई 2742 1299
नवीन पनवेल सेक्टर-आय (एस), नवीन पनवेल द्रोणागिरी 2745 2742

वसाहत विभागाचे गैरआर्थिक कार्य

 • सर्व प्रॉपर्टी फाइल्सचे रेकॉर्ड राखणे.
 • कराराच्या भाडेपट्टय़ात / विक्री / भाडे खरेदीच्या अटी व शर्ती अंमलात आणताना परवानाधारकांकडून चालविल्या जाणार्या गतिविधींचे निरीक्षण.
 • ज्या डिफॉल्टधारकांनी लीज / विक्री / हिरे खरेदीसाठी करारनामा अटींचा भंग केला आहे त्यांना कारणे नोटिसा जारी करणे.
 • करार रद्द करणे आणि आवश्यक असल्यास निष्कासन कार्यवाही आरंभ करणे.
 • आवश्यक तिथे तिथे कायदेशीर कारवाई आरंभ करा
 • सक्षम प्राधिकर्याने ताबा प्रमाणपत्रास जारी केल्या नंतर लीज डीडची अंमलबजावणी करणे.
 • बांधकाम परिसरात अपार्टमेंटच्या डीड ऑफ एक्झिक्यूशन
 • सेवा शुल्क / ओ एंड एम शुल्क, ईएमआय इत्यादिंच्या वसूलीसाठी नोटीस देणे.
 • सिडकोने लावलेल्या विविध शुल्कासाठी उभ्या केलेल्या मागणी वसुलीचे निरीक्षण.
 • अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत, सीयूसी विभागाला कळवा.

वसाहत विभागाचे आर्थिक कार्य

 • विकास परवानगीसाठी योजना सादर करण्यामध्ये विलंबाचा विनियमन.
 • अतिरिक्त भाडे प्रीमियम भरल्यानंतर निर्धारित कालावधीबाहेर बांधकाम कालावधीत विस्तार.
 • हस्तांतरण शुल्क भरल्याबद्दल मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणे
 • प्रशासकीय आकार - (एनओसी जसे मॉर्टगेज, विलंब रद्द करणे, एकत्रिकरण, वापरात बदल)
 • लीज भाड्याची वसूली.
 • को-ऑपरेटिव्ह सोसायटींच्या स्थापनेसाठी एनओसी
 • एकसारखे मासिक हप्ते / सेवा शुल्का / ऑपरेशन व देखभाल शुल्क यासाठी मागणी वाढविणे
 • भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या मालमत्तेचे भाडे वसूल करणे
 • नो डेव्ह प्रमाणपत्र नाही
 • तात्पुरत्या / कायम पाणी आणि ड्रेनेज कनेक्शनसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
 • अतिरिक्त एफ.एस.आय. ची बांधकामे तसेच भूखंड (सध्या धरुन)
 • यूजर पॉलिसीचे विस्तार (सध्या एनएमएमसी क्षेत्रामध्ये होल्ड वर)
 • भाडे वसुलीवर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मजेदार संगोपन, विवाह, सर्कस इत्यादींना तात्पुरती परवानगी देणे.
 • मालमत्ता धोरणे

  क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
  1. नवी मुंबई डिस्पोजल ऑफ लॅण्ड (सुधारणा) विनियम 2008
  2. सोसायटी रेग्युलेशन 1995
  3. नवी मुंबई डिस्पोजल ऑफ लॅण्ड (सुधारणा) विनियम 1975
  4. अधिकार्यांचे प्रतिनिधी
  5. नवी मुंबईमध्ये सन 200 9 -10 मध्ये अशाप्रकारे आरक्षण मूल्य
  6. नवी मुंबईमध्ये वर्ष 2010-11 साठी त्याचप्रमाणे राखीव किंमत
  7. नवी मुंबईमध्ये देखील या वर्षासाठी राखीव किंमत 2011-12
  8. नवी मुंबईमध्ये वर्ष 2012-13 साठी निद्रित निहाय निधी मूल्य (भाग- I)
  9. नवी मुंबईतील वर्ष 2012-13 साठी सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत
  10. वर्ष 2013-2014 साठी नवी मुंबईमधील सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत
  11. वर्ष 2014-2015 साठी नवी मुंबईमधील सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत
  12. वर्ष 2015-2016 साठी नवी मुंबईतील सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत
  13. सन 2016-2017 साठी नवी मुंबईमधील सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत
  14. नवी मुंबईतील 2017-2018 साठी सर्व नोड्ससाठी सुधारित आरक्षित किंमत

  Property Transfer Procedure

  Sr no. Description Pdf.
  1. Property under 12.5% Scheme

  वसाहत हस्तांतरण पुस्तिका

  क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
  1. नोडल एरिया

  Application Form for CFC ESTATE

  Sr no. Description Pdf.
  1. Application Form for CFC ESTATE

  सीएफसी द्वारे प्रदान नोडल वसाहत सेवा

  क्रमांक क्र. तक्रार प्रकार / सेवा / उपक्रम आवश्यक दस्तऐवज शुल्क रिझोल्यूशन टाइम (कार्य दिवस)
  1. विलंब रद्द करणे (प्लॅन न देणे) 7 दिवस
  2. अस्थायी पाणी कनेक्शन एनओसी थकबाकी शुल्क नसल्यास बाकी कोणतेही शुल्क 7 दिवस
  3. तात्पुरती वीज कनेक्शन एनओसी थकबाकी शुल्क नसल्यास बाकी कोणतेही शुल्क 7 दिवस
  4. ड्रेनेज कनेक्शन एनओसी थकबाकी शुल्क नसल्यास बाकी कोणतेही शुल्क 7 दिवस
  5. स्थायी वीज कनेक्शन एनओसी थकबाकी शुल्क नसल्यास बाकी कोणतेही शुल्क 7 दिवस
  6. स्थायी जल जोडणी ना हरकत प्रमाणपत्र थकबाकी शुल्क नसल्यास बाकी कोणतेही शुल्क 7 दिवस
  7. तारण दरपत्रक रु .500 / - (मुदत) 7 दिवस
  8. स्थानांतरणासाठी बदली - प्लॉट / CHS अपार्टमेंट 21 दिवस
  9. हस्तांतरणासाठी अंतिम आदेश जारी करणे - प्लॉट / CHS अपार्टमेंट ना हरकत प्रमाणपत्र 90 दिवसाची हस्तांतरित केल्यास विहित केलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय 15 दिवस
  10. नामनिर्देशन फॉर्मचे सबमिशन रु .5000 / - 7 दिवस
  11. विवाह / घटस्फोट इत्यादीमुळे नावात बदल. रु .5000 / - 7 दिवस
  12. बँक ची खात्री कन्या शुल्क नाही 7 दिवस
  13. अतिरिक्त एफएसआयची तरतूद अतिरिक्त लीज प्रीमियम देय असेल 60 दिवस
  14. बॅलन्स एफएसआयची मंजुरी अतिरिक्त लीज प्रीमियम देय असेल 60 दिवस
  15. विस्तार बांधकाम कालावधी अतिरिक्त लीज प्रीमियम देय असेल 30 दिवस
  16. संयोग शुल्क रु. 1,00,000 / - (प्लॉट प्रति)
  रु. 10,000 / - (अपार्टमेंट प्रति)
  60 Days
  17. नाही ड्रायव्हस सर्टिफिकेट थकबाकी शुल्क नसल्यास बाकी कोणतेही शुल्क 3 दिवस
  18. सोसाइटी बांधासाठी ना हरकत नाही - 21 दिवस
  19. लीसेड ऑफ सोसाइटी पोट्सची अंमलबजावणी कोणतेही वेगळे शुल्क न भरलेले हस्तांतरण शुल्क वगळता इतर कोणतेही थकबाकी असल्यास 45 दिवस
  20. निविदा प्लाजसाठी लीझ डेड अंमलबजावणी कोणतेही वेगळे शुल्क न भरलेले हस्तांतरण शुल्क वगळता इतर कोणतेही थकबाकी असल्यास 45 दिवस
  21. प्रदर्शनासाठी खुल्या जागेचे वाटप - 14 दिवस
  22. DEVP साठीच्या HT लांबीमध्ये प्लॉट्सचे वाटप. वनस्पती नर्सरी - 60 दिवस
  23. प्ले ग्रुप इ. साठी एल ऍन्ड एल एग्रीमेंटचा विस्तार - 30 दिवस

  12.5% ​​मालमत्ता धोरण

  क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
  1. 12.5% ​​हस्तांतरण धोरण

  सेवा 12.5%

  क्रमांक क्र. तक्रार प्रकार / सेवा / उपक्रम आवश्यक दस्तऐवज शुल्क
  1. सिडको, पीएपी आणि क्रेझर यांच्यातील त्रिपक्षीय करार ठरविल्या प्रमाणे
  2. लीज डीड ठरविल्या प्रमाणे
  3. असाइनमेंट डीडद्वारे हस्तांतरित करा ठरविल्या प्रमाणे
  4. प्लॉट्स, फ्लॅटसाठी गिफ्ट डीड द्वारे हस्तांतरित करा ठरविल्या प्रमाणे
  5. समाज निर्मितीसाठी परवानगी ठरविल्या प्रमाणे
  6. डेमड कन्व्हेन्स ठरविल्या प्रमाणे
  7. सदनिका / दुकाने यांचे हस्तांतरण ठरविल्या प्रमाणे
  8. सभासदांची संख्या ठरविल्या प्रमाणे
  9. तारण ना हरकत प्रमाणपत्र ठरविल्या प्रमाणे
  10. वारस च्या रेकॉर्डिंग ठरविल्या प्रमाणे
  11. नामांकन रेकॉर्डिंग ठरविल्या प्रमाणे
  12. विल च्या आधारावर हस्तांतरण ठरविल्या प्रमाणे
  13. वेळ विस्तार ठरविल्या प्रमाणे
  14. कोणतेही देय प्रमाणपत्र नाही ठरविल्या प्रमाणे
  15. सोडा आणि परवाना करार ठरविल्या प्रमाणे
  16. 12.5% ​​क्षेत्रात खुल्या जागेच्या तात्पुरत्या वापरासाठी परवानगी ठरविल्या प्रमाणे
  17. प्लॉट्सचे एकत्रिकरण ठरविल्या प्रमाणे
  18. भू करार करारनामा पुनर्वित्त ठरविल्या प्रमाणे
  19. प्लॉटच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी ठरविल्या प्रमाणे
  20. भागीदारी फर्मची रचना बदलणे ठरविल्या प्रमाणे
  21. एका कंपनीच्या संचालकांमध्ये बदल ठरविल्या प्रमाणे
  22. भागीदारी फर्म / कंपनीचे नाव बदला ठरविल्या प्रमाणे
  23. नागरी सुटका मागे घेण्याच्या बाबतीत शुद्धीपत्र ठरविल्या प्रमाणे

  12.5% ​​मालमत्ता हस्तांतरण पुस्तिका

  क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
  1. 12.5% ​​योजनेखालील मालमत्ता

  वसाहत 22.5% विभाग

  क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
  1. टीपी अर्ज स्वरूप 22.5% योजना

  नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

  क्रमांक क्र. माहितीचा प्रकार तपशील
  1. विविध प्रतिज्ञापत्रे, क्षतिपूर्ती बंधपत्रे इत्यादींच्या स्वरूपात मालमत्तेच्या विभागाकडे हस्तांतरण अर्जासह सादर करणे. सिडकोचे 1) खरेदीदाराकडून शपथपत्रात-सह-उपक्रम
  2) नुकसानभरपाई बन्द विक्रेता
  3) नामनिर्देशन प्रपत्र
  4) तारण गैरव्यवहारासाठी शपथपत्र आणि सहकार्य
  5) डोनिची प्रतिज्ञापत्र
  6) दात्याद्वारे क्षतिपूर्ती बंधन
  7) बदलासाठी हमीपत्र आणि क्षतिपूर्ती-बाँड मुळे विवाह नाव मध्ये
  8) बदलणे नाव मुळे घटस्फोट प्रतिज्ञापत्र-कम-नुकसान भरपाई-बाँड
  9) बदलणे नावाने प्रतिज्ञापत्र-कम-नुकसान भरपाई-बाँड
  10) प्रयत्न करणे वर आवारात नामनिर्देशित करून प्रतिज्ञापत्र-कम-नुकसान भरपाई ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी
  11) अल्पवयीनांच्या मालमत्तेचे विल्हेवाट लावण्यासाठी अल्पवयीन पालकांच्या प्रतिज्ञा-आणि-क्षतिपूर्ति
  12) मानसिक अस्थिर / अयोग्य व्यक्तींचे विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रतिज्ञा-आणि-क्षतिपूर्ति.
  2. बंधपत्रित करण्यासाठी एनओसी प्रदान करण्यासाठी पॅनेलमधील वित्तीय संस्थांची यादी
  3. एक व्यक्ती मालमत्ता हस्तांतरणासाठी कशी अर्ज करते? हस्तांतरणासाठी अर्जांचे स्वरूप हस्तांतरित केलेल्या सुलभ पुस्तिकामध्ये उपलब्ध आहे, जे सिडको भवन येथे काउंटरवरुन खरेदी केले जाऊ शकते आणि ते सिडको वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे. अर्जदाराने संबंधित आवश्यक त्या कागदपत्रांसोबत संबंधीत मालमत्ता अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
  MTS I: हे विभाग एनएमएमसीच्या अधिकारक्षेत्रात ठाणे जिल्ह्यातील सिडको विभागातील भूखंड आणि परिसराशी व्यवहार करतो. (एरोली ते सीबीडी बेलापूर) 100 चौ.मी. वरील भूखंड पहिले मजले, सिडको भवन येथून चालवले जातात.

  जर सिडकोने 100 चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या जागेसाठी बांधकाम आणि भूखंड बांधले असतील तर सहायक संबंधित नोड्सचे वसाहत अधिकारी संपर्क साधू शकतातः

  एरोली: एरोलि रेल्वे स्टेशन, सेक्टर -5, एरोलि, नवी मुंबई, फोन: 27 9 21 663.

  कोपरखैरणे व घणसोली: कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर -5, केoperkhairane, नवी मुंबई. फोन: 2754 764 9

  वाशीः प्रशासकीय इमारत, सेक्टर -1, वाशी, नवी मुंबई, फोन: 2782 6250

  नेरूळ, एनआरआय सीवूड्स वसाहत व सानपाडा: सिडको ऑफिस बिल्ड, सेक्टर -3, नेरुळ, नवी मुंबई फोन: 2770 7563.

  सीबीडी बेलापूर आणि रेल्वे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सः रायगड भवन, तळमजला, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई, फोन .: 2757 1016/67121051
  4. सीडकोच्या मालमत्ता विभागाशी संबंधीत बाबींसंबंधी संबंधित अधिकारी कोण आहेत? MTS II : प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (पीएपी) 12.5% ​​योजनांतर्गत वाटप केलेल्या सर्व भूखंडांसाठी. सिडको भवन येथील फर्स्ट फ्लॅव्हर येथे या विभागाचे कामकाज केंद्रस्थानी आहे.
  MTS III: हा विभाग रायगड जिल्ह्यातील (खारघर ते पनवेल / उरण / उल्वे) आणि तारापूर येथील सिडको क्षेत्रात प्लॉट्स आणि परिसराशी व्यवहार करतो. 100 चौ.मी. वरील भूखंड हे हेड ऑफिसवरून घेतले जातात, तर सिडकोने 100 चौ.मी. अंतर्गत जागा आणि भूखंड बांधले आहेत संबंधित नोडल अस्टेट वसाहत ऑफीसरद्वारा हाताळले जातात. उल्वे येथील उनाती गृहनिर्माण योजनेच्या सदनिकांचे प्रशासकीयकरण प्रथमच सिडको भवनापासून केले जाते.

  जर सिडकोने 100 चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या जागेसाठी बांधकाम आणि भूखंड बांधले असतील तर सहायक संबंधित नोड्सचे वसाहत अधिकारी संपर्क साधू शकतातः

  खारघर: नोडल ऑफिसा, सेक्शन -4, खारघर, नवी मुंबई, पी .: 61372313.

  कळंबोली आणि तारापुर: कळंबोली साइट कार्यालय, सेक्टर -7, कळंबोली, नवी मुंबई. फोन: 2742 12 99

  नवीन पनवेलः सेक्टर-आय (एस), नवीन पनवेल द्रोणागिरी, फोन: 2745 2742
  5. हस्तांतरण शुल्क देय काय आहेत? हस्तांतरण कार्यान्वित करण्यायोग्य देय शुल्के स्थानांतरण मेड ईईजी बुकलेट मध्ये आणि सिडको वेबसाइटवर देखील दर्शविली जातात.
  6. वसाहत सेवांसाठी सिडकोला पेमेंट कसे केले जाईल? सर्व देयके 'सिडको लि.' च्या नावे काढलेल्या डिमांड ड्राफ्टद्वारे मुंबई / नवी मुंबई येथे देय आहेत.
  7. कोण अर्ज करू शकेल? अर्ज सामान्यतः फक्त मूळ परवानाधारक / कमिशनने आणि सहकार्याच्या बाबतीतच केले जातील. अशा समाजाचा एक मान्यताप्राप्त सभासद हाऊसिंग सोसायटी.
  महानगरपालिकेने अॅटॉर्नी पॉवर ऑफ पॉवरद्वारा अर्ज करण्याची परवानगी दिली असेल तर प्रदान केलेली अट अटॉर्नी धारक हे हस्तांतरणकर्त्याचे रक्त नातेवाईक असेल.
  8. कुटूंबा नोंदणी करण्यापूर्वी कोणत्याही प्लॉटचे हस्तांतरण करता येईल काय? जर मूळ वाटपाने लीज डीड / अपार्टमेंट ऑफ अॅडव्हर्टच्या अंमलबजावणीपूर्वी आपले शीर्षक हस्तांतरित करण्याची इच्छा असेल, तर कॉर्पोरेशन, ट्रान्सफरर आणि ट्रान्सफर या दरम्यानच्या त्रिपक्षीय कराराद्वारे अशा हस्तांतरणास परवानगी देईल आणि लागू होणारे हस्तांतरण शुल्क भरून देण्याची परवानगी देऊ शकतात. अशा हस्तांतरण करू शकता, तथापि; महानगरपालिकेस संपूर्ण भाडेपट्टे प्रीमियम भरल्यानंतरच परवानगी द्या.
  9. भागीदारी फर्मच्या बाबतीत कोणाला साइन इन करावे? हे ठीक आहे का की फक्त एक भागीदार हस्तांतरण दस्तऐवजांवर सही करतो? भागीदारीच्या बाबतीत, हस्तांतरण अर्ज सर्व भागीदारांद्वारे स्वाक्षरी करण्यात येईल. जर एक भागीदार हस्तांतरण अनुप्रयोगावर स्वाक्षरी करेल तर पॉवर ऑफ अटॅनी इतर भागीदारांद्वारे त्याच्या हक्कासाठी अंमलात असला पाहिजे.
  10. एखाद्या कंपनीच्या बाबतीत कोणकोणत्या विषयावर हस्तांतरण करावे? एखाद्या कंपनीच्या बाबतीत, हस्तांतरण अर्ज प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याच्या स्वाक्षरीवर राहील आणि अशा व्यक्तीला प्राधिकृत करणाऱ्या कंपनीचा ठराव मूळमध्ये जोडला जाईल.
  11. जर काही कारणास्तव हस्तांतरण रद्द केले तर, लागू हस्तांतरण शुल्क भरून नंतर स्थानांतरन प्राप्त झाल्यानंतर सिडकोने परतफेड शुल्क आकारले आहेत का? जर हस्तांतरणाचा प्रभार आणि महापालिकेचा एनओसी प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावित व्यवहार / हस्तांतरण कोणत्याही कारणाने रिझल्ट किंवा रद्द होत नाही, तर महापालिकेला दिले जाणारे हस्तांतरण शुल्क रकमेच्या परतफेड करण्याच्या 10% रक्कम जप्त केल्यास परत मिळू शकेल.
  12. हस्तांतरणासाठी 'एनओसी' मध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे 9 0 दिवसांच्या आत अभिहस्ताचे काम झाले नसल्यास काय करावे? आम्हाला नवे एनओसी प्राप्त करण्याची गरज आहे का? मंजूर केलेल्या हस्तांतरणाच्या परवानगीच्या तारखेपासून 9 0 दिवसांच्या आत वाहन हस्तांतर झाल्यास मंजुरी देण्यात आलेली परवानगी रद्द केली जाईल आणि हस्तांतरणकर्त्याला पुन्हा एकदा महामंडळातून हस्तांतरित करण्याची परवानगी घ्यावी लागेल, ज्यास एक महिन्यासाठी मंजुरी दिली जाईल. रु. 500 / - च्या प्रशासकीय शुल्क भरल्यानंतर महापालिकेने अंतरण कालावधीत हस्तांतरण शुल्कांची पुनरावती केलेली नाही. जर हस्तांतरणाचा प्रभार बदलला असेल तर हस्तांतरणकर्त्याला नवीन हस्तांतरण शुल्क आणि पूर्वी दिलेली हस्तांतरण शुल्क आणि रू. दरम्यान फरक द्यावा लागेल. 500 / - प्रशासकीय शुल्क म्हणून
  13. संपत्तीचे हस्तांतरणासाठी सामान्य वेळ कोणती आहे? हे अपेक्षित आहे की हस्तांतरण 7 दिवसात कार्यान्वित झाल्यानंतर महामंडळाकडे अर्ज केला जाईल, प्रदान केलेल्या सर्व कागदपत्रांसह अर्ज सादर केला जाईल आणि आवश्यक हस्तांतरण शुल्क दिले जाईल. कोणत्याही असामान्य विलंब झाल्यास आपण संबंधित व्यवस्थापक (नगर सेवा) शी संपर्क साधू शकता.
  14. सिडकोने नामनिर्देशन करण्याची सोय दिली आहे का? महापालिकेने मूळ भाडेपट्टी धारकाद्वारे उत्तराधिकारीची नामनिर्देशन करण्याची परवानगी दिली आहे. जेथे अशा नामांकन महानगरपालिकेत नोंदले गेले असेल तेथे नामनिर्देशित व्यक्तीने सक्षम प्राधिकारी (मुळ) मध्ये मृत्यूचा पुरावा सादर करून हस्तांतरण करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. नामनिर्देशनाचे स्वरूप परिशिष्ट "डी" म्हणून समाविष्ट आहे. अशा नामनिर्देशनाद्वारे रीतसर नोटराइज केल्यानुसार महापालिकेच्या प्रशासकीय शुल्क भरल्याबद्दल महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डवर घेतले जाईल. प्रत्येक नामनिर्देशन प्रक्रियेत नामनिर्देशित व्यक्तींची संख्या विचारात न घेता नामनिर्देशनात प्रत्येक फॉर्मसाठी 5000 / -
  15. कौटुंबिक सदस्यांमध्ये मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया कोणती आहे आणि आकार देय शुल्क काय आहे? कमी भाडेकरू किंवा भाडेकरू किंवा अपार्टमेंट मालकांना त्याच्या भाडेपट्टीवर अधिकार किंवा भाडेपट्टी किंवा अपार्टमेंटसाठी करारनामा देण्याची परवानगी देण्यात येते कारण जसं की आपल्या कुटुंबाचे सदस्य / पती, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, भव्य मुले किंवा विधवा विदे एक भेटवस्तू सादर करून आणि प्रशासकीय शुल्क 5000 / - भरून देण्याद्वारे.
  गिफ्ट डीडच्या बाबतीत उपरोक्त दर्शविलेल्या रक्ताच्या नातेवाईकांची आवश्यकता नसल्यास, लागू असलेले हस्तांतरण शुल्क देय असेल.
  16. होल्डिंग कंपनीकडून त्याच्या सहाय्यक किंवा त्याच्या उलट मालमत्तेचे हस्तांतरण केल्यास देय शुल्क आकारले जाऊ शकते का? कंपनीच्या अधिनियमात समाविष्ट असलेल्या कंपनीला त्याच्या भाडेपट्टीवर अधिकार किंवा भाडेपट्टीने करारनामा किंवा एक अपार्टमेंट म्हणून हस्तांतरित करण्याची परवानगी आहे ज्यात प्रकरण त्याच्या सहाय्यकारी कंपनीच्या रु. 10,000 / -
  कृपया हे लक्षात घ्या की या कलमानुसार विशेष पात्रता निकष आणि / किंवा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प म्हणून किंवा ज्या ठिकाणी विकास कराराची अंमलबजावणी महामंडळाद्वारे केली जात आहे त्या संस्थांना विकल्या गेल्या असतील त्या बाबतीत लागू होणार नाही.
  17. कर्ज मिळण्यासाठी सिडकोने मालमत्तेचे गहाण घेण्याची परवानगी दिली का? सिडकोच्या मान्यताप्राप्त यादीत असलेल्या संस्थेकडून मदत मिळण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिकेकडून लीजवर घेतलेली कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवता येते. या कारणासाठी महानगरपालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता आहे. संबंधित सहाय्यक वसाहत ऑफिसर्सला सेवा शुल्क / पाणी आकार आणि बाकीच्या थकबाकीची परतफेड करण्यासाठी एनओसी जारी करण्याचे अधिकार आहेत.