१२.५% योजना

स्थानिक जनतेच्या उन्नती आणि साक्षमिकरणासाठी १९९० साली सुरु केलेली १२.५% भूखंड वाटपाची योजना हे सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्त कल्याणाच्या प्रवासातील क्रांतिकारक योगदान. या योजनेअंतर्गत भूमिपुत्रांच्या संपादित जमिनीपैकी १२.५% विकसित भूखंडाचा पुनःपरतावा करण्यात येतो. त्यापैकी ३०% क्षेत्र रस्ते, खुले उपक्रम, सामाजिक सुविधा आणि सार्वजनिक उपक्रमांकरिता वापरण्यात येतो. एकंदरीत ८.७५% जमिनीचा परतावा त्यांना करण्यात येतो. या भूखंडांना १५ टक्क्यांपर्यंत वाणिज्यिक वापराच्या परवानगीसह १.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला आहे. गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत असलेले प्रकल्पग्रस्त सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. या जागेचा विकास प्रकल्पग्रस्त स्वतः करू शकतात किंवा विकासकाच्या करारामध्ये सामील होऊन जमिनीचा विकास करू शकतात. १९९४ पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.

या योजनेत १०६४.०५ हेक्टर क्षेत्राचे वाटप करायचे होते. त्यापैकी आजपर्यंत ९०% प्रकल्पग्रस्तांना १२.५% भूखंडांचे वाटप करण्यात आले.

ज्येष्ठता यादी

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 ज्येष्ठता यादी नवे, कळूदेरे, असुगांव
2 द्रोणागिरीची ज्येष्ठता यादी
3 तळोजा यांची ज्येष्ठता यादी
4 उल्वे यांची ज्येष्ठता यादी
5 12.5% ​​च्या स्टॅटिक्स

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१०)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जुलै
2 ऑगस्ट
3 सप्टेंबर
4 ऑक्टोबर
5 नोव्हेंबर
6 डिसेंबर

1

ठाणे तालुका 12.5% ​​फाईल्स

2

उरण तालुका 12.5% ​​फाईल्स

3

पनवेल तालुका 12.5% ​​फाईल

वाटप स्थिती (वर्ष - २०११)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१२)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१३)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१४)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१५)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१६)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१७)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१८)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च
4 एप्रिल
5 मे
6 जून
7 जुलै
8 ऑगस्ट
9 सप्टेंबर
10 ऑक्टोबर
11 नोव्हेंबर
12 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०१९)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च आणि एप्रिल
4 मे
5 जून
6 जुलै
7 ऑगस्ट
8 सप्टेंबर
9 ऑक्टोबर
10 नोव्हेंबर
11 डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०२०)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी
2 फेब्रुवारी
3 मार्च - डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०२३)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी - मार्च
2 एप्रिल - डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०२२)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी - मार्च
2 एप्रिल - जून
3 जुलै - डिसेंबर

वाटप स्थिती (वर्ष - २०२१)

अनुक्रमांक शीर्षक पीडीएफ
1 जानेवारी - मार्च
2 एप्रिल - ऑगस्ट
3 सप्टेंबर - डिसेंबर

तालुका पनवेल

अनु क्र. गावाचे नाव अधिसूचना नोंदणी निवाडा नोंदणी अतिक्रमण गावाचा नकाशा
1 पनवेल (महानगरपालिका हद्द वगळून )
2 आसुडगांव
3 रोडपाली (आंबेडकरखार आणि कोल्हेखार समाविष्ठ)
4 वळवली
5 तेंभोडे
6 कळंबोली
7 कामोठे
8 पेंधर
9 तळोजा
10 बेलपाडा
11 खारघर
12 ओवे
13 नावडे (नावडेकर समाविष्ठ)
14 उलवा
15 दापोली
16 कोपर
17 वडघर
18 पारगांव दुंगी
19 वाघिवली
20 पारगांव
21 ओवले
22 तारघर (नांदिखर समाविष्ठ)
23 काळुंद्रे
24 करंजाडे
25 मानघर
26 कुन्देवहाळ
27 न्हावे
28 गव्हाण
29 खारकोपर
30 वहाळ
31 पाडेघर
32 बम्बवी
33 सोनखर
34 पडघे
35 पाले खुर्द
36 तोंडरे
37 चाल
38 आंबेटखार

तालुका ठाणे

अनु. क्र. गावाचे नाव अधिसूचना नोंदणी निवाडा नोंदणी अतिक्रमण गावाचा नकाशा
1 एरोली
2 दिवे
3 चिंचवली
4 रबाळे
5 गोठीवली
6 तळवली
7 घणसोली
8 सावळी
9 खैरणे
10 पावणे
11 सोनखर
12 बोन्सरी
13 कोपरखैरणे
14 जुईनगर
15 सानपाडा
16 वाशी
17 तुर्भे
18 शाहबाज
19 दारावे
20 नेरूळ
21 शिरवणे
22 कुकशेत
23 सारसोळे
24 करावे
25 दिघे
26 बोरीवली
27 इल्थान
28 महापे
29 तेतावाली

तालुका उरण

अनु. क्र. गावाचे नाव अधिसूचना नोंदणी निवाडा नोंदणी अतिक्रमण गावाचा नकाशा
1 माठवली महानगरपालिका हद्द वगळून)
2 चांजे महानगरपालिका हद्द वगळून)
3 कालाधोंडा
4 केगाव
5 रानवड
6 बोरीपाखाडी महानगरपालिका हद्द वगळून)
7 नागाव
8 बोकडवीरा
9 डोंगरी
10 पाणजे
11 फुंडे
12 शेवा
13 नवघर
14 पागोटे
15 बेंडखळ
16 जासखर
17 सोनारी
18 वळतीखार
19 कौली बेलंग
20 पौंडखार
21 समतीखार/ खामातीकर
22 कौली बेलांडखार
23 बेलांडखार
24 मुठेखार
25 जासई
26 कराल
27 चिरले
28 सावरखार
29 धुतूम

२००७ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

१३ जुलै २००७ च्या सोडतीचे निकाल

1 उलवे - 1 A
2 उलवे - 1 B
3 लेआउट प्लॅन (सेक्टर-2)
4 लेआउट प्लॅन (सेक्टर-3)
5 लेआउट प्लॅन (सेक्टर-5)
6 लेआउट प्लॅन (सेक्टर-20)
7 लेआउट प्लॅन (सेक्टर-21)

२७ जुलै २००७ च्या सोडतीचे निकाल

1. करंजदे
2. लेआउट प्लॅन
3. द्रोणागिरी

२६ सप्टेंबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल

1. उलवे - 1C
2. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 2)
3. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 3)
4. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 5)
5. लेआउट प्लॅन ( सेक्टर - 19)
6. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 20)
7. लेआउट प्लॅन ( सेक्टर - 21)
8. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 23)
9. करंजदे - II
10. लेआउट प्लॅन
11. द्रोणागिरी -V
12. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 47)
13. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 48)
14. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 50)
15. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 51)
16. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 52)
17. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 53)
18. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 54)
19. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 55)
20. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 56)
21. लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 59)

३० ऑक्टोबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल

1. तळोजा (P-II)
2. लेआउट प्लॅन

१५ नोव्हेंबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल

1. काळुंद्रे
2. लेआउट प्लॅन
3. नावडे
4. लेआउट प्लॅन

१८ डिसेंबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल

1. उलवे
2. सुधारित लेआउट योजना सेक्टर - 9

२००८ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

२३ जानेवारी २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1 उलवे -IE
2 लेआउट प्लॅन
3 द्रोणागिरी -VI
4 लेआउट प्लॅन I
5 लेआउट प्लॅन II
6 तळोजा
7 लेआउट प्लॅन
8 लेआउट प्लॅन

३० जानेवारी २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. तळोजा - IV
2. लेआउट प्लॅन I
3. लेआउट प्लॅन II

२७ फेब्रुवारी २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. कामोठे II
2. करंजडे III
3. लेआउट प्लॅन

२ एप्रिल २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. करंजडे -IV
2. लेआउट प्लॅन

७ मे २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. रोडपली
2. लेआउट प्लॅन
3. लेआउट प्लॅन
4. लेआउट प्लॅन
5. उलवे -1F
6. लेआउट प्लॅन - उलवे 1F
7. तळोजा-V
8. लेआउट प्लॅन
9. लेआउट प्लॅन
10. लेआउट प्लॅन

१० जून २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. करंजडे - वडघर - कोपर
2. लेआउट प्लॅन

७ जुलै २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. द्रोणागिरी-VII
2. लेआउट प्लॅन
3. लेआउट प्लॅन

२१ ऑगस्ट २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. कामोठे-III
2. लेआउट प्लॅन (सेक्टर 17-18)
3. लेआउट प्लॅन (सेक्टर 19)
4. लेआउट प्लॅन (सेक्टर 21)
5. लेआउट प्लॅन (सेक्टर 24)
6. लेआउट प्लॅन (सेक्टर 36)
7. कोपर-खैराणे

१० ऑक्टोबर २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. उलवे -IG
2. लेआउट प्लॅन
3. द्रोणागिरी-VIII
4. लेआउट प्लॅन सेक्टर 5
5. लेआउट प्लॅन सेक्टर 6
6. लेआउट प्लॅन सेक्टर 10
7. लेआउट प्लॅन सेक्टर 41
8. लेआउट प्लॅन सेक्टर 47

५ डिसेंबर २००८ च्या सोडतीचे निकाल

1. कामोठे-II(IV)
2. लेआउट प्लॅन 1
3. लेआउट प्लॅन 2
4. लेआउट प्लॅन 3
5. रोडपली -II
6. लेआउट प्लॅन 1

२००९ च्या सोडतीचे निकाल (१२.५% ​​योजनांतर्गत च्या सोडतीचे निकाल)

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

जुलै २००९ च्या सोडतीचे निकाल

1 राबले - गोठीवली -III
2 राबले - गोठीवली लेआउट प्लॅन

जून २००९ च्या सोडतीचे निकाल

1. कामोठे-II
2. कामोठे लेआउट प्लॅन
3. करंजडे-VI
4. करंजडे लेआउट प्लॅन
5. राबले - गोठीवली -II
6. रोडपली -III
7. रोडपली लेआउट प्लॅन
8. कामोठे / करंजदे / राबले - गोठीवली / रोडपली साठी सिंगल पीएपी व सिंगल प्लॉट

फेब्रुवारी २००९ च्या सोडतीचे निकाल

1. घणसोली - तलवली
2. राबले - गोठीवली
3. लेआउट ऐरोली

जानेवारी २००९ च्या सोडतीचे निकाल

1. तळोजा ड्रा-
2. लेआउट तळोजा

२०१० च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा
1 उलवे -1H साठी प्लॉटच्या सोडतीचे निकाल
2 उलवे नोडचा भाग योजना सेक्टर 8 दर्शवित आहे
3 उलवे नोडचा भाग योजना सेक्टर 18 दर्शवित आहे
4 उलवे निकाल फाईल
5 उलवे लेआउट प्लॅन सेक्टर - 16
6 घणसोली निकाल फाईल
7 घणसोली लेआउट प्लॅन सेक्टर - 21
8 घणसोली लेआउट प्लॅन सेक्टर - 23
9 नवाडे निकाल फाइल
10 नवाडे लेआउट प्लॅन

२०११ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा
1 उलवे -J
2 लेआउट प्लॅन - सेक्टर -13
3 लेआउट प्लॅन - सेक्टर -16
4 लेआउट प्लॅन - सेक्टर -18
5 लेआउट प्लॅन - सेक्टर -19B
6 लेआउट प्लॅन - सेक्टर -8 & 10B
7 लेआउट प्लॅन - सेक्टर -17

२०१२ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा
1 ड्रा निकाल असूडगाव
2 ड्रा निकाल घणसोली
3 ड्रा निकाल काळुंद्रे-III
4 ड्रा निकाल खारघर
5 ड्रा निकाल नावडे-III
6 ड्रा निकाल तळोजा
7 ड्रा निकाल ओवे

लेआउट प्लॅन

1. असूडगाव
2. नावडे
3. काळुंद्रे
4. तळोजा
5. खारघर
6. ओवे
7. घणसोली - तलवली

२०१४ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा
1 ड्रा निकाल उलवे
2 ड्रा निकाल करंजडे

२०१५ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा
1 ड्रा निकाल द्रोणागिरी

२०१६ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा
1 ड्रा निकाल तळोजा

२०१७ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

२४ मार्च २०१७ च्या सोडतीचे निकाल

1 घणसोली व तळवली
2 करंजाडे
3 नावडे
4 तळोजा
5 उलवे

२ जुन २०१७ च्या सोडतीचे निकाल

1. घणसोली
2. उलवे
3. कामोठे

११ ऑगस्ट २०१७ च्या सोडतीचे निकाल

1. आसुडगाव
2. कामोठे

१६ सप्टेंबर २०१७ च्या सोडतीचे निकाल

1. रोडपाली

६ डिसेंबर २०१७ च्या सोडतीचे निकाल

1. कामोठे
2. तळोजा

२०१८ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

४ एप्रिल २०१८ च्या सोडतीचे निकाल

1 काळुंद्रे
2 करंजाडे
3 खारघर

८ मे २०१८ च्या सोडतीचे निकाल

1. कळंबोली
2. करंजाडे
3. खारघर
4. रोडपाली
5. उलवे

२०१९ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

२१ जानेवारी २०१९ च्या सोडतीचे निकाल

1 तळोजा

२८ फेब्रुवारी २०१९ च्या सोडतीचे निकाल

1. उलवे
2. काळुंद्रे व करंजाडे

२०२० च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

१० जानेवारी २०२० च्या सोडतीचे निकाल

1 दारावे, अग्रोली , घणसोली, दिवे , खैरणे, ऐरोली, गोठीवली, जु, कोपरखैरणे, वाशी

२०२१ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

१७ एप्रिल २०२१ च्या सोडतीचे निकाल

1 खारघर

०५ मार्च २०२१ च्या सोडतीचे निकाल

2 द्रोणागिरी

१६ ऑक्टोबर २०२१ च्या सोडतीचे निकाल

3 द्रोणागिरी
4 तळोजा

२०२२ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

१९ फेब्रुवारी २०२२ च्या सोडतीचे निकाल

1 प्लॉट

११ जुन २०२२ च्या सोडतीचा निकाल

2 उलवे

०९ डिसेंबर २०२२ च्या सोडतीचा निकाल

3 नावडे

२०२३ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

०४ मार्च २०२३ च्या सोडतीचे निकाल

1 करंजाडे

२९ एप्रिल २०२३ च्या सोडतीचे निकाल

2 उलवे

०८ नोव्हेंबर २०२३ च्या सोडतीचे निकाल

3 द्रोणागिरी

२०२४ च्या सोडतीचे निकाल

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा

०१ जानेवारी २०२४ च्या सोडतीचे निकाल

1 ठाणे
2 खारघर
3 उलवे

जीआर आणि बीआर आकडेवारीची माहिती

अनुक्रमांक गाव नाव दुवा
1 शासकीय जीआर
2 शासकीय बीआर

जाहिर सूचना

अनुक्रमांक शीर्षक दुवा
1 रायगड जिल्हा जाहिर सूचना - 18.02.2020  New View
2 रायगड जिल्हा जाहिर सूचना - 11.02.2020 (जुन्या जाहिर सूचना) View
3 रायगड जिल्हा जाहिर सूचना (जुन्या जाहिर सूचना) View
4 जुन्या जाहिर सूचना View