वसाहत विभाग

वसाहत विभाग शहर सेवा (टाऊन सर्विसेस) विभाग म्हणूनही ओळखला जातो आणि मुख्यत: भूखंड तसेच सिडकोने बांधलेल्या मालमत्ता यांच्या भाडेपट्ट्यांचे व्यवस्थापन व निरीक्षण या बाबींशी हा विभाग संबंधित आहे. भाडेपट्टा करारोत्तर सर्व कामांची करार काळातील जबाबदारी या विभागाची आहे, ज्यात पुढील कामांचा समावेश होतो.

१. महामंडळाने विकलेल्या मालमत्तांची सर्व माहिती ठेवणे आणि भाडेपट्टा अटींची अंमलबजावणी करणे. २. महामंडळाच्या भाडेपट्टा मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व धोरणे तयार करणे, नियमन करणे, अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
३. अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिभार, भाडे, दंड, विविध दर/शुल्क याद्वारे महसुल मिळवणे

भूखंड आणि सिडकोच्या बांधकामासंदर्भातील नस्ति मालमत्तेचा कब्जा आणि करारनामा अंमलात आणल्यानंतर पणन व्यवस्थापकांकडून वसाहत विभागाकडे हस्तांतरित केल्या जातात. ताब्यात आणि करार अंमलबजावणीनंतर पणन व्यवस्थापकाकडून वसाहत विभागाला पाठविण्यात येतात. सामाजिक सेवा अधिकारी आणि मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्याद्वारे वाटप केलेले सर्व भूखंड किंवा मालमत्ता यांच्या नस्ति वाटप आदेश जारी केल्यानंतर आणि भाडेपट्टा वसुली झाल्यानंतर वसाहत विभागाकडे पाठवल्या जातात त्यानंतर वसाहत विभागाद्वारे भाडेपट्टा करार अंमलात आणला जातो. वरील सर्व नस्ति (फाईल्स) वसाहत अभिलेख कक्षात संग्रहित आहेत. प्रशासकीय कारणास्तव वसाहत विभाग पुढीलप्रमाणे तीन भागात विभागण्यात आला आहे

व्यवस्थापक शहर सेवा (एम.टी.एस.) १: हा भाग नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या (न.मु.म.पा.) अखत्यारीतील (ऐरोली ते सीबीडी बेलापूर) ठाणे जिल्ह्यातील सिडको क्षेत्रातील भूखंड आणि मालमत्तांशी संबंधित आहे. सर्व भूखंड जे १०० चौ.मीटर हून अधिक क्षेत्रफळाचे आहेत त्यांचे व्यवहार सिडको भवन, पहिला मजला येथे असलेल्या वसाहत विभागाकडून चालवले जाते.

सिडकोने १०० चौ.मी. पेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे भूखंड आणि अपार्टमेंट बाबतचे अधिकार, संबंधित नोड्सच्या सहाय्यक वसाहत अधिकाऱ्याला खाली नमूद केल्याप्रमाणे दिले जातात:

नोड अधिकारी/कार्यालय पत्ता संपर्क क्रमांक
एरोली सहाय्यक वसाहत अधिकारी
एरोली रेल्वे स्टेशन, सेक्टर -5, एरोलि, नवी मुंबई
२७७९ २१६३
कोपरखैरणे व घणसोली सहाय्यक वसाहत अधिकारी
कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर -5, कोपरखैरणे, नवी मुंबई
२७५४ ७६४९
वाशी सहाय्यक वसाहत अधिकारी
प्रशासकीय इमारत, सेक्टर -1, वाशी, नवी मुंबई
२७८२ ६२५०
नेरुळ, एनआरआय सीवूड्स वसाहत व सानपाडा सहाय्यक वसाहत अधिकारी
सिडको ऑफिस बिल्डिंग, सेक्टर -3, नेरुळ, नवी मुंबई
२७७० ७३२२
सीबीडी बेलापूर आणि रेल्वे स्थानक व्यापारी संकुल सहाय्यक वसाहत अधिकारी
रायगड भवन, तळमजला, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई
२७५७ ७०१६/ ६७१२ १०५१

व्यवस्थापक शहर सेवा (एम.टी.एस.) २: सर्व भूखंड जे १२.५% योजनांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आले आहेत, त्यांचे व्यवहार सिडको भवन येथील वसाहत विभागात होतात

व्यवस्थापक शहर सेवा (एम.टी.एस.) ३: हा विभाग रायगड जिल्ह्यातील (खारघर ते पनवेल/उरण/ उलवे) तसेच तारापूर (जिल्हा ठाणे) येथील सिडको क्षेत्रातील भूखंड आणि इतर मालमत्ता यांचे व्यवहार बघतो. सर्व १०० चौरस मीटर वरील भूखंडांचे व्यवहार सिडको भवन येथून चालतात. उलवे येथील उन्नती गृहनिर्माण योजनेतील सदनिकांचे व्यवहार देखील सिडको भवनातील पहिल्या मजल्यावरील विभागाद्वारे चालते

सिडकोने बांधलेली घरे आणि 100 चौ. मी. खालील भूखंडांशी संबंधित व्यवहाराचे अधिकार सहाय्यक वसाहत अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे:

नोड अधिकारी/कार्यालय पत्ता संपर्क क्रमांक
खारघर सहाय्यक वसाहत अधिकारी
नोडल कार्यालय, सेक्टर ४, खारघर, नवी मुंबई
६१३७२३१३
कळंबोली आणि तारापूर सहाय्यक वसाहत अधिकारी
कळंबोली साइट कार्यालय, सेक्टर ७, कळंबोली, नवी मुंबई
६७७४0८२८
नवीन पनवेल सहाय्यक वसाहत अधिकारी
सेक्टर-१ (एस), नवीन पनवेल
२७४५४७२५ / ६११७३८१३

वसाहत विभागाची विना आर्थिक कार्ये

 • सर्व मालमत्तांचे दस्तावेज सुरक्षित राखणे
 • भाडेपट्टा करार / विक्री / भाडे खरेदीच्या अटी व शर्तीची अंमलबजावणी संदर्भातील परवानाधारकांच्या कामकाजाकडे लक्ष देणे
 • भाडेपट्टा / विक्री / भाडे खरेदी करारनामा अटींचा भंग करणाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी करणे
 • करार रद्द करणे आणि आवश्यक असल्यास निष्कासन कार्यवाही सुरु करणे
 • आवश्यक तिथे कायदेशीर कारवाई सुरु करणे
 • सक्षम अधिकाऱ्याने भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर भाडेपट्टा करारनाम्याची अंमलबजावणी करणे
 • बांधकाम केलेल्या मालमत्ताचे निवास भाडेपट्टा अंमलात आणणे
 • सेवा शुल्क / भोगवटा व देखरेख शुल्क, खरेदी रकमेचा हप्ता इत्यादिंच्या वसूलीसाठी नोटीस देणे
 • सिडकोने लावलेल्या विविध शुल्कांच्या वसुलीचे निरीक्षण
 • अनधिकृत बांधकामांच्याबाबतीत, अनधिकृत बांधकाम विभाग प्रमुखांना कळविणे

वसाहत विभागाचे आर्थिक कार्ये

 • विकास परवानगीसाठी योजना सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्यास मुदतवाढ देणे .
 • निर्धारित कालावधीत बांधकाम न झाल्यास अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिभार वसूल केल्यानंतर मुदतवाढ देणे.
 • हस्तांतरण शुल्क भरल्याबद्दल मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची परवानगी देणे
 • नाहरकत प्रमाणपत्र, तारण परवाना, मुदतवाढ, विलीनीकरण, वापरात बदल इत्यादिंसाठी प्रशासकीय आकार वसूल करणे भाड्याची वसूली.
 • सह. गृह. संस्था स्थापनेसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र
 • मासिक हप्ते / सेवा शुल्क / वापर व देखभाल शुल्क मागणी
 • भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या मालमत्तेचे भाडे वसूल करणे
 • येणे बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र
 • तात्पुरत्या / कायम पाणी आणि मलनिस्सारण जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
 • बांधकाम झालेल्या इमारतीला तसेच भूखंडाला अतिरिक्त चटईक्षेत्र देणे
 • न मु म पा क्षेत्रातील मालमत्तेच्या संदर्भातील सध्या स्थगित वापर विस्तार धोरण
 • धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम, विवाह, सर्कस इत्यादींना भाडे वसुलीनंतर तात्पुरती परवानगी देणे

वसाहत धोरणे

अ. क्र. तपशील पीडीएफ
१. नवी मुंबई डीस्पोझल ऑफ लँडस् रेग्युलेशन १९७५
२. नवी मुंबई डीस्पोझल ऑफ लँडस् रेग्युलेशन (सुधारित) २००८
३. सोसायटी रेग्युलेशन १९९५
४. सोसायटी रेग्युलेशन १९९९
५. अधिकारांचे वाटप
६. नवी मुंबईची नोडनिहाय पुनर्निर्धारित राखीव किंमत वर्ष 2019-20
७. वेळेत मुदतवाढ देण्याचे धोरण
८. वापरकर्ता बदलण्यासाठी धोरण आणि अतिरिक्त एफएसआय मंजूर करण्याचे धोरण

Property Transfer Procedure

Sr no. Description Pdf.
1. Property under 12.5% Scheme

वसाहत हस्तांतरण पुस्तिका

अ.नु. तपशील पीडीएफ
१. नोडचे क्षेत्र

Application Form for CFC ESTATE

Sr no. Description Pdf.
1. Application Form for CFC ESTATE

नागरी सुविधा केंद्रातर्फे (सीएफसी) दिल्या जाणाऱ्या नोडमधील वसाहत सुविधा

अ. क्र. तक्रार/सेवा/अन्य कार्ये दस्तावेज नियत वेळ
१. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी हस्तांतरण परवाना २१ दिवस
२. भूखंडाचे हस्तांतरण २१ दिवस
३. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांचे हस्तांतरण २१ दिवस
४. बक्षीसपत्राद्वारे भूखंडाचे हस्तांतरण २१ दिवस
४अ . बक्षीसपत्राद्वारे सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांचे हस्तांतरण २१ दिवस
४ब. बक्षीसपत्राद्वारे सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांचे हस्तांतरण २१ दिवस
५. वारसाहक्काद्वारे हस्तांतरण (भूखंडाचे) २१ दिवस
५अ. वारसाहक्काद्वारे हस्तांतरण (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांचे) २१ दिवस
५ब. वारसाहक्काद्वारे हस्तांतरण (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांचे हस्तांतरण) २१ दिवस
६. भागीदारीमध्ये बदल (भूखंडासाठी) १५ दिवस
६अ. भागीदारीमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) १५ दिवस
६ब. भागीदारीमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) १५ दिवस
७. खाजगी मर्यादित कंपनीच्या संचालनमध्ये बदल (भूखंडासाठी) १५ दिवस
७अ. खाजगी मर्यादित कंपनीच्या संचालनमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) १५ दिवस
७ब. खाजगी मर्यादित कंपनीच्या संचालनमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) १५ दिवस
८. वैयक्तिक नामबदलासाठी (भूखंडासाठी) ७ दिवस
८अ. वैयक्तिक नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) ७ दिवस
८ब. वैयक्तिक नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) ७ दिवस
९. कंपनीच्या नामबदलासाठी (भूखंडासाठी) १५ दिवस
९अ. कंपनीच्या नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) १५ दिवस
९ब. कंपनीच्या नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) १५ दिवस
१०. वारसाचे नामनिर्देशन नोंद घेणे (केवळ सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी/ वैयक्तिक भूखंड/ रो हाऊस आणि बंगलो भूखंड) ७ दिवस
११. भूखंड तारण ना हरकत दाखला ७ दिवस
११अ. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी तारण ना हरकत दाखला ७ दिवस
११ब. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी तारण ना हरकत दाखला ७ दिवस
१२. एकत्रीकरण (अमालगामेशन)- भूखंड/ सदनिका ६० दिवस
१३. वापर बदल ६० दिवस
१४. नकाशे सादरीकरण उशिराची माफी () ७ दिवस
१५. बांधकाम मुदतवाढ ३० दिवस
१६. वापर विस्तारीकरण ६० दिवस
१७. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक ६० दिवस
१८. उर्वरित चटई क्षेत्र निर्देशांक ६० दिवस
१९. सिडको काँडोमिनियमसाठी उर्वरित चटई क्षेत्र निर्देशांक ६० दिवस
२०. गृहनिर्माण संस्थेसाठी ना हरकत दाखल २१ दिवस
२१. भूखंड विलेख करणे ६० दिवस
२२. सदनिकेचे डीड करणे १५ दिवस
२३. भूखंडांचे/सदनिकांचे भाडेतत्वावर वाटप करणे ३० दिवस
२४. भाडेकराराचे नूतनीकरण ३० दिवस
२५. ना देय प्रमाणपत्र ३ दिवस
२६. मोकळ्या भूखंडांची तात्पुरत्या स्वरूपाची परवानगी १४ दिवस
२७. भाडेपट्टा जमिनीचे रूपांतरण- लीज डीडची सुधारणा ४५ दिवस

वसाहत २२.५% विभाग

अ. क्र. तपशील पीडीएफ
१. भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरण ना हरकत प्रमाणपत्र अर्ज

12.5% तर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा

अ. क्र. तक्रार प्रकार / सेवा / उपक्रम आवश्यक दस्तऐवज शुल्क
१. सिडको, प्रकल्पग्रस्त आणि खरेदीदार यांच्यातील त्रिपक्षीय करार नियमानुसार
२. भाडेपट्टा करार नियमानुसार
३. ‘डीड ऑफ असाइनमेंट’द्वारे हस्तांतरण नियमानुसार
४. भूखंड, फ्लॅटचे ‘गिफ्ट डीड’द्वारे हस्तांतरण नियमानुसार
५. संस्था स्थापनेचा परवाना नियमानुसार
६. मानीव हस्तांतरण नियमानुसार
७. सदनिका / दुकाने यांचे हस्तांतरण नियमानुसार
८. वाढीव सभासद नियमानुसार
९. तारण ना हरकत प्रमाणपत्र नियमानुसार
१०. वारसदाराचे दस्तावेज नियमानुसार
११. नामनिर्देशन प्रपत्र दस्तावेज नियमानुसार
१२. इच्छापत्राच्या आधारे हस्तांतरण नियमानुसार
१३. वाढीव कालावधी नियमानुसार
१४. कोणतेही येणे बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र नियमानुसार
१५. भाडे करार (लीव्ह अँड लायसेन्स) नियमानुसार
१६. 12.5% क्षेत्रातील खुल्या जागेच्या तात्पुरत्या वापरासाठी परवानगी नियमानुसार
१७. भूखंडांचे विलिनीकरण नियमानुसार
१८. भाडेपट्टा करारनामा पुनर्वितरण नियमानुसार
१९. भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी नियमानुसार
२०. भागीदारी कंपनीच्या रचनेत बदल नियमानुसार
२१. कंपनी संचालकांमध्ये बदल नियमानुसार
२२. भागीदारी संस्था / कंपनीच्या नावात बदल नियमानुसार
२३. दिवाणी खटला मागे घेण्याबाबतीत शुद्धीपत्र नियमानुसार

सिडकोच्या भाडेपट्टा जमिनींचे रूपांतरण- लीज डीड सुधारणा योजना -२०१९

सिडको संचालक मंडळ ठराव क्र. ११९१२ दि. ११.. ७ अन्वये व तदनंतर दि. २०. २. ८ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाने मंजुरी दिल्यानुसार, सिडकोच्या नवी मुंबई येथील भाडेपट्टा जमिनींचे रूपांतरण- लीज दिंडीची सुधारणा योजना- २०१९ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेची ठळक वैशिट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1) सदर योजनेचा कालावधी सुरुवातीस २ वर्षांचा राहील. .
2) सदर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भूखंड धारकास प्रामुख्याने खालील सुविधा प्राप्त होतील :-

 • १. भाडेपट्ट्याचा कालावधी ६० वर्षांवरून ९९ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येईल व त्यासाठी ६० वर्षांचा कालावधी समाप्तीवेळी शासनाच्या धोरणानुसार आवश्यक शुल्क/ अधिमूल्याची भरणा करावी लागेल.
 • २. भूखंड/ सदनिका ह्यांच्या पुढील हस्तांतरणासाठी सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नाही तसेच सिडकोस हस्तांतरण शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही.
 • 3. भूखंड/ सदनिका तारण ठेवण्यासाठी सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नाही.
 • 4. भूखंड/ सदनिका तारण ठेवण्यासाठी सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नाही.

• जर भूखंडधारकास वाढीव बांधकाम क्षेत्राचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास (जे कि विकास नियंत्रण नियमावली नुसार अनुज्ञेय आहे), तर त्यासाठी सिडकोकडे प्रचलित नियमानुसार अधिमूल्य भरणे आवश्यक राहील. .

• लागू एकवेळ भरावे लागणारे अधिमूल्य जाणण्यासाठीचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:

एकवेळ भरावे लागणारे अधिमूल्य= भूखंडाचे क्षेत्रफळ X लागू टक्केवारी X नोडची राखीव किंमत

• सदर योजनेअंतर्गत शासन मंजुरीप्रमाणे देय अधिमूल्यासाठी नोडच्या राखीव किंमतीची टक्केवारी खालीलप्रमाणे राहील:

अनु. क्र. प्रकार भूखंडाचे क्षेत्रफळ . एकवेळ भरावे लागणारे अधिमूल्य (राखीव किंमतीची टक्केवारी)
१अ निवासी २५ चौ. मी. पर्यंत ५%
१ब निवासी २५ चौ. मी. हून अधिक आणि ५० चौ. मी. पर्यंत 10%
१क निवासी ५० चौ. मी. हून अधिक आणि १०० चौ. मी. पर्यंत १५%
१ड निवासी १०० चौ. मी. हून अधिक २०%
२अ व्यापारी २०० चौ. मी. पर्यंत २५%
२ब व्यापारी २०० चौ. मी. हून अधिक ३०%

तळटीप: निवासी-तथा-वाणिज्यिक (R + C) भूखंडांकरिताचे रूपांतरण अधिमूल्य अनुक्रमे निवासी आणि वाणिज्यिक वापराच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या टक्केवारीच्या अनुषंगाने गणण्यात येईल. .

 • सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भाडेपट्टा विलेख केलेला असणे, ही मुख्य अट असेल.
 • सदर योजना हि शासकीय/ निम शासकीय संस्थांना तसेच सामाजिक सोयीसुविधांची वाटप केलेल्या भूखंडांना तसेच औद्योगिक वापरासाठीच्या भूखंडाना लागू नाही.
 • भाडेपट्टा करारनाम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग केला असल्यास तो नियमानुकूल झाल्याशिवाय तसेच न्यायालयीन प्रकरण/ खटला प्रविष्ट असल्यास सदर योजनेत सहभागी होता येणार नाही..
 • सदर योजनेअंतर्गत मंजुरी प्राप्त होऊन आवश्यक अधिमूल्याची भरणा केल्यावर सुधारित भाडेपट्टा विलेख करण्यात येईल..
 • सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लीज डीड प्राप्त केले असणे, ही मुख्य अट असेल.
 • सदर योजना हि शासकीय/ निम शासकीय संस्थांना तसेच सामाजिक सोयीसुविधांची वाटप केलेल्या भूखंडांना लागू नाही.
 • भाडेपट्टा करारनाम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग केला असल्यास अथवा न्यायालयीन प्रकरण/ खटला प्रविष्ट असल्यास सदर योजनेत सहभागी होता येणार नाही.
 • सदर योजनेअंतर्गत मंजुरी प्राप्त होऊन आवश्यक अधिमूल्याची भरणा केल्यावर सुधारित भाडेपट्टा विळखा करण्यात येईल.
 • सदर योजना हि सिडकोच्या औरंगाबाद व नाशिक येथील नवीन शहरांनादेखील लागू आहे.

१२.५% वसाहत हस्तांतरण पुस्तिका

क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
१. १२.५% योजनेतील मालमत्ता

वसाहत 22.5% विभाग

क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
१. भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरण ना हरकत प्रमाणपत्र अर्ज

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)